Generella brister i tillgänglighet på arbetsformedlingen.se

Här redogör vi vilka generella brister det finns i tillgänglighet på arbetsformedlingen.se.

Dokument

Webbplatsen innehåller många bristfälliga dokument i formatet pdf och excel. Dokumenten kan innehålla bilder utan eller felaktigt textalternativ, sakna taggning för att fungera med skärmläsare, ha felaktig läsordning samt otydligt utformade länktexter. Ett arbete pågår för att rätta samtliga dokument. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast under kvartal tre 2022.

Observera också att webbplatsens eget uppläsningsverktyg inte läser innehållet i dokument.

Formulär

Grupper av radioknappar/kryssrutor

En kontroll pågår för att se till så att det finns en överskrift till radioknappar och kryssrutor i samtliga formulär.

Autoifyllnad inmatningsfält

Automatisk ifyllnad fungerar inte på alla formulär. Innan vi implementerar funktionen på alla formulär måste vi säkra att den funktionen fungerar korrekt även på våra kundarbetsplatser. En utredning pågår.

Markering och felmeddelande (direktvalidering)

Om ett formulär fylls i på felaktigt sätt ska användaren få en tydlig information om vad i felet består. Validering av fel ska göras när användaren interagerat med fältet (vid direktvalidering) och vi jobbar nu med att se till så att funktionen finns på samtliga formulär.

Felmeddelande utan fokus (direktvalidering)

Felmeddelandet ska kommuniceras till användare med skärmläsare utan att felmeddelandet får fokus. Vi jobbar på att åtgärda det för samtliga formulär.

Felmeddelande med samtliga fel (vid inskick)

Om en användare försöker skicka in ett formulär som innehåller fel ska ett meddelande med information om samtliga fel visas. Webbplatsens publiceringsverktyg saknar den funktionen och diskussion pågår med leverantören av publiceringsverktyget.

Färger

Kontrast för text

Kontrast är ett mått på upplevd skillnad i “ljushet” mellan två färger. När det förekommer text på bild har vissa ytor på webbplatsen inte korrekt kontrast. En översyn för att korrigera felaktiga kontraster har påbörjats.

Innehåll

Innehåll som förändras dynamiskt

Ett arbete pågår för att korrigera att det vid visning av antal träffar i ett sökresultat i webbplatsens sökfunktion.

Komponenter

Namn för iframes

Kontroll pågår för att se över så att webbplatsens iframes (inbäddad kod) har ett namn, en så kallad title, som tydligt förklarar innehållet i iframen.

Namn innehåller synlig text

En översyn pågår för att säkra att synliga texter i komponenter stämmer överens med det namn som hjälpmedel kommer åt.

Kontorssidor

Våra kontorssidor har omfattande brister och kommer att göras om december 2021 eller januari 2022, där bristerna kommer att tas om hand.

Länkar

Länktexter för externa webbplatser

Det kan förekomma länktexter där det inte tydligt framgår när en länk leder till extern webbplats. Ett arbete pågår för att rätta till felaktiga länktexter.

Navigering och identifiering

Konsekvent navigering på arbetsformedlingen.se

Vi strävar efter att det ska vara lätt att navigera på webbplatsen. Arbetsförmedlingen.se är en stor webbplats med många utvecklingsteam som självständigt producerar innehåll och digitala tjänster. En översyn kommer göras av navigeringsfunktioner som återkommer på flera sidor för att rätta eventuella brister och göra navigeringen mer konsekvent. Vi jobbar också kontinuerligt med att ta fram digitala riktlinjer för navigation och gemensamma komponenter som teamen kan använda sig av.

Konsekvent identifiering på arbetsformedlingen.se

Idag identifieras funktioner inte alltid på ett konsekvent sätt. Knappar som gör samma sak kan ibland benämnas på olika sätt och ha olika textalternativ. Ett arbete har påbörjats för att inventera vilka funktioner som ska identifieras på samma sätt och hur vi kan få till en bra process för att göra namnsättningen mer konsekvent. Vi ser över våra digitala riktlinjer för att stötta teamen att tillsammans uppnå detta.

Synligt fokus vid navigering

Det kan finns delar på webbplatsen där synligt fokus inte tydligt framgår vid användning av tangentbord. Ett arbete har påbörjats för att se över det.

Sökfunktion

Webbplatsens sökfunktion har brister som kommer tas om hand i kommande uppdatering.

Video

Syntolkning till video

Inspelade videos ska ha ett extra ljudspår som förklarar det visuella, så kallad syntolkning, vilket vi inte har. Lagen om syntolkning börjar gälla videos producerade från 23 september 2020. Vi ser över möjligheten att upphandla en syntolkningstjänst.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

Den här sidan uppdaterades 25 maj 2022.