Utvecklade matchningstjänster

Återrapportering till regeringen 2022-04-13

Arbetsförmedlingen har tidigare fått i uppdrag att införa utvecklade matchningstjänster. Den inriktning som framgår av dessa uppdrag ska gälla för det fortsatta arbetet med utvecklade matchningstjänster.

Arbetsförmedlingen ska vidare redovisa och beskriva utvecklingen av matchningstjänsterna avseende:

  • vilket slags stöd som deltagare tar del av inom tjänsterna, stödets omfattning i tid samt hur detta stöd varierar mellan olika grupper av deltagare, mellan olika spår och beroende på deltagarnas bedömda jobbchanser inom respektive spår
  • hur resultaten i form av övergångar till arbete och reguljär utbildning varierar mellan olika grupper av deltagare, mellan olika spår och beroende på deltagarnas bedömda jobbchanser inom respektive spår
  • andelen deltagare som gör ett aktivt val av leverantör och leverantörsbyten
    samt hur detta varierar mellan olika grupper av arbetssökande och mellan
    olika leveransområden
  • hur marknadsutbudet av matchningstjänsterna har utvecklats, bl.a. vad gäller antalet leverantörer i respektive leveransområde, typen av och storleken på leverantörerna, användningen av underleverantörer samt var leverantörerna har etablerat verksamhetsställen inom olika leveransområden.