Nya åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken: Intensivåret

Återrapportering till regeringen 2022-01-14

Från och med 15 april 2021 erbjuder Arbetsförmedlingen intensivåret till nyanlända arbetssökande i etableringsprogrammet. Intensivåret är en kedja av arbetsnära och språkintensiva insatser som ska göra deltagaren matchningsbar i ett yrke eller bransch med målsättningen att hen ska få arbete inom ett år.

Fokus på jämställt arbetssätt

Arbetsförmedlingen har tillsatt arbetsförmedlare i alla regioner som arbetar med uppdraget och erbjudit dem omfattade utbildningar, kompetenspass och metodstöd. Fokus har varit på att få ett enhetligt och jämställt arbetssätt samt att bygga vidare på framgångsrika metoder från bland annat ESF-projektet Jämställd etablering.

Uppdraget är nytt och under uppstartsperioden har Arbetsförmedlingen löpande identifierat behov av justeringar och stödinsatser vilket har resulterat i ett ökat inflöde av deltagare under hösten 2021, även om det totala deltagarantalet fortfarande ligger under prognosen. Bland vidtagna åtgärder finns uppdaterade metodstöd, nya mallar för fördjupad kartläggning och kompetenspass.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Arbetsförmedlingen har inlett arbetet med att ta till vara erfarenheterna från intensivåret i arbetet med jobb- och utvecklingsgarantin. Myndigheten kommer bland annat att uppdatera handläggarstöd och ta fram ett metodstöd att använda vid kartläggningar inom jobb- och utvecklingsgarantin under våren 2022.

Myndigheten har identifierat fyra fokusområden för den fortsatta utvecklingen av intensivåret. Arbetsförmedlingen behöver nå ut bättre till målgruppen, fortsätta att utveckla det interna arbetet, möjliggöra mentorskap för fler och hitta nya vägar för samverkan kring mentorskap samt i högre grad involvera arbetsgivare.