ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነት (E-legitimation)፡ ባንካዊ መንነት (bank-id)

ኣብዚ ክፍሊ እዚ፡ ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነትን ባንካዊ መንነትን እንታይ ምዃኖምን ብኸመይ ክህልዉኹም ከም እትገብሩን ክትፈልጡ ኢኹም።

ኢለክትሮኒካዊ ሕጋውነት እንታይ እዩ?

ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነት፡ ኣብ ኢንተርነት ሕጋውነትኩም እተረጋግጹሉ ኤለክትሮኒካዊ ሰነድ መንነት እዩ። ኣብዚ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታና፡ መንነትኩም ንምንጻርን ኣብቲ ናይ ውልቅኹም ገጻት ንምእታውን፡ ነቲ ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነት ኢኹም ትጥቀሙ። ኣብ ካልእ መርበባት’ውን ንኣብነት ኣብ ቤት-ጽሕፈት ግብሪ፡ ዓመታዊ ጸብጻብ ግብሪ ከተቕርቡ ከለኹም፡ ወይ ኣብ ኢንተርነት ባንክ ክትኣትዉ ከለኹም፡ እዚ ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነት ኢኹም ትጥቀሙ።

ኢለክትሮኒካዊ ሕጋውነት ኣብ ኮምፕዩተር ወይ ኣብ ሞባይል

ኢለክትሮኒካዊ ሕጋውነት ወይ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ባንካዊ መንነት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ኮምፕዩተር ወይ ከኣ ኣብ ሞባይልኩም ንኣብነት ኣብ ስማርት ሞባይል ኢኹም ተእትውዎ። ተለፎንኩም ምሳኹም ክሳዕ ዘላ፡ ብባንካዊ ሰነድ ኣቢልኩም ኣብ ዝኾነት ትኹን ኮምፕዩተር ክትኣትዉ ትኽእሉ። ንባንካዊ ሰነድ፡ ከተእትውዎን ክትጥቀሙሉን እንተደሊኹም ብቐዳመንት ነቲ Bank-id ዝበሃል app ከተውርድዎ ኣለኩም።

ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነት ከመይ ጌረ ክኸፍት?

ኢንተርነት ባንክ እንተለኩም፡ ናብኡ ትኣትዉ እሞ ነቶም መምርሒታት ድማ ትስዕብዎም። ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነት ንምኽፋት ዝኾነ ክፍሊት ኣይክፈሎን እዩ።

ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነት ክትከፈቱለን እትኽእሉ ኣብያተ ባንክ

ዝርዝር ተግበርቲ

ኢንተርነት ባንክ እንተዘይብልኩም ፡ ኢለክትሮኒካዊ ሕጋውነት ዘለዎ ካርድ መንነት ካብ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ከተውጽኡ ይከኣል። እዚ ብቤትጽሕፈት ግብሪ ዝወሃብ ኢለክትሮኒካዊ ሕጋውነት ግን ኣብዚ ናትና መርበብ ኣይሰርሕን እዩ።

ቤትጽሕፈት ግብሪ፡ ኢለክትሮኒካዊ ሕጋውነት ኣብ ካርድ መንነት

ሕቶታትን መልስን

ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነት ተጠቂመ ኣብ arbetsformedlingen.se ምእታው እንተጸጊሙኒ እንታይ እየ ክገብር?

ብቐዳምነት፡ ንባዕሉ ኣብቲ ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነት ገለ ጸገም ከይህሉ ንቕድም ተቘጻጸሩ። ዝውቱራት ጌጋታት፡ ምናልባሽ ኣብቲ ከፊትኩሞ ዘለኹም መርበብ ንምጥቃም ምእንቲ ክትክእሉ፡ ኮምፕዩተርኩም ገለ ከተተኣታትዎ ዘለዋ ነገር ይህሉ ይኸውን፡ ወይ ከኣ እቲ ኢለክትሮኒካዊ ሕጋውነትኩም’ውን ኣብ ባንክኹም ኬድኩም ከተሐድስዎ የድሊ ይኸውን።

እቲ ጸገም እንታይ ምዃኑ ንምልላይ፡ ኣብ ሓደ ደገፍ ባንካዊ መንነት ዝብሃል ኣቲኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

ደገፍ ባንካዊ መንነት

ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነትኩም ኣብዚ ክትፍትንዎ ትኽእሉ

ነቲ ንኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነትኩም ዝከላኸል መደብ ድሕነት’ውን ከተሓድስዎ የድልየኩም ይኸውን።

መደብ ድሕነት ኣሐድሱ

ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነትኩም ጸገም ከምዘይብሉ ተቘጻጺርኩሞስ ገና ዶ ክሰርሓልኩም ኣይከኣለን?

ነቶም ቴክኒካዊ ደገፍ እንህበኩም ተወከሱና

ስም ተጠቃምን መእተዊ ድራር-ለይትን lösenord ኣለኒ። ምስ ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነተይ ከተኣሳስሮ እኽእል ዶ?

ብርግጽ! ከምዚ ግበሩ:

  • ኣብ መርበብse ኣቲኹም ነቲ Logga in ዝብል ጠውቑ።
  • ኣየናይ ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነት ክትጥቀሙ ከምትደልዩ ምረጹ።
  • ብኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነት እናተደገፍኩም፡ ውሑስ መለለዪ ምእንቲ ክትገብሩ፡ ነቶም መርሒታት ሰዓብዎም።
  • ነቲ ኣብ መርበብse ዘለኩም፡ ስም ተጠቃምን ድራር ለይትን ምልእዎ፥ ድሕሪኡ ድማ ነቲ Koppla konto till bank-id/e-legitimation ዝብል ጠውቕዎ
  • ወዲእኩም! ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነት ተጠቂምኩም ከም ብሓድሽ እተዉ።

ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነትኩም ክቡር ሰነድ እዩ

ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነት፡ ልክዕ ከም ፓስፖርት፡ ካርድ ፍቕድ መዘወሪ መኪና፡ ወረቐት መንነት ውልቃዊ ሰነድ እዩ። ስለዚ ድማ ማንም ካልእ ከምዘይረኽቦ ጌርኩም ክትዕቅብዎ ይግባእ። ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነትኩም ብኸመይ ክትዕቅብዎ ከምዝግባእ ዝያዳ ንምፍላጥ፡ Myndigheten för digital förvaltning, DIGG ኣብ ዝብሃል መርበብ ሓበሬታ ከተንብቡ ትኽእሉ።

ኤለክትሮኒካዊ ሕጋውነትኩም ዓቅብዎ