ክፍሊት ካብ ኣ-ካሳ

ኣ-ካሳ ስራሕ ኣልቦ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ክወሃበካ ዝኽእል ገንዘብ እዩ። ኣየኖይ ኵነት ከም ዝምልከቱን ከመይ ጌርካ ንኽፍሊት ከም ተመልክትን ኣብዚ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

Stäng

Vad är a-kassa?

Filmen förklarar vad a-kassa är och hur det fungerar.

ከመይ ጌይረ ክፍሊት ካብ ኣ-ካሳ የመልክት?

  • ኣብታ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካላ ቀዳመይቲ ምዓልቲ ኣባና ተመዝገብ።
  • ምስ ናትካ ኣ-ካሳ ተራኺብካ ንክፍሊት ኣመልክት። እዚ ኣብቲ ናትካ ናይ ኣ-ካሳ መርበብ ሓበሬታ ብምእታው ብቐሊሉ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ዝኾነ ኣ-ካሳ ማሕበርተኛ እንተ ዘይኴንካ፡ ጌና ሓደ ሓደ ክፍሊታት ንኽትረክብ ዕድል ኣሎካ። ወይ ምስ ስራሕ ኣልቦ ምዃንካ ዝተተሓሓዘ ማሕበርተኛ ንሙዃን ከተመልክት ትኽእል ኢኻ፡

  • ወይ ካብ ኣልፋካሳን ንኽፍሊት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ኣልፋካሳን Alfakassan

ክፍሊት ንኽትረክብ እንታይ ይሓትት?

ኣ-ካሳ ንኽትረክብ ኣባና ዝተመዝገብካ ክትከውን ኣሎካ። ብቐጥታ ስራሕ ንኽትቕበል ድሉው ክትከውን የድልየካ። እዚ፡ ካልእ ገዲፍካ ናይ ሓማም ፍቓድ ዘይብልካ፡ ኣብ ሽወደን ዘሎኻን ምናልባት ዝተዳለወ ክንክን ቈልዓ (ከም መውዓሊ ህጻናት) ዘሎካን ማለት እዩ።

ናይ ክፍሊት መሰል ንኽህልወካ ናይ ግድን ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕካ እውን ክትከውን ኣሎካ። ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ ኵነት ከተማልእ የድልየካ፡

  • ኣብ ዝሓለፈት ዓመት እንተ ወሓደ ን6 ኣዋርሕ ኣብ ካለንዳራዊ ወርሒ እንተ ወሓደ 80 ሰዓታት ሰሪሕካ ዝነበርካ።
  • ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሽጢ ተኸታተልቲ 6 ኣዋርሕ እንተ ወሓደ 480 ሰዓታት፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ እተን ኣዋርሕ እንተ ወሓደ 50 ሰዓታት ሰሪሕካ ዝነበርካ።

ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ እዩ ዝወሃበኒ?

ወይ ብናይ ዝቐደመ ደሞዝካ መሰረት ክፍሊት ወይ እቲ መሰረታዊ ክፍሊት ዝብሃል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣየናይ ክፍሊት ከም ትረክብ፡ ንኽንደይ እዋን ኣብ ኣ-ክሳ ማሕበርተኛ ከም ዝነበርካ እዩ ዝውስኖ።

ክፍሊት ብመሰረት ደሞዝካ

ኣብ ሓደ ኣ-ካሳ እንተ ወሓደ ንሓደ ዓመት ማሕበርተኛ እንተ ዄንካ፡ 80 ሚእታዊት ናይ ቅድሚ ሕጂ ደሞዝካን ቅድሚ ምቝራጽ ግብሪ ንወርሒ ካብ 20 000 ክሮኑር ዘይዛይድን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

መሰረታዊ ክፍሊት

እቲ መሰረታዊ ክፍሊት፡ ብመሰረት ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ከም ዝሰራሕካ፡ ቅድሚ ምቝራጽ ግብሪ ክሳብ 8 000 ክሮኑር ኣብ ወርሒ እዩ። ኣብ ሓደ ኣ-ካሳ ማሕበርተኛ እንተ ዘይኴንካ ወይ ካብ ሓደ ዓመት ንታሕቲ ማሕበርተኛ ኔርካ እንተ ዄንካ ነዚ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ከምኡ’ውን 20 ዓመት ዝመላእካ ክትከውን ኣሎካ።

እቲ ናትካ ኣ-ካሳ እዩ ብዛዕባ ናይቲ ክፍሊት ዝውስንን መሰል ናይ ክንደይ መጠን ክፍሊት ከም ዘለካ ዝሓስብን። 

ነቲ ናትካ ኣ-ካሳ ንኽትዕቅቦ እንታይ ይሓትት?

ኣ-ካሳ ምስ ረኸብካ ነጢፍካ ስራሕ ክትደሊ ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ናይ ስራሕ ምድላይካ ንሞያን ኣበይ ኣብዚ ሃገር እቲ ስራሕ ከም ዝርከብን ንዝምልከት ከተስፍሖ ቅሩብ ትከውን ከም ዘድልየካ ሕሰበሉ።

ኣብቶም ዝተሰማማዕናሎም ንጥፈታት ክትሳተፍን ዝሓዝናዮም ቆጸራታት ክትመጽእን የድልየካ እዩ። ዕንቅፋት እንተ ኣጋጢሙካ ክትሕብረና ከድልየካ እዩ። ከምኡ’ውን ነፍስ ወከፍ ወርሒ ናይ ንጥፈታትካ ጸብጻብ ምሃብ የድልየካ እዩ። ጸብጻብ ንጥፈታትኩም እንተቐልጠፈ ዕለት 1 እንተደንጐየ ድማ ዕለት 14 ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ከተረክብዎ ኣለኩም።

ናይ ንጥፈታትካ ጸብጻብ ሃብ

ኣ-ካሳ ኣብ ኤውሮጳ

ኣብ ካልእ ሃገር ናይ ኤውሮጳ ክትሰርሕ ትሓስብ ኣለኻ ወይ ሰሪሕካ ዲኻ? ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት/ሃገራት ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ምትሕብባርን ስዊዘርላንድን፡ ኣብ መንጎ እዘን ዝተፈላለያ ሃገራት እንተ ተንቀሳቒስካ ምእንቲ እቲ ማሕበራዊ ውሕስነትካ ከይተጥፍኦ ሕግታት ኣሎ።

ኣብ ኤውሮጳ ስራሕ ንምድላይ ነቲ ክፍሊት ሒዝካዮ ኺድ

ኣብ ሽወደን ካብ ኣ-ካሳ ክፍሊት ክትረክብ መሰል እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ኣብ ካልእ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት/ሃገራት ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ምትሕብባር ሃገራት ወይ ስዊዘርላንድ ስራሕ ንኽትደሊ ነቲ ናትካ ክፍሊት ሒዝካዮ ንኽትከይድ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ናይ ግድን ምሉእ ስራሕ ኣልቦን ድሕሪ’ቲ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካሉ ኣባና እንተ ወሓደ ንኣርባዕተ ሰሙናት ምዝጉብ ዝነበርካን ክትከውን ኣለካ።

ቅድሚ ምጋሽካ ንምምልካት ኣይትረስዓዮ። ናብ ተቘጻጸርቲ ናይ ውሕስነት ስራሕ ኣልቦነት (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen፡ IAF) ኢኻ ተመልክት።

ኣብ ናይ IAF መርበብ ሓበሬታ ንወረቐት ምስክር ኣመልክት

ሕቶታት እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ምስ ናትካ ኣ-ካሳ ተራኸብ።

ብዛዕባ ናትካ ክፍሊት፡ ኣባልነት ወይ ካልእ ነገር ሕቶታት እንተ ኣሎካ ኾይኑ ምስ ናትካ ኣ-ካሳ ተራኸብ። ኣብ ናይ ሽወደን ኣ-ካሳታት መርበብ ሓበሬታ፡ ናይ ኩለን ኣ-ካሳታት ናይ ርክብ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ሽወደን ኣ-ካሳታት Sveriges a-kassor

ኣብ መርበብ ሓበሬታ Hej a-kassa ብዛዕባ ኣ-ካሳ ተወሳኺ ሓበሬታ ትረክብ ኢኻ። ከምኡ’ውን ኣብዚ ኣ-ካሳ ክትመርጽ ከለኻ ምኽሪ ትረክብ ኢኻ።

Hej a-kassa

መጠንቀቕታ ወይ ዝተኸስረ ክፍሊት

ንኣብነት ነጢፍካ ስራሕ እንተ ዘይደሊኻ ወይ ጸብጻብ ናይ ንጥፈታትካ ምእታው ገዲፍካዮ፡ ሓደ መጠንቀቕታ ክትውሃብ ወይ ንሓንቲ ወይ ብዙሓት ምዓልታት ክፍሊትካ ክትከስሮ ትኽእል ኢኻ። እቲ ናትካ ኣ-ካሳ እዩ ነዚ ዝምርምሮን ውሳነ ዝውስንን።

መጠንቀቕታ ወይ ዝተኸስረ ክፍሊት

ብዝያዳ ኣንብብ

ተመዝገብ