ስራሕ ኣልቦ ኣብ ትኾነሉ እዋን

mina sidor

ናተይ ገጻት (Mina sidor)

ናተይ ገጻት ነቲ መደባትካ ንኽትከታተሎ ይሕግዘካ እዩ። ንስኻን ሓደ መራኸቢ ስራሕን ንዓኻ ኣየኖት ንጥፈታት ብዝበለጸ ከም ዝሰማምዑኻ ትሰማምዑ። እዚ ንኣብነት ብዛዕባ ኣብ ወቢናር ምስታፍ (ኣኼባ ወይ መጽናዕቲ ወ.ዘ.ተ ብኢንተርኔት ብቐጥታ ምስታፍ)፡ ትምህርታውን ሞያውን ሓጺር ድሕረ-ባይታ (cv) ምጽሓፍ ወይ ሽወደንኛ ምምሃር ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕሪኡ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ ነቲ መደብ ህያው ጌርካ ተጽንሖን ናብ ናትካ ሸቶ ንምብጻሕ ናይ ገዛእ ርእስኻ ተበግሶ ትወስድን።

ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ከም ትጅምር ድሮ ሕጂ ትፈልጥ እንተ ዄንካ፡ ኣብ ናተይ ገጻት (Mina sidor) ባዕሉ ሓደ መደብ ክወጻልካ እዩ።

ናተይ ገጻት (Mina sidor)

dotted line
aktivitetsrapportera

ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ኣቕርብ

ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ሓደ ጸብጻብ ንጥፈታት ከተእቱ ኣለካ። እዚ ናብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ኣብ ተብለሉ እዋን ግቡእ ሓገዝ ንኽትረክብ፡ ከምኡ’ውን ካብ ኣ-ካሳ ወይ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ንዝወሃበካ ክፍሊት ምእንቲ ክትረክብ፡ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ጸብጻብ ንጥፈታትካ እንተቐልጠፈ ዕለት 1 እንተደንጐየ ድማ ዕለት 14 ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ከተእትዎ ኣለካ።

ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ኣቕርብ

dotted line
 fraga om ditt arende

ሕተተና

ሓገዝ እንተ ደሊኻ ክትድውለልና ወይ ምስ ሓደ መራኸቢ ስራሕ ክትዘራረብ (chatta) ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ መደባት፡ ትምህርቲታትን ካልእ ሓገዛትን እውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እቲ ብዝቐልጠፈ ንዓና ክትረኽበሉ ትክእል መንገዲ፡ ምሳና ምዝርራብ (chatta) እዩ።

ምዝርራብ (Chatta)

dotted line
fa extra stod och uppfoljning

ተወሳኺ ሓገዝን ክትትልን

ንነዊሕ ግዜ ስራሕ ዘይነበረካ፡ ብዕድሜ ትሕቲ 25 ዓመት ወይ ናብ ሽወደን ሓድሽ መጻኢ እንተ ዄንካ፡ ኣብ ሓደ መደብ ብምስታፍ ተወሳኺ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ፍሉያት ድልየታት ዘለካ እንተ ዄይኑ ክግምግሞ ምስ ዝኽእል ሓደ መራኸቢ ስራሕ ተዘራረብ።

ደገፍ ንዓኻ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካ

dotted line
skriv ut dig

ካብ ምዝገባ ውጻእ (Skriv ut dig)

ስራሕ ምስ ረኸብካ ወይ ትምህርቲ ክትጅምር እንተ ዄንካ ክትሕብረና ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ብቐሊሉ ኣብታ ካብ ምዝገባ ውጻእ (Skriv ut dig) ትብል ብምጥዋቕ ትገብሮ። ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ካብ ምዝገባ ክትወጽእ እንተ መሪጽካ፡ 10 መዓልታት ቅድሚ እቲ ካብ ምዝገባ ትወጻሉ ዕለት ሓደ መዘኻከሪ ክመጻካ እዩ።

ካብ ምዝገባ ውጻእ (Skriv ut dig)

line dotted line

በዚ ኮሮና ቫይረስ ከም ደላይ ስራሕ መጠን ብከምዚ ትጽሎ

ብምኽንያት ናይ እዚ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ክትከታተሎም ጽቡቕ ዝኾኑ ዝተኣከቡ ሕቶታትን መልስን።

ሕቶታትን መልስን