ክፍሊት ካብ ኣ-ካሳ

ኣዝዩ ኣገዳሲ!

ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና-ቪሩስ፡ ገለ ካብቶም ንዓኻ ከም ”ደላይ-ሰራሕ” ዚምልከቱኻ ኣገባባትን ሕጊታትን፥ ጊዝያዊ ምቅይያራት ተጌሩሎም ኣሎ። ቅድሚ’ቲ ሕጂ እንታይ ከም ዘገግልግ ኣብዚ ገጽ’ዚ ተጻሒፉ ዘሎ ምንባብካ፥ ኣብዚ ዚስዕብ ነቶም ሓደስቲ ትኣታትዮም ዘሎዉ ነገራት ፍለጦም፡-

ከም ”ደላይ-ስራሕ” መጠን - ብኮርና-ቪሩስ ብኸምዚ ክትጽሎ ኢኻ

ንዘሎዉኻ ሕቶታት ምስቲ ናትካ ናይ ”ስራሕ-ኣልቦነት-ካሳ” (a-kassa) ርክብ ግበር፡- ብዛዕባ ዚግብኣካ ገንዘብ፡ ብዛዕባ ዚኽፈልካ-ገንዘብ፡ ብዛዕባ ኣባልነትካ ወይ ካልእ፥ ምስቲ ናትካ ናይ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” ርክብ ግበር።

ናይ ሽወደን ናይ ”ስራሕ-ኣልቦነት-ካሳታት” (

ብዛዕባ ዚኽፈል ገንዘብ ብዚምልከት፥ መልሲ ናይቶም ልሙዳትን፡ እዋናውያን ሕቶታት ፥ ካብ (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) ትረክብ ኢኻ።

ምቁጽጻር ውሕስነት ስራሕ-ኣልቦነት”

”ስራሕ-ኣልቦ” ምስ ኮንካ መታን ገንዘብ ክትቅበል፥ ናብ ”ውሕስነት ስራሕ-ኣልቦነት” (a-kassa)፥ ናይ ገንዘብ ምርካብ ምልክታ ክተእቱ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ታሕቲ፡ ብዛዕባ’ቶም ክማልኡ ዘሎዎም ጠለባትን፥ ምልክታ ገንዘብ ብኸመይ ከም ተቕርብን፥ ክተንብብ ኢኻ።

Stäng

ውሕስነት ስራሕ-ኣልቦነት እንታይ’ዩ?

ኣብዚ ፊልም’ዚ፡ ”ውሕስነት ኣስራሕ-ኣልቦነት” (arbetslöshetsförsäkringen) እንታይ ምዃኑን፥ ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ገንዘብ ንኽትቅበል ብዛዕባ ዘሎዉ ጠለባትን፥ መግለጺ ክትረክብ ኢኻ። ብሽወደንኛ ጥራሕ።

ካብ ካሳ ስራሕ-ኣልቦነት(ኦ-ካሳ) ከመይ ገይረ ክፍሊት ክወሃበኒ አመልክት?

  • ስራሕ-ኣልቦኛ ዝኾንካላ ፈለማ መዓልቲ ኣባና ተመዝገብ።
  • ነታ ናትካ ኦ-ካሳ ብምውካስ ክፍሊት ክወሃበካ ኣመልክት።ነዚ ንምግባር እቲ ዝቐለለ ኣብ ናይ ኦ-ካሳ መካነ-መርበብ(ዌብሳይት) መንነትካ ብምርግጋጽ(ሎግኢን ብምግባር)ከተካይዶ ትኽእል።

ኣባል ኦ-ካሳ እንተዘይኽይንካ፡ስራሕ-ኣልቦኛ ኣብ ትኾነሉ እዋን፡ኣባል ክትኸውንን መሰረታዊ ክፍሊት ክወሃበካን ተመዝገብ።ኣባል ናይ ሓንቲ ኦ-ካሳ ክትኸውን እንተ ዘይደሊኻ ግን መሰረታዊ ክፍሊት ክወሃበካ ኣብ ኣልፋ-ካሳ ከተመልክት ትኽእል።

Hitta din a-kassa

ገንዘብ ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” ንምርካብ - እንታይ’ዩ ዚጥለብ?

ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ገንዘብ መታን ክትቅበል፥ ምሳና ዝተመዝገብካ ክትከውን ይግባእ። ብቐጥታ ስራሕ ክትጅምር ዝተዳሎኻ ሰብ ክትከውን ድማ ይግባእ። እዚ ማለት ድማ፡ ብሕማም-ዘይተመዝገብካ፡ ኣብ ሽወደን ትነብር፥ ምናልባት ውን ናይ ውላድካ መዋዕለ-ሕጻናት ዝተዳለወልካን ምዃን የድሊ።

ናይ ክፍሊት መሰል ንኽህልወካ ናይ ግድን ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕካ እውን ክትከውን ኣሎካ። ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ ኵነት ከተማልእ የድልየካ፡

  • ኣብ ዝሓለፈት ዓመት እንተ ወሓደ ን6 ኣዋርሕ ኣብ ካለንዳራዊ ወርሒ እንተ ወሓደ 80 ሰዓታት ሰሪሕካ ዝነበርካ።
  • ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሽጢ ተኸታተልቲ 6 ኣዋርሕ እንተ ወሓደ 480 ሰዓታት፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ እተን ኣዋርሕ እንተ ወሓደ 50 ሰዓታት ሰሪሕካ ዝነበርካ።

ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ እዩ ዝወሃበኒ?

ወይ ብናይ ዝቐደመ ደሞዝካ መሰረት ክፍሊት ወይ እቲ መሰረታዊ ክፍሊት ዝብሃል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣየናይ ክፍሊት ከም ትረክብ፡ ንኽንደይ እዋን ኣብ ኣ-ክሳ ማሕበርተኛ ከም ዝነበርካ እዩ ዝውስኖ።

ክፍሊት ብመሰረት ደሞዝካ

ኣብ ሓደ ኣ-ካሳ እንተ ወሓደ ንሓደ ዓመት ማሕበርተኛ እንተ ዄንካ፡ 80 ሚእታዊት ናይ ቅድሚ ሕጂ ደሞዝካን ቅድሚ ምቝራጽ ግብሪ ንወርሒ ካብ 20 000 ክሮኑር ዘይዛይድን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

መሰረታዊ ክፍሊት

እቲ መሰረታዊ ክፍሊት፡ ብመሰረት ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ከም ዝሰራሕካ፡ ቅድሚ ምቝራጽ ግብሪ ክሳብ 8 000 ክሮኑር ኣብ ወርሒ እዩ። ኣብ ሓደ ኣ-ካሳ ማሕበርተኛ እንተ ዘይኴንካ ወይ ካብ ሓደ ዓመት ንታሕቲ ማሕበርተኛ ኔርካ እንተ ዄንካ ነዚ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ከምኡ’ውን 20 ዓመት ዝመላእካ ክትከውን ኣሎካ።

እቲ ናትካ ኣ-ካሳ እዩ ብዛዕባ ናይቲ ክፍሊት ዝውስንን መሰል ናይ ክንደይ መጠን ክፍሊት ከም ዘለካ ዝሓስብን። 

እቲ ዚኽፈለካ ገንዘብ ንኪቕጽልለካ እንታይ ጠለባት ኣሎዉ?

ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” ገንዘብ ኣብ ትቕበለሉ እዋን፥ ንጡፍ ኴንካ ስራሕ ክተናዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር’ዩ። ነቲ ኣደላላይ ስራሕ ክትሰፍሖ ከም ዘድሊ ኣስተውዕል! ማለት ንሞያ ይኹን እቲ ስራሕ ትደልየሉ ቦታ፥ ኣብ ምሉእ ሃገር ኪኸውን የድሊ።

ነቶም ዝተሰማማዕናሎም ንጥፈታት ክተተግብሮም የድሊ፥ ኣብቲ ንቖጸረካ ኣኼባታት ውን ክትርከብ የድሊ። ንኸይትመጽእ ዕንቅፋት ምስ ትረክብ ክትሕብረና የድልየካ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ውን ጸብጻብ-ንጥፈታትካ ክተቕርበልና የድልየካ። እዚ ማለት ድማ፡ ነየኖት ስራሕ ምልክታ ከም ዘእቶኻን፥ ስራሕ ንምርካብካ ዘቃላጥፍ ካልእ ዝወሰድካዮ ስጕምቲን እዩ። ጸብጻብ ንጥፈታትካ ድማ፥ እንተ ቐልጠፈ ኣብ ዕለት 1፡ እንተ ደንጐየ ድማ ንዕለት 14 ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ክተቕርብ ይግባእ።

ናይ ንጥፈታትካ ጸብጻብ ሃብ

ኣ-ካሳ ኣብ ኤውሮጳ

ኣብ ካልእ ሃገር ናይ ኤውሮጳ ክትሰርሕ ትሓስብ ኣለኻ ወይ ሰሪሕካ ዲኻ? ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት/ሃገራት ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ምትሕብባርን ስዊዘርላንድን፡ ኣብ መንጎ እዘን ዝተፈላለያ ሃገራት እንተ ተንቀሳቒስካ ምእንቲ እቲ ማሕበራዊ ውሕስነትካ ከይተጥፍኦ ሕግታት ኣሎ።

ኣብ ኤውሮጳ ስራሕ ንምድላይ ነቲ ክፍሊት ሒዝካዮ ኺድ

ኣብ ሽወደን ካብ ኣ-ካሳ ክፍሊት ክትረክብ መሰል እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ኣብ ካልእ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት/ሃገራት ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ምትሕብባር ሃገራት ወይ ስዊዘርላንድ ስራሕ ንኽትደሊ ነቲ ናትካ ክፍሊት ሒዝካዮ ንኽትከይድ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ናይ ግድን ምሉእ ስራሕ ኣልቦን ድሕሪ’ቲ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካሉ ኣባና እንተ ወሓደ ንኣርባዕተ ሰሙናት ምዝጉብ ዝነበርካን ክትከውን ኣለካ።

ቅድሚ ምጋሽካ ንምምልካት ኣይትረስዓዮ። ናብ ተቘጻጸርቲ ናይ ውሕስነት ስራሕ ኣልቦነት (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen፡ IAF) ኢኻ ተመልክት።

ኣብ ናይ IAF መርበብ ሓበሬታ ንወረቐት ምስክር ኣመልክት

ሕቶታት እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ምስ ናትካ ኣ-ካሳ ተራኸብ።

ብዛዕባ ናትካ ክፍሊት፡ ኣባልነት ወይ ካልእ ነገር ሕቶታት እንተ ኣሎካ ኾይኑ ምስ ናትካ ኣ-ካሳ ተራኸብ። ኣብ ናይ ሽወደን ኣ-ካሳታት መርበብ ሓበሬታ፡ ናይ ኩለን ኣ-ካሳታት ናይ ርክብ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ሽወደን ኣ-ካሳታት Sveriges a-kassor

ኣብቲ “Hej a-kassa” ዚብል ኣድራሻ ኢንተርነት፥ ዝሰፍሐ ሓበሬታ ብዛዕባ “ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassan) ክትረክብ ኢኻ። ኣብዚ ውን፡ “ስራሕ ኣልቦነት ካሳ” (a-kassan) ኣብ ትመርጸሉ ጊዜ መምርሒ ዝዀነካ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

Hej a-kassa

ገንዘብ ናይ ምርካብ መጠንቀቕታ ወይ መወገድታ

ንስኻ ንኣብነት ብንጥፈት እንተ ደኣ ስራሕ ዘይኣናዲኻ ወይ ውን ነቲ ወርሓዊ ጸብጻብካ ካብ ምቕራብ ሸለል ኢልካ፥ መጠንቀቕታ ወይ ውን ንሓደ ወይ ንብዙሓት መዓልታት ገንዘብ ናይ ምርካብ መወገድታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ’ዚ መጽናዕቲ ዘካይድን ውሳነ ዘሕልፍን፥ እቲ ናትካ ናይ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) እዩ።

ገንዘብ ናይ ምርካብ መጠንቀቕታ ወይ መወገድታ (Varning eller avstängning från ersättning)

ንዝተመልከቱ ስራሕ ዝግበር ምቊጽጻራት

ነቶም ኣብ’ቲ ንጥፈታዊ ጸብጻብ ኣስፊርካዮም ዘለኻ ዕዮታት፡ ብርግጽ ከምዝደለኻዮም ወይ ከም ዘመልከትካዮም ንምፍላጥ፡ ሓደ ሓደ እዋን ምቁጽጻራት ንገብር ኢና።

ናይቶም ምልክታ ዘቕረብካሎም ስርሓት መረጋገጺ ምቕራብ ምስ ዘድልየካ

ብዝያዳ ኣንብብ

ተመዝገብ