Utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i etableringsprogrammet

Återrapportering till regeringen 2019-05-31

Utbildningsplikten infördes i samband med att regelverket kring det nya etableringsprogrammet trädde i kraft den 1 januari 2018. Utbildningsplikten innebär att personer i etableringsprogrammet som har kort utbildning och därför inte kan matchas mot arbete under tiden i programmet, ska närma sig arbetsmarknaden genom att ta del av reguljär utbildning, svenska för invandrare samt samhällsorientering.

I denna återrapport har Arbetsförmedlingen beskrivit hur arbetet med utbildningsplikten har utvecklats, bland annat när det gäller handläggningen kring utbildningsplikt och resultatet i form av övergångar till reguljära studier.

Den statistiska uppföljningen visar att det skett en positiv utveckling av övergångar till studier bland personer som omfattas av utbildningsplikt. Omsättningen till studier inom målgruppen ökar och antalet
individer som omfattas av utbildningsplikt och tar del av reguljära studier är högre i jämförelse med det resultat som redovisades i Arbetsförmedlingens föregående återrapporter om utbildningsplikt. Arbetsförmedlingen ser positivt på denna resultatutveckling men konstaterar samtidigt att det finns utrymme för förbättring. I nuläget är det fortfarande en relativt liten del av alla som omfattas av utbildningsplikt som tar del av reguljära studier.