Likvärdig service i hela landet

Återrapportering till regeringen 2021-10-01

Arbetsförmedlingens arbete med att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro, en god tillgänglighet och en likvärdig service i hela landet har fortlöpt i enlighet med tidigare redovisning. Myndigheten arbetar målmedvetet med flera delar, servicevägar och kanaler som tillsammans ger en arbetsförmedlingsservice som är samordnad oavsett var man befinner sig i landet.

Genom en ändamålsenlig användning av myndighetens samlade resurser och ett förbättrat samspel med andra aktörer kan ett sammanhållet stöd till arbetssökande och arbetsgivare erbjudas. Arbetet med en likvärdig service och tillgänglighet runt om i landet kräver därför ett holistiskt perspektiv på de delar som behöver utvecklas framåt. Det förutsätter även ett breddat perspektiv på lokal närvaro och en fortsatt utveckling av samverkan med kommuner i en ny kontext. Det pågår därför ett vidare arbete med ”helhetskonceptet” för tillgänglighet, service och lokal närvaro som inkluderar den geografiskt obundna servicen och det som myndigheten tillhandahåller i avtalad regi. I detta arbete behöver myndigheten beakta de ekonomiska förutsättningarna, inklusive avisering om ett minskat förvaltningsanslag för 2023 och 2024.