Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Återrapportering till regeringen 2019-05-17

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i tidigare återrapporter bedömt att det förstärkta samarbetet har goda förutsättningar att uppfylla intentionerna med regleringsbrevsuppdraget. Denna bedömning kvarstår delvis då många av dessa förutsättningar i form av fungerande metod och arbetssätt, en väl uppbyggd struktur för samverkan och budget för uppdraget finns kvar.

En viktig skillnad gentemot föregående år är dock att myndigheternas uppsatta mål inte helt uppnås, vilket myndigheterna ser som bekymmersamt. Det kan delvis förklaras med att personer med sjukpenning som deltar i rehabiliteringssamverkan har varit sjukskrivna och frånvarande från arbetsmarknaden ännu längre än tidigare år, samtidigt som andelen personer med psykiatriska diagnoser ökar. Det har gjort att andelen som lämnar sjukförsäkringen efter insats sammantaget inte längre ökar 2018, samtidigt som sjukfallen är äldre när de avslutas eftersom insatser påbörjas senare.

Samtidigt ökade andelen som lämnade sjukförsäkringen för personer med aktivitetsersättning, vilket är ett viktigt resultat då gruppen generellt står relativt långt från arbetsmarknaden och där många helt saknar erfarenhet från arbetslivet.

Resultaten visar att:

  • Under 2018 har 8 306 gemensamma kartläggningar genomförts (10 010 kartläggningar 2017). En anledning till att färre gemensamma kartläggningar har gjorts är att en regelkonflikt identifierades av Försäkringskassan i början av året som påverkade inflödet.
  • I genomsnitt genomfördes gemensam kartläggning dag 823 i sjukfallet 2018 (dag 719 i sjukfallet 2017). För personer med aktivitetsersättning genomfördes gemensam kartläggning på dag 1 597 (dag 1 391 2017).
  • De flesta som deltar vid gemensam kartläggning har psykiatriska diagnoser (70 procent för personer med sjukpenning och 75 procent för personer med aktivitetsersättning).
  • Antalet nya personer i aktiva insatser under 2018 var 8 092 (10 301 personer 2017).
  • I genomsnitt deltog en person i förstärkt samarbete i 356 dagar under 2018, räknat från att gemensam kartläggning initieras tills att samarbetet avslutas (362 dagar 2017).
  • Av de 5 112 personer som lämnat det förstärkta samarbetet under 2018 efter insats har 58 procent sammantaget uppnått arbetsförmåga och lämnat sjukförsäkringen (60 procent 2017). Personerna är då i arbete, utbildning, inskrivna i arbetsmarknadspolitiskt program eller är öppet arbetslösa. Ser man bara till personer med aktivitetsersättning var resultatet 62 procent.
  • 71 procent har lämnat sjukförsäkringen efter arbetslivsinriktade insatser (73 procent 2017). För personer med aktivitetsersättning var resultatet 79 procent.
  • I genomsnitt (median) var de sjukfall som fått någon typ av insats från det förstärkta samarbetet 1 285 dagar när de avslutades i december 2018 (1 024 dagar december 2017).
  • I juni 2018 infördes omställningsmöten (som tidigare benämndes överlämningsmöten). Från och med juli till december 2018 genomfördes omställningsmöten i cirka 20 procent av fallen där personer inte längre får sjukpenning.[1] Myndigheterna bedömer därmed att intentionerna i uppdraget om övergången sannolikt uppnås. Sammanlagt har 3 109 överlämningsmöten/omställningsmöten genomförts. Utöver det har även 597 kontaktmöten genomförts för personer i omställning (2017 genomfördes 529).