ዝደለኻዮም ወይ ዘናደኻዮም ስራሕ ጸብጻብ ክትገብረሎም እንተ ደሊኻ፡

ስራሕ ዘይብልካ(ሽቕለት-ኣልቦኛ) እንተ ኾይንካን ገለ ዓይነት ክፍሊት ድማ ትወስድ እንተኾይንካ፡ ነቶም ኣብ’ቲ ንጥፈታዊ ጸብጻብ ኣስፊርካዮም ዘለኻ ዕዮታት፡ ብርግጽ ከምዝደለኻዮም ወይ ከም ዘመልከትካዮም ንምፍላጥ፡ ሓደ ሓደ እዋን መረጋገጺ ከተቕርብ ክንጠልብ ንኽእል ኢና።

ከም’ዚ እዩ ዝግበር፡

ነቲ ንገብሮ ቁጽጽር እንተ ተመሪጽካ፡ መልስኻ ትልእኸሉ ቅጥዒ ዝሓዘ ደብዳቤ ክለኣኸካ እዩ። ኣብ’ቲ መመለሲ ቅጥዒ፡ ከተራጋግጾም ዘለካ ስራሕ(ዕዮታት) ኣየኖት ምዃኖም ተመልኪቱ ኣሎ። ንስኻ ድማ ኣብ ጸብጻብ ዝሃብካያ ስራሕ ብሓቂ ከም ዘመልከትካያ፡ ንኣብነት ነዞም ዝስዕቡ ትልእኾም ፡

  • ዝለኣኽካዮ መመልከቲ
  • ነታ ስራሕ ከም ዘናደኻያ ዘረጋግጽ ሰነድ፡ ንኣብነት ነታ ስራሕ ከም ዝደለኻያ ዘረጋግጽ መልሲ ካብ ወሃቢ ስራሕ፡ ወይ ድማ ነቲ ዝለኣኽካዮ ምልክታ ስራሕ፡ ወሃቢ-ስራሕ ከምተቐበሎ ዘረጋግጽ ካልእ ዓይነት ሰነድ
  • ነታ ስራሕ ከም ዘመልከትካያ መረጋገጺ ዝኸውን ስእሊ ሰሌዳ-ኮምፒተር(ዲስፕለይ)

ኣብ ጸብጻብ ዘቕረብካያ ስራሕ ብሓቒ ከም ዘመልከትካያ ዘረጋግጽ ሰነድ፡ እንተ ወሓደ ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣቐምጦ።

መልሲ እንተ ዘይሂብካ እንታይ የጋጥም?

ነታ መመለሲ-ቕጥዒ ኣብ ሰዓታ መሊእኻ እንተ ዘይመሊስካያ፡ ወይ ድማ ኣብ’ቲ ንጥፈታዊ ጸብጻብ ዘመልከትካዮም ስራሕ መረጋገጺ ክትህበሎም እንተ ዘይኪኢልካ፡ ንኽፍሊት ዘለካ መሰል ክጽሎ ይኽእል’ዩ።

ኣብ መደብ ወይ ዕማም ፖሊሲ ዕዳጋ-ስራሕ ተሳታፊ እንተ ኾይንካ፡ መሰል ክፍሊት መርመራ ዘካይድ ቤት ጽሕፈት ዕዮ’ዩ። ካሳ ስራሕ-ኣልቦ ይኸፍለካ እንተሎ፡ ቤት ጽሕፈት ዕዮ ንካሳ ስራሕ-ኣልቦ ስለ ዝውከሶም፡ ንክፍሊት ዘለካ መሰል ድማ ምርመራ ይካየደሉ።

Kundservice