11 december 2018

Stora varsel på Arbetsförmedlingen kan bli följden av riksdagens budgetbeslut

I Moderaternas budgetmotion för 2019 som röstades igenom i riksdagens budgetomröstning den 12 december finns stora besparingskrav på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag. Det kan bli fråga om stora varsel under 2019. I motionen finns även stora neddragningar på programanslagen.

Generaldirektören träffade på tisdagen riksdagens arbetsmarknadsutskott där han informerade om konsekvenserna av budgetmotionen så som den ser ut i dag. Myndigheten har, utifrån tilldelningen i vårpropositionen 2018, redan ett ansträngt personalläge, vilket innebär att personalstyrkan behöver minskas med cirka 1 000 personer för att ha budget i balans i slutet av 2019. Detta finns det en planering för sen tidigare. Myndigheten har gjort bedömningen att den riskerade övertaligheten kan pareras med en naturlig extern personalomsättning, interna förflyttningar och externt finansierade projekt.


Ytterligare besparingsförslag

I Moderaternas budgetmotion finns däremot besparingar på ytterligare 386 miljoner kronor 2019 och 800 miljoner 2020. Det motsvarar uppemot 2 200 heltidstjänster under de två åren. För att få budgeten i balans 2019 skulle det i praktiken krävas att vi minskar antalet anställda med sammanlagt 4 500 personer eftersom uppsägningar inte kan träda i kraft förrän i slutet av 2019. Den siffran inkluderar de cirka 1 000 som vi redan tagit höjd för 2019.


– Jag utgår från att siffrorna kommer att justeras, eftersom konsekvenserna inte överensstämmer med intentionerna. Det oklara politiska läget och vad en ny regering gör när en sådan är på plats gör också att det blir svårt att förutse det faktiska utfallet. Men myndigheten måste självklart förbereda en större omställning, säger Mikael Sjöberg.


Även om det är alldeles för tidigt att säga hur många personer som kan komma att omfattas av en omställning säger Mikael Sjöberg att det var viktigt att informera riksdagens arbetsmarknadsutskott om konsekvenserna av den budgetmotion som riksdagen har att ta ställning till.


Förändringarna av anslag enligt moderaternas budgetförslag