ምቕራብ ጸብጻብ ንጥፈታት

ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ወርሒ፡ ናይ ንጥፈታትካ ጸብጻብ ናባና ክተቕርብ ይግብኣካ። እቲ ተቕርቦ ጸብጻብ ድማ፥ ነየኖት ስራሕ ምልክታ ከም ዘእቶኻን፥ ኣብ ርእሲኡ ውን፡ ስራሕ ንምርካብካ ዘቃላጥፍ ካልእ ዝወሰድካዮ ስጕምቲን እዩ። መታን ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ወይ ካብ “ቤትስልጣን ውሕስነት ካሳ” (Försäkringskassan) ገንዘብ ክትረክብ፥ ንጡፍ ክትከውንን ጸብጻብ ንጥፈታትካ ድማ ኣብ ጊዝኡ ክተቕርን ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። ኣብ ርእሲኡ ውን፡ መታን ናብቲ ትደልዮ ናይ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ንኽትበጽሕ፥ ዘድሊ ሓገዝ ንኽንገብረልካ ኣገዳሲ’ዩ። እቲ ጸብጻብ ንጥፈታትካ፡ እንተ ቐልጠፈ ንዕለት 1፡ እንተ ደንጐየ ድማ ንዕለት 14 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ክተቕርብ ይግባእ።

ጸብጻባትኩም ንምቕራብ እትኽተልዎ መስርሕ ነዚ ይመስል

እቲ ጸብጻብ ዘቕርብ መን’ዩ?

ንስኹም እቶም ሽቕለተ-ኣልቦ ዝኾንኩምን፡ ኣባና ኸኣ ዝተመዝገብኩምን፡ ዝገበርኩሞም ንጥፈታትን፡ ኣየኖት ስራሕ ከምዝሓተትኩምን ጸብጻብ ከተቕርቡ ኢኹም። ስልጠና ስራሕ ወይ ልምምድ ስራሕ ፕራክቲክ ትገብሩ እንተለኹም’ውን ጸብጻብ ከተቕርቡ ምዃንኩም ሕሰቡ።

ጸብጻብ ከተቕርቡሉ ዘለኩም፡ እዚ እዩ

ኣየናይ ስራሕ ከምዝሓተትኩምን፡ ስራሕ ንምርካብ ዝዓመምኩሞም ካልኦት ንጥፈታትን ኣየኖት ምዃኖምን ጸብጻብ ተቕርቡ። ኣብ መደብኩም ዝኣተወ ንጥፈታትን ካልእ ምስኡ ዝኸይድ ንጥፈታትን ከተጠቓልሉ ኣለኩም። ጸብጻብ ንጥፈታት ክሕዞም ዝኽእል ዘብርሁ ገለ ኣብነታት ኣብዚ እነው፡

 • ምልክታ ዘእተኻሎም ስርሓት
 • ናብ ወሃብቲ-ስራሕ ዘቕረብካዮ ናይ ተገዳስነት ምልክታታት
 • ናይ ስራሕ ቃለ-መሕትት ከምኡ ውን ናይ ዝተሳተፍካሎም ኣኼባታት ”ምልመላ-ሰራሕተኛታት”
 • ምልክታታት ዘእተኻሎም ልምምድ-ስርሓት
 • ትምህርታዊ-ምብጻሕ (studiebesök) ዝገበርካሎም ቦታ-ስራሓት
 • ምስ ናይ ትምህርትን ምያን መስመራት ሓባሪ (studie- och yrkesvägledare) ዝገበርካዮ ርክባት
 • ምልክታ ዘእተኻሎም ዓይነት ትምህርቲታት
 • ትምህርቲ ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት (sfi) ተማሂርካ ምዃንካ
 • ነቲ ናትካ ”ሲቪ” (cv) ኣሐዲስካዮ እንተ ዄንካ እዩ።

ጸብጻብ ንምቕራብ፡ ከምዚ ትገብሩ

ኣብ ኢንተርነት ኣድራሻና ወይ ድማ ኣብ ሞቢልካ ትወርድ፡ Mina sidor ትበሃል ኣፕ(ፕሮግራም) ተጠቂምካ፡ ጸብጻብ ንጥፈታትካ ክትህብ ቀሊል’ዩ። ነዚ ንጥፈታዊ ጸብጻብ ኣብ’ዛ ትስዕብ መወከሲት ኣድራሻ www.arbetsformedlingen.se ወይ ድማ ኣብ ሚናሲዱር( Mina sidor) ዝብል መንነትካ ብምርግጋጽ(ሎግኢን ብምግባር)፡ ነታ ጸብጻብ ንጥፈጥካ ሃብ ትብል ኣገልግሎት (Aktivitetsrapportera) ትመርጻ።

ነዛ ኣገልግሎት ንምጥቃም ግድን ኤ-መንነት(ንኣብነት ኣብ ሞቢልካ ዘላ ባንክ-ኣይዲ) ክህልወካ ኣለዎ። መንነትካ ድሕሪ ምርግጋጽ፡

 • ንጥፈታት ከይረሳዕኩሞም ከለኹም፡ ገለ ንጥፈት ብኣጋኡ ንምእታዉ
 • ንጥፈታትኩም ንምስዳድ
 • ኣቐዲምኩም ዘረከብኩሞም ጸብጻባት ንምርኣይ።

ኮምፕዩተር ወይ ኤለክትሮኒካዊ መንነት እንተዘይብልኩም

“ኤ-መንነት” (e-legitimation) ዘይብልካ ምስ ትኸውን፤ ነቲ ናትካ ጸብጻብ (rapport) ኣብ ሓደ ወረቐት-ኦርኒክ መሊእካ፥ ብቤት ቡስጣ ጌርካ ናባና ልኣኮ። እቲ ወረቐት-ኦርኒክ ኣብዚ ዚስዕብ ክትረኽቦ ኢኻ፡-

ወረቐት-ኦርኒክ (Blanketter)

ነቲ ወረቐት-ኦርኒክ ክትሓትሞ ዘይትኽእል እንተ ዄንካ፥ ደዊልካ ሓብረና’ሞ፡ ብቤት ቡስጣ ጌርና ኦርኒክ ናብ ገዛኻ ክንልእከልካ ኢና።

”ብኢ-መይል” ጌርካ፡ ጸብጻብ ናይ ንጥፈታትካ ክትልእከልና ከም ዘይትኽእል ኣስተውዕል።

ኤለክትሮኒካዊ መንነት፡ ብኸምዚ ዝስዕብ ትኸፍቱ።

እቲ ጸብጻብ መዓስ ኢኹም ክትሰድዎ?

ነቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ጸብጻብ-ንጠፈታትካ፥ እንተ ቐልጠፍካ ንዕለት 1፥ እተ ደንጐኻ ድማ ንዕለት 14 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ክትልእኮ ይግባእ።

እቲ ጸብጻብካ እንተ ደንጐየ ኣብ ዕለት 14 ኣብ ኢድና ክበጽሕ ኣዝዩ-ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ማለት ድማ፡ እንተ ደኣ ነቲ ጸብጻብ-ንጥፈታትካ ብቤት ቡስጣ ጌርካ ትልእኮ ዄንካ፥ መታን ንዕለት 14 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ኣብ ኢድና ክበጽሕ፥ ኣቐዲምካ ክትልእኮ ከድልየካ እዩ።

ንኣብነት፡- እቲ ኣብ መንጎ ዕለት 1ን ዕለት 14ን የካቲት እተቕርቦ ጸብጻብ-ንጥፈታትካ፥ ጸብጻብ ናይቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዘተግበርካዮ ንጥፈታት እዩ።

እቶም ዝልኣኽካዮም ጸብጻብ-ንጥፈታትካ፥ ኣብቲ ”Aktivitetsrapportera” ዚብል፥ ትሕቲ’ቲ ”inskickade” ዚብል ኣርእስቲ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ።

ብንጥፈት ዘይትሰርሕ ወይ ጸብጻብ-ንጥፈታትካ ብእዋኑ ዘይተቕርብ ምስ ትኸውን፥ እንታይ የጋጥም?

ጸብጻብ-ንጥፈታትካ ኣብ ጊዚኡ ምስ ዘይተቐርብ ወይ ውን ነቲ ስራሕ ምድላይካ ብሸለልትነት ምስ ትሕዞ፥ ወይ ብኻልእ ምኽንያት ነቲ ናይ ስራሕ-ኣልቦነትካ ጊዜ ከም ዝናዋሕ ወይ ከም ዝተዓናቐፍ ምስ ትገብር፥ መጠንቀቕታ ወይ ውን ካብቲ፡ ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ወይ “ቤትስልጣን ውሕስነ ካሳ” (Försäkringskassan) ዝወሃበካ ገንዝብ፥ ንሓደ ወይ ንብዙሓት መዓልታት ክትእገድ ትኽእል ኢኻ።

መጠንቀቕታ ወይ ካብ ”ስራሕ ኣልቦነት ካሳ” ገንዘብ ንኸይትቕበል ምእጋድ

መጠንቀቕታ ወይ ካብ ”ቤትስልጣን ውሕስነት ካሳ” ገንዘብ ንኸይትቕበል ምእጋድ