መሰላትካን ግዴታትካን

ስራሕ ክትደሊ ከለኻ፡ካባና ዘድልየካ ሓገዝን ደገፍን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።ኣብ ቤ/ጽ ዕዮ ኣብ ዝተመዝገብካሉ እዋን ነጢፍካ ስራሕ ክትደሊ ኣለካ።ነቲ ዝተሰማማዕናሉ መደበ ድማ ክትስዕቦ ኣለካ።

ነዞም ዝስዕቡ ከነበርክተልካ ንኽእል

 • ምኽሪ፡ኣንፈትን ከምኡ ድማ ኣብ መካነ-መርበብና ዝርከቡ ናብ ስራሕን ትምህርትን ዘምርሑኻ ዲጂታላውያን ኣገልግሎታትን
 • ካብ ኣራኻቢ-ስራሕ ብሓገዝ ተሌፎን፡ ቆጸራ ገይርካ ብኣካል ወይ ብቻት ውልቃዊ ደገፍ ምርካብ።ንኣብነት መደብ ምውጻእ፡ሓቢርኩም ክእለትካ ኲነታት ዕዳጋ-ስራሕ ኣብ ምግምጋም ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።ሞያ ኣብ ምምራጽን ስራሕ ኣብ ምንዳይን ምኽሪ ንልግሰልካ።
 • ተወሰኽቲ ሓገዛት ንኣብነት ሞያዊ ትምርህቲ፡ፍልጠትካ ኣብ ምምዛን፡ልምምድን(ፕራክቲክ) ንሞያን ትምህርትን ዘዳልዉ ዓውድታት ኣብ ምጅማር
 • ናብ ስራሕ ዓለም ንኽትኣቱ ወይ ንኽትምለስ፡ወሃቢ ስራሕ ንዓኻ ደሞዝ ክኸፍለካ ሓገዝ ኣብ ምሃብ
 • ካብ’ቶም ምሳና ስምምዕ ዘለዎም ትካላት፡ጽዑቕን ዝተዳረገን ሓገዝ ምርካብ
 • ጠለብ ምስ ተማልእ፡ክፍሊት ካብ ካሳ ስራሕ-ኣልቦ(ኦካሳ) ወይ ቤ/ጽ መድህን(ፈርሸክሪን ካሳን)

ነዚ ክትገብር ኣለካ

 • ምድላይ ስራሕ ምሳና ሓቢርካ ክትምድቦ
 • ወርሒ ወርሒ ኣብ ሰዓቱ ንጥፈታዊ ጸብጻብ ምሃብ
 • ጸብጻብ ናይ’ቶም ዝደለኻዮም ስራሕ ምቕራብ
 • ኣብ ዝተሰማማዕናሉ እዋን መጺኻ ወይ ብኻልእ መንገዲ ምድሃይ
 • ነጢፍካ ስራሕ ክትደልን ነቶም ዝተወከስናካ ስራሕ ድማ ከተመልክተሎም
 • ምሳኻ ዝኸዱ ስራሕን ከምኡ ድማ ብፖሊሲ ዕዳጋ-ስራሕ ዝወሃቡ መደባት/ተወሳኺ-ሓገዛት ሕራይ ኢልካ ክትቕበሎምን
 • ኣብ ሓደ መደብ ተሳታፋይ ኮይንካ ንጥፈታዊ ደገፍ፡ክፍሊት መትከሊ-እግሪ ወይ ዕብየታዊ ክፍሊት እንዳ ወሰድካ፡ካብ’ቶም ዝተመደቡ ንጥፈታት ምስ ትበኩር፡ብኲሪትካ ግድን ክትሕብሩ ኣለካ።
 • ንካሳ ስራሕ-ኣልቦ(ኦካሳ) ወይ ቤ/ጽ መድሕን(ፈርሸክሪን ካሳን) ቅኑዓት ዝኾኑ ሓበሬታታት ክትህብ ኣለካ።

ክትገብሮ ዘለካ ምስ ዘይትገብር እንታይ የጋጥም?

ክትገብሮ ዘለካ ምስ ዘይትገብር መጠንቀቕታ ይወሃበካ ወይ ነቲ ካብ ካሳ ስራሕ-ኣልቦ(ኦካሳ) ወይ ቤ/ጽ መድሕን(ፈርሸክሪን ካሳን) ትረኽቦ ክፍሊ ደው ይብል።

ስራሕ ምስ ዘይትደሊ፡ኮነ ኢልካ ነቲ ስራሕ-ኣልቦነትካ ምስ ተናውሖ ወይ ብዙሕ ሳዕ ጠንቁ ምስ ትኸውን፡ኣብ ነፍሲ-ወከፍ እዋን ናይ ብዙሓት መዓልትታት ክፍሊት ይንፈገካ።እዚ ብዙሕ ሳዕ ምስ ዝደጋገም እቲ ዝወሃበካ ክፍሊት ምሉእ ብምሉእ ደው ክብል ሓደጋ ኣሎ።

መጠንቀቕታ ወይ ምንፋግ መሰል ካሳ ስራሕ-ኣልቦነት(ኦካሳ)

መጠንቀቕታ ወይ ምንፋሕ መሰል ክፍሊት ካብ ቤ/ጽ መድህን(ፈርሸክሪን ካሳን)