ምቕራብ ጸብጻብ ንጥፈታት

ነፍሲ ወከፍ ወርሒ፡ ጸብጻብ ንጥፈት ከተረክቡ ኢኹም ኣብ ጉዕዞ ስራሕ ወይ ትምህርቲ፡ ከምኡ’ውን ካብ ማዕከን ሽቕለት ኣልቦነት፡ ወይ ማዕከን ውሕስነት ንዝወሃበኩም መትከሊ እግሪ ምእንቲ ክትረኽቡ፡ ግቡእ ሓገዝ ክትረኽቡ ኣገዳሲ እዩ።ጸብጻብ ንጥፈታትኩም እንተቐልጠፈ ዕለት 1 እንተደንጐየ ድማ ዕለት 14 ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ከተረክብዎ ኣለኩም።

ጸብጻባትኩም ንምቕራብ እትኽተልዎ መስርሕ ነዚ ይመስል

እቲ ጸብጻብ ዘቕርብ መን’ዩ?

ንስኹም እቶም ሽቕለተ-ኣልቦ ዝኾንኩምን፡ ኣባና ኸኣ ዝተመዝገብኩምን፡ ዝገበርኩሞም ንጥፈታትን፡ ኣየኖት ስራሕ ከምዝሓተትኩምን ጸብጻብ ከተቕርቡ ኢኹም። ስልጠና ስራሕ ወይ ልምምድ ስራሕ ፕራክቲክ ትገብሩ እንተለኹም’ውን ጸብጻብ ከተቕርቡ ምዃንኩም ሕሰቡ።

ጸብጻብ ከተቕርቡሉ ዘለኩም፡ እዚ እዩ

ኣየናይ ስራሕ ከምዝሓተትኩምን፡ ስራሕ ንምርካብ ዝዓመምኩሞም ካልኦት ንጥፈታትን ኣየኖት ምዃኖምን ጸብጻብ ተቕርቡ። ኣብ መደብኩም ዝኣተወ ንጥፈታትን ካልእ ምስኡ ዝኸይድ ንጥፈታትን ከተጠቓልሉ ኣለኩም። ጸብጻብ ንጥፈታት ክሕዞም ዝኽእል ዘብርሁ ገለ ኣብነታት ኣብዚ እነው፡

  • ስራሕ ወይ ዝሓተትኩሞ ትምህርቲ
  • ናይ ስራሕ ቃለ-መጠይቓትን ዝነበረኩም ቈጸራን መደብ ምቑጻር ስራሕን
  • ዝሓተትኩሞ ወይ ዝጸናሕኩሞ ልምምድ ስራሕ
  • ትምህርቲ ዕዳጋ-ስራሕ
  • ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛ (sfi)

ጸብጻብ ንምቕራብ፡ ከምዚ ትገብሩ

ኣብ ኢንተርነት ኣድራሻና ወይ ድማ ኣብ ሞቢልካ ትወርድ፡ Mina sidor ትበሃል ኣፕ(ፕሮግራም) ተጠቂምካ፡ ጸብጻብ ንጥፈታትካ ክትህብ ቀሊል’ዩ። ነዚ ንጥፈታዊ ጸብጻብ ኣብ’ዛ ትስዕብ መወከሲት ኣድራሻ www.arbetsformedlingen.se ወይ ድማ ኣብ ሚናሲዱር( Mina sidor) ዝብል መንነትካ ብምርግጋጽ(ሎግኢን ብምግባር)፡ ነታ ጸብጻብ ንጥፈጥካ ሃብ ትብል ኣገልግሎት (Aktivitetsrapportera) ትመርጻ።

ነዛ ኣገልግሎት ንምጥቃም ግድን ኤ-መንነት(ንኣብነት ኣብ ሞቢልካ ዘላ ባንክ-ኣይዲ) ክህልወካ ኣለዎ። መንነትካ ድሕሪ ምርግጋጽ፡

  • ንጥፈታት ከይረሳዕኩሞም ከለኹም፡ ገለ ንጥፈት ብኣጋኡ ንምእታዉ
  • ንጥፈታትኩም ንምስዳድ
  • ኣቐዲምኩም ዘረከብኩሞም ጸብጻባት ንምርኣይ

መረጋገጺ ናይ’ቶም ዘመልከትካዮም ወይ ዘናደኻዮም ስራሕ ድማ ሓዞም(ዓቅቦም)። ሓደ መዓልቲ ጸብጻብ ናይ’ቶም ዘናደኻዮም ስራሕ መረጋገጺ ኣምጽእ ኢኻ ምስትበሃል ከድልዩ ስለ ዝኽእሉ።

ዝደለኻዮም ወይ ዘናደኻዮም ስራሕ ጸብጻብ ክትገብረሎም እንተ ደሊኻ፡

ኮምፕዩተር ወይ ኤለክትሮኒካዊ መንነት እንተዘይብልኩም

“ኤ-መንነት” (e-legitimation) ዘይብልካ ምስ ትኸውን፤ ነቲ ናትካ ጸብጻብ (rapport) ኣብ ሓደ ወረቐት-ኦርኒክ መሊእካ፥ ብቤት ቡስጣ ጌርካ ናባና ልኣኮ። እቲ ወረቐት-ኦርኒክ ኣብዚ ዚስዕብ ክትረኽቦ ኢኻ፡-

ወረቐት-ኦርኒክ (Blanketter)

ነቲ ወረቐት-ኦርኒክ ክትሓትሞ ዘይትኽእል እንተ ዄንካ፥ ደዊልካ ሓብረና’ሞ፡ ብቤት ቡስጣ ጌርና ኦርኒክ ናብ ገዛኻ ክንልእከልካ ኢና።

”ብኢ-መይል” ጌርካ፡ ጸብጻብ ናይ ንጥፈታትካ ክትልእከልና ከም ዘይትኽእል ኣስተውዕል።

ኤለክትሮኒካዊ መንነት፡ ብኸምዚ ዝስዕብ ትኸፍቱ።

እቲ ጸብጻብ መዓስ ኢኹም ክትሰድዎ?

ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ዝተወድአት ወርሒ፡ እቲ ጸብጻባት ንጥፈት ትሰዱልና። ጸብጻብ ንጥፈታትኩም እንተቐልጠፈ ዕለት 1 እንተደንጐየ ድማ ዕለት 14 ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ከተረክብዎ ኣለኩም።

መረዳእታ፡ ናይ ወርሒ ጥሪ ጸብጻብኩም፡ ኣብ ሞንጎ ዕለት 1 ዕለት 14 ለካቲት ክትሰድዎ ኢኹም።

ኣብ ትሕቲ ኣንፊ ዝተላእኹ ዝብል( inskickade) ነቶም ዝለኣኽካዮም ጸብጻባ ንጥፈታት ክትርእዮም ትኽእል።

ጸብጻብ እንተዘየቕሪብኩም፡ እንታይ’ዩ ዘጋጥም?

ጸብጻብ ንጥፈት ኣብ ግዜኡ እንተዘየረኪብኩም፡ መጠንቀቕታ ወይ ምስኣን መተካእታ ገንዘብ ካብ ማዕከን ሽቕለት ኣልቦነት ወይ ካብ ማዕከን ውሕስነት፡ ከጋጥመኩም እዩ።

መጠንቀቕታ ወይ ምስኣን መተካእታ ገንዘብ ካብ ማዕከን ሽቅለት ኣልቦነት

መጠንቀቕታ ወይ ምስኣን መተካእታ ገንዘብ ካብ ማዕከን ውሕስነት