Utveckla arbetet med individuella handlingsplaner

Återrapportering till regeringen 16 maj 2022

Det har under lång tid riktats kritik mot Arbetsförmedlingens arbete med såväl handlingsplaner som granskningen av aktivitetsrapporter. Arbetsförmedlingen har genomfört flera åtgärder för att förbättra och underlätta olika delar av detta arbete.

Arbetsförmedlingen bedömer att handlingsplanens roll som stöd och kontroll har stärkts för ett aktivt och effektivt arbetssökande. Däremot behövs fler åtgärder för att stärka handlingsplanens roll som ett stöd åt arbetssökande som står längre från arbetsmarknaden, exempelvis långtidsarbetslösa.

Handlingsplaner och aktivitetsrapporter kommer dessutom att delas med fristående aktörer, och den digitala utvecklingen skapar fler möjligheter till automatisering och stöd i arbetet med handlingsplaner.

Arbetsförmedlingen kommer att presentera en åtgärdsplan i oktober 2022 som kompletterar det pågående arbetet med de åtgärder som Arbetsförmedlingen bedömer är nödvändiga.