ስራሕ ኣልቦ ኣብ ትኾነሉ እዋን

ናተይ ገጻት (Mina sidor)

ናተይ ገጻት ነቲ መደባትካ ንኽትከታተሎ ይሕግዘካ እዩ። ንስኻን ሓደ መራኸቢ ስራሕን ንዓኻ ኣየኖት ንጥፈታት ብዝበለጸ ከም ዝሰማምዑኻ ትሰማምዑ። እዚ ንኣብነት ብዛዕባ ኣብ ወቢናር ምስታፍ (ኣኼባ ወይ መጽናዕቲ ወ.ዘ.ተ ብኢንተርኔት ብቐጥታ ምስታፍ)፡ ትምህርታውን ሞያውን ሓጺር ድሕረ-ባይታ (cv) ምጽሓፍ ወይ ሽወደንኛ ምምሃር ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕሪኡ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ ነቲ መደብ ህያው ጌርካ ተጽንሖን ናብ ናትካ ሸቶ ንምብጻሕ ናይ ገዛእ ርእስኻ ተበግሶ ትወስድን።

ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ከም ትጅምር ድሮ ሕጂ ትፈልጥ እንተ ዄንካ፡ ኣብ ናተይ ገጻት (Mina sidor) ባዕሉ ሓደ መደብ ክወጻልካ እዩ።

ናተይ ገጻት (Mina sidor)

ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ኣቕርብ

ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ሓደ ጸብጻብ ንጥፈታት ከተእቱ ኣለካ። እዚ ናብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ኣብ ተብለሉ እዋን ግቡእ ሓገዝ ንኽትረክብ፡ ከምኡ’ውን ካብ ኣ-ካሳ ወይ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ንዝወሃበካ ክፍሊት ምእንቲ ክትረክብ፡ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ጸብጻብ ንጥፈታትካ እንተቐልጠፈ ዕለት 1 እንተደንጐየ ድማ ዕለት 14 ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ከተእትዎ ኣለካ።

ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ኣቕርብ

ሕተተና

ሓገዝ እንተ ደሊኻ ክትድውለልና ወይ ምስ ሓደ መራኸቢ ስራሕ ክትዘራረብ (chatta) ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ መደባት፡ ትምህርቲታትን ካልእ ሓገዛትን እውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እቲ ብዝቐልጠፈ ንዓና ክትረኽበሉ ትክእል መንገዲ፡ ምሳና ምዝርራብ (chatta) እዩ።

ምዝርራብ (Chatta)

ተወሳኺ ሓገዝን ክትትልን

ንነዊሕ ግዜ ስራሕ ዘይነበረካ፡ ብዕድሜ ትሕቲ 25 ዓመት ወይ ናብ ሽወደን ሓድሽ መጻኢ እንተ ዄንካ፡ ኣብ ሓደ መደብ ብምስታፍ ተወሳኺ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ፍሉያት ድልየታት ዘለካ እንተ ዄይኑ ክግምግሞ ምስ ዝኽእል ሓደ መራኸቢ ስራሕ ተዘራረብ።

ደገፍ ንዓኻ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካ

ካብ ምዝገባ ውጻእ (Skriv ut dig)

ስራሕ ምስ ረኸብካ ወይ ትምህርቲ ክትጅምር እንተ ዄንካ ክትሕብረና ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ብቐሊሉ ኣብታ ካብ ምዝገባ ውጻእ (Skriv ut dig) ትብል ብምጥዋቕ ትገብሮ። ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ካብ ምዝገባ ክትወጽእ እንተ መሪጽካ፡ 10 መዓልታት ቅድሚ እቲ ካብ ምዝገባ ትወጻሉ ዕለት ሓደ መዘኻከሪ ክመጻካ እዩ።

ካብ ምዝገባ ውጻእ (Skriv ut dig)

በዚ ኮሮና ቫይረስ ከም ደላይ ስራሕ መጠን ብከምዚ ትጽሎ

ብምኽንያት ናይ እዚ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ክትከታተሎም ጽቡቕ ዝኾኑ ዝተኣከቡ ሕቶታትን መልስን።

ሕቶታትን መልስን