ካብ ዕዳጋ-ስራሕ ክንደይ ርሒቕካ ከም ዘለኻ ብኸምዚ ይግምገም

ቤ/ጽ ዕዮ ናትካ ፕሮፋይል ንምውሳድ(ቀንዲ ኩነታት ህይወትካ ንምግምጋም) ኣብ ስታቲስቲክ ዝተሞርከሰ ገምጋም የካይድ።ከም’ዚ ክበሃል ከሎ፡ነቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ሓበሬታ ብኡንብኡ ብምጥቃም፡ናይ ሓደ ህያው ሰብ ገል ክፋል ውልቃውያን ባህርያቱ ንምግምጋም፡ብፍላይ ንኣብነት ቊጠባዊ ኲነታቱ፡ውልቃውያን ምርጫታቱ፡ ዝንባሌታቱ፡ ባህርያቱ ወይ ዝነብረሉ ቦታ ኣብ ምምርማር ወይ ምትንባይ ይሕግዝ።ስለ’ዚ ቤ/ጽ ዕዮ፡ ካብ ዕዳጋ-ስራሕ ክንደይ ዝኣክል ርሒቕካ ከም ዘለኻ ንምግምጋም፡ናይትካ ፕሮፋይል ይወስድ።

ኣብ እዋን ምዝገባ ዝሃብካዮም ሓበሬታታት ይምርኮስ

እቲ ናትካ ፕሮፋይል(ቀንዲ ኩነታት ህይወትካ መገምገሚ) ኣብ’ቲ ክትምዝገብ ከለኻን ድሕሪኡን ዝተረኸቡ ሓበሬታታት ይምርኮስ።ቤ/ጽ ዕዮ ካብ ካልኦት መንግስታውያን ትካላት ንኣብነት ካብ ኢሚግሬሽን ሓበሬታ ክውስድ ይኽእል’ዩ።ዝተመዝገብካሉ እዋን፡ደረጃ ትምህርትኻ፡ዕድሜኻ፡ኣብ ትነብረሉ ቦታ ዘለዉ ተኽእሎታት ዝኣመሰሉ ገለ ካብ’ቶም ንምልከቶም ሓበሬታታት’ዮም።

ኲሎም እቶም ኣብ እዋን ምዝገባ ዝሰፍሩ ሓበሬታታት

ትውልዲ ሃገር
ዞባ
ጶስጣዊ ኮድ (Postnummer)
ከተማ (Postort)
ንኡስ-ዞባ (Kommun)
ደረጃ ትምህርቲ
ዓውደ ትምህርቲ
ዘመልከትካዮም ሞያታት (ክሳብ 4 ሞያታት)
ዕድመ
ጾታ
ኣባልነት ካሳ ስራሕ-ኣልቦ (ኣባልነት ኦካሳ)
ዝተመዝገብካሉ ወርሒ
ኣብ ናይ ዝሓለፈ እዋን-ምዝገባ፡ ምዝጉብ ኮይንካ ዝጸናሕኻለን መዓልትታት
እዋን ምዝገባ ምስ ኣብቀዐ ድሕሪኡ ክንደይ መዓልትታት ከም ዝሓለፈ
ክንደይ ግዜ ተመዝጊብካ (እዋን-ምዝገባ ኣካዪድካ)
ምዝጉብ ኣብ ዝነበርካሉ እዋን፡ንኽንደይ መዓልትታት ደገፍ ተዋሂቡካ
ኣብ ናይ ዝሓለፈ እዋን-ምዝገባ ዝተሳተፍካሎም ዝተፈላለዩ መደባት
ኮድ ናይ ኣካለ-ስንክልና (መኽሳእቲ)
ኣብ ምግምጋም እቲ ደገፍ ዘድልዩ ውልቃዊ ዘይኰኑስ ካልኦት ሓበሬታታት
ስታቲስቲካዊ ሓበሬታታት ካብ ቤ/ጽ ስታቲስቲክ (SCB)
ኣብ’ቲ ትነብረሉ ከባቢ ዘሎ ደረጃ ስራሕ-ኣልቦነት
ኣብ’ቲ ትነብረሉ ከባቢ ዘሎ ማእከላይ ገምጋም እቶት
ኣብ’ቲ ትነብረሉ ከባቢ ዘሎ ደረጃ ትምህርቲ
ኣብ’ቲ ትነብረሉ ከባቢ ዘሎ ምቕረሓ ዜግነት
ኣብ’ቲ ትነብረሉ ከባቢ ዘሎ መጠን ናይ’ቶም በይኖም ዝነብሩ

ካብ ዕዳጋ-ስራሕ ዘለካ ርሕቐት

ካብ ዕዳጋ-ስራሕ ዘለካ ርሕቐት ንምግምጋም ቤ/ጽ ዕዮ ነዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት ከም ኣድለይቲ ገይሩ ይወስዶም። ንኣብነት ከም ምዝጉብ ነዊሕ እዋን እንተገይርካ፡ካብ ዕዳጋ-ስራሕ ዝያዳ ርሒቕካ ከም ዘለኻ የመልከት።ከም’ዚ ምስ ዝኸውን እምበኣር፡ከም ደላዪ-ስራሕ ዝሓሸ ሓገዛት ንኽግበረልካ፡ካብ’ዘን ዝስዕባ መደባት ኣብ ሓንቲአን ትምደብ።

ምግምጋም እቲ ደገፍ ኣብ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ኣብ ክልተ ኣገልግሎታት እዩ ኣብ መዓላ ዝውዕል። እቲ ሓደ ኣዕጢቕካ ምዝማድ (Rusta och matcha) ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ደጊፍካ ምዝማድ (Stöd och matchning) እዩ።

እቲ ገምጋማዊ ደገፍ ዝግበር፡ኣብ ሓንቲ ካብ’ዘን 32 ዝስዕባ ንኡሳን-ዞባታት ምስ ትነብር እዩ።

 • Arboga
 • Bjurholm
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Götene
 • Hallstahammar
 • Högsby
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Kungsör
 • Köping
 • Lidköping
 • Lysekil
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mönsterås
 • Nordmaling
 • Olofström
 • Oskarshamn
 • Robertsfors
 • Ronneby
 • Sala
 • Sotenäs
 • Surahammar
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Umeå
 • Vara
 • Vindeln
 • Vänersborg
 • Vännäs
 • Västerås

ኣብ ዝኾነ ካብዘን ኮሙናት ዘይትነብሩ እንተዄንኩም ግን እቲ ደጊፍካ ምዝማድ እዩ ዝምልከተኩም ማለት’ዩ።

ኣብ ምድጋፍን ምዝማድን ዘለው ክልተ ዓይነት ክፋላት

 • ንእሽቶ ደገፍ ጥራይ ዘድልየኩምን ብሓገዝ ንኣብነት ናይ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ዘሎ ዲጂታላዊ ኣገልግሎታት ተሓጊዝኩም ባዕልኹም ርእስኹም ከም እትኽእሉ ገምጋም ዝተገብረልኩም
 • ንምጅማር ስራሕ ወይ ትምህርቲ፡ ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዘድልየኩም ገምጋም ዝተገብረልኩም

ሰለስተ ዝተፈላለያ መደባት Rusta och matcha

 • ሒደት ሓገዝ ከም ዘድልየካን በቶም ቤ/ጽ ዕዮ ዝህቦም ዲጂታላውያን ኣገልግሎታት ንኣብነት ነብስኻ ከም ትኽእል ምስ ትሕሰብ።
 • ስራሕ ንኽትረክብ ወይ ትምህርቲ ንኽትጅምር ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዘድልየካ ምስ ትሕሰብ።
 • ቤ/ጽ ዕዮ ዝያዳ ምርመራ ከካይደሉ ዘለዎ ኣዝዩ ሰፊሕ ደገፍ ከም ዘድልየካ ምስ ትሕሰብ።

ዝበለጸ ደገፍ ንዓኻ

ትምደበሉ መደብ ብዘይገድስ፡ምስ ኣራኻቢ-ስራሕ ኲሉ ሳዕ ክትራኸብ ኢኻ። እቲ ኣራኻቢ-ስራሕ ኣብ’ቶም ኲሎም ብዛዕባኻ ተመዝጊቦም ዘለዉ ሓበሬታታት ብምምርኳስ፡እቲ ዘድሊ ሓገዝ ይውስነልካ።ናይ’ቲ ዝድለ ደገፍ መሰረት ዝኾኑ፡ናይትካ ፕሮፋይልን መደብካን ጥራሕ እዮም።

ብዛዕባኻ ተታሒዙ ዘሎ ሓበሬታ ስቱር’ዩ

እቶም ንቤት/ጽ ዕዮ ዝሃብካዮም ሓበሬታታት ስትረት-ሓበሬታ ዝምልከቶም ኮይኖም፡ ብመሰረት ሕጊ ጸወን-ሓበሬታን (GDPR) ካልኦት ሕግታትን ድማ ይተሓዙ።እቲ ኣብ ቤ/ጽ ዕዮ ዘሎ ጒዳይካ ምስ ኣብቀዐ፡ ካብ’ታ ዘብቀዓሉ ዐመት ድሕሪኣ ዘለዋ ሰለስተ ዓመታት፡እቲ ሓበሬታትካ ይስረዝ።እቶም ንስታቲስቲካዊ ዕላማ ዝተታሕዙ ሓበሬታታት ድማ ድሕሪ 10 ዓመታት ይስረዙ።እቶም ሓበሬታታት እንተ በዝሐ ንሰለስተ ዓመታት ንሕዞም ኮይኖም ፍቓድ ብዘለዎ ሰብ ጥራሕ ድማ ይተሓዙ።

ተወሳኺ ሓበሬታ

ፕሮፋይል ንሓፋሽ ሕዝቢ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነን ከምኡ ድማ ሓደ መንግስታዊ ኣካል መዙ ኣብ ዘካይደሉ እዋን ስለ ዘይልዮ፡ እዚ ሕጋዊ መሰረት ናይ’ቲ ፕሮፋይል ምውሳድ ይኸውን።

ቤ/ጽ ዕዮ ነቶም ውልቃውያን ሓበሬታትካ ብኸመይ ከም ዝሕዞምን ከም ምዝጉብ ሰብ ዘለዉኻ መሰላት እንታይ ምዃኖምን ኣብ’ዚ ረአ፡

ውልቃውያን ሓበሬታትካ ብኸምዚ ንሕዞ