ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ምቝጻር ዓይነታትን ናይ ገዛእ ርእስኻ ዋኒንተኛነትን

ብዙሓት ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ምቝጻር ዓይነታት ኣሎዉ። መበገሲኦም ግን ሓደ እዩ - ንሓደ ዕዮ ክትሰርሖን ናቱ ደሞዝ ክትክፈልን እዩ። ኣብዚ ዝስዕብ ሒደት ኣብነታት ኣሎዉ።

ቀዋሚ ስራሕ

ሓደ ቀጻሊ ስራሕ፡ ኣብ መዓልታዊ ኣዘራርባ ከም ቀዋሚ ስራሕ እውን ዝጽዋዕ፡ ክሳብ ባዕልኻ ከተቋርጾ ትደሊ፡ ብወሃብ ስራሕ ከም ተቋርጽ ትግበር ወይ ጥሮታ ትወጽእ ዝቕጽል ማለት እዩ። እቲ ምቝጻር ስራሕ መዓስ ከም ዘቋርጽ ዝኾነ ግዚኡ ዝተወሰነ ዕለት የብሉን።

ናይ ብዓላትን ወቕቲን ስራሕ

ናይ ክረምቲ ስራሕ ወይ ስራሕ ንኣብነት ኣብ ቅነ ልደት፡ ናይ ብዓላት ስራሕ ይብሃል። ኣብ ሓደ ሓደ ክፋል ናይ ዓመት ጥራይ ዝርከቡ ካልኦት ስራሓት ናይ ወቕቲ ስራሕ ይብሃሉ። እዚ ንኣብነት ኣብ እዋን ክረምቲ ኣብ ናይ ካምቦ ቦታ ወይ ኣብ እዋን ሓጋይ ኣብ ናይ መንሸራተቲ ቦታ ምስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ከም ናጻ ብዓል ሞያ ዚሰርሕ

ሓደ ከም ናጻ ብዓል ሞያ ዚሰርሕ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ገዛእ ርእሱ ትካል ዝውንንን ንኻልእ ትካል ናቱ ፍርያት ወይ ኣገልግሎት ዝሸይጥን እዩ። እዚ ሓደ ዓንቀጽ ንሓደ ጋዜጣ ክኸውን ይኽእል እዩ። ልሙዳት ከም ናጻ ብዓል ሞያ ኾይኖም ዝሰርሑ ጋዜጠኛታትን ሰኣልትን እዮም። ሓደ ሓደ ሰባት ኣብ ገዝኦም ኾይኖም፡ ሓደ ሓደ ሰባት ድማ ምስ ካልኦት ከም ናጻ ብዓል ሞያ ኾይኖም ዚሰርሑ ሰባት ናይ ስራሕ ኣዳራሽ ይማቐሉ።

ናይ ምሉእ ግዜ ወይ ናይ ክፋል ግዜ

ሓደ ንቡር ናይ ምሉእ ግዜ ናይ ስራሕ ምቝጻር ኣብ ሽወደን 40 ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣብ ሰሙን እዩ። ምሉእ ግዜን 100 ሚእታዊትን ሓደ እዩ። ክፋል ግዜ እንተ ዄንካ ትሰርሕ፡ ብመሰረት ካብቲ ናይ ምሉእ ግዜ ስራሕ ክንደይ ሚእታዊት ትሰርሕ ከም ዘሎኻ ተሓሲቡ ናቱ ደሞዝ ትኽፈል። ናይ ክፋል ግዜ ስራሕ እንተ ኣሎካ ኾይኑን ኣቲ ናይ ስራሕ ሰዓታትካ ዘይስሩዕ ኾይኑ፡ ብሰዓታት ቍጹር ኢኻ፡ ደሞዝ ድማ ንሰዓት ትኽፈል።

ተልመዴን

ሓደ ናይ ተልመዴን ስራሕ ምቝጻር፡ ሓደ ፍሉይ ዓይነት ምቝጻር ስራሕ ኾይኑ ንስኻ ኣብቲ ናትካ ሞያ ምምሃር ትቕጽል ኣሎኻ ማለት እዩ። ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘይኾነ ናይ ተልመዴን ደሞዝ እንዳ ተኸፈለካ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ እዩ። ንቡር ናይ ትምህርቲ ግዜ ናይ ሓደ ተልመዴን ኤለክትሪከኛ ወይ ሰራሕ ጫማ ኣስታት ሓደ ዓመት እዩ።

ንፕሮጀክት ስራሕ ምቝጻር

ሓደ ውሱን ፕሮጀክት ኣብ ግብሪ ንኸተውዕል ስራሕ ክትቝጸር ከለካ ሓደ ንፕሮጀክት ስራሕ ዝተቕዕጽረ ኢካ። እቲ ፕሮጀክት ምስ ተወድኣ ኣቲ ስራሕ ድማ ይውዳእ እዩ። ንስኻ ወይ እቲ ወሃብ ስራሕ ነቲ ዉዕል ከተፍርስዎ እንተ ደሊኹም፡ ንስኹም ብሓባር ብዛዕባ እዚ ናይ ግድን ክትሰማምዑ ኣሎኹም።

ናይ ኣመክሮ ስራሕ

ሓደ ሓድሽ ስራሕ ምስ ረኸብካ፡ እቲ ስራሕ ብናይ ኣመክሮ ምቝጻር ስራሕ ክጅምር ይኽእል እዩ። እዚ ንስኻን እቲ ናትካ ወሃብ ስራሕን ክልቴኹም፡ ንስኻ ነቲ ስራሕ ትሰማማዕ እንተ ዄንካ ንምርኣይ እንተ ነውሐ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ናይ ኣመክሮ ግዜ ኣሎኩም ማለት እዩ። እቲ ወሃብ ስራሕ ዕጉብ እንተ ኾይኑን ንስኻ ባዕልኻ ክትቅጽል ትደሊ እንተ ዄንካን እቲ ናይ ናይ ኣመክሮ ስራሕ ብቐጥታ ናብ ቀዋሚ ስራሕ ይቕየር።

ስራሕ ብቸንትዋለ

ስራሕ ብቸንትዋለ፡ በቲ ዘፍረኻዮ መጠን ደሞዝ ትኽፈል ማለት እዩ። እዚ ንኣብነት ብተለፎን መሸጣ ወይ ንናይ ተለቭዥን ካናለ ጠቕላሊ ስምምዕ ዓማዊል ምምልማል ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ስራሕ ብቸንትዋለ ደሞዝ ምስ ሓደ ዓይነት መሰረታዊ ደሞዝ ትሕወስ እዩ።

መተካእታ

ሓደ መተካእታ ናይ ውሱን ግዜ ናይ ስራሕ ምቝጻር ዓይነት ኮይኑ፡ ንኣብነት ንሓደ ዝሓመመ፡ ዕረፍቲ ዝወሰደ፡ ንግዚኡ ካልእ ስራሕ ዘለዎ ወይ ናይ ቈልዓ ዕረፍቲ ዝወሰደ ሰብ ከም መተካእታ ትኣቱ ማለት እዩ። ኣብ ብዙሓት ሞያታት ናብ ቀዋሚ ስራሕ ብመተካእታ ኣቢልካ እዩ ዝእቶ።

ናይ ውሱን ግዜ ስራሕ

ናይ ውሱን ግዜ ስራሕ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ እዩ። እዚ ሓደ ናይ መተካእታ፡ ናይ ክረምቲ ስራሕ፡ ሓደ ናይ ፕሮጀክት ስራሕ ወይ እቲ ወሃብ ስራሕ ተወሰኽቲ ሰራሕተኛታት ከድልይዎ ኸለዉ ንግዚኡ ትኣትዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት ናይ ውሱን ግዜ ስራሕ ካብ ክልተ ዓመት ንላዕሊ እንተ ኔይሩካ፡ ንናይ ቀዋሚ ስራሕ ምቝጻር መሰል ኣሎካ።

ንነብስኻ ስራሕ ምቝጻር

ከም ናይ ነብስኻ ሰራሕተኛ ዄንካ ክትሰርሕ ከለኻ ምስ ሓንቲ ናይ ነብስኻ ስራሕ ምቝጻር ትካል ዉዕል ኣሎኻ። ከይተቖጸርካን ወናኒ ትካል ከይኮንካን ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። እታ ናይ ነብስኻ ስራሕ ምቝጻር ትካል፡ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እቲ ኣስራሓይን ዘሎ ቅብሊታትን ኵሉ ካልእ ምሕደራን ትኣሊ። እታ ናይ ነብስኻ ስራሕ ምቝጻር ትካል ናይ ወሃብ ስራሕ ሓልፍነት እውን ኣሎዋ። ማለት ናይ ወሃብ ስራሕ ኽፍሊት ጸብጻብ ትህብ፡ ንከያ ግብሪ ትገብርን ንዓኻ ደሞዝ ትኸፍለካን።

ዝተኻረየ

ኣብ ሓንቲ ሰራሕተኛታት ናብ ካልእ ትካል ተኻሪ ናይ ኣባላት ትምልምል ትካል ቍጹር እንተ ዄንካ፡ ከም ኣማኻራይ ዝተኻረካ ኢኻ። ካብታ ኣባላት ትምልምል ትካል ወርሃዊ ደሞዝ ትኽፈል። ኾይኑ ግን ዕዮኻ ኣብቲ እንዳ ዓሚል ኢኻ ትሰርሖ።

ብዓል መዚ ኣከባቢ ስራሕ (Arbetsmiljöverket) - ናይ ሓደ ውሑስ ናይ ስራሕ መዓልቲ መሰል ኣሎካ

ነዚ ዝስዕብ ሕሰበሉ

ሓደ ሓደ ወሃብቲ ስራሕ ብቐዳምነት መንእሰያት ብናጻ ንሓደ ወይ ሓያሎ ሰሙናት “ናይ ኣመክሮ ስራሕ” ከስርሑ ይፍትኑን ብጌጋ ነዚ ናይ ኣመክሮ ስራሕ ኢሎም ይጽውዑዎን እዮም። ሓደ መሰረታዊ ሕጊ፡ ንስኻ ብጭራሽ ብናጻ ክትሰርሕ ከም ዘይብልካ እዩ። ዋላ’ውን ንኣመክሮ (ንመፈተንታ) እንተ ሰሪሕካ ደሞዝ ክኽፈለካ ኣሎዎ።

ደሞዝን ረብሓታትን

ኣብቶም መብዛሕትኦም ናይ ስራሕ ቦታታት ሓንሳብ ኣብ ዓመት ናይ ደሞዝ ምይይጥ ክትገብር ዕድል ኣሎ። ንደሞዝካን ካልኦት ረብሓታትን ዚምልከት ምኽሪ ርኸብ።

ደሞዝን ረብሓታትን