Brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetssökande

Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetssökande på arbetsformedlingen.se.

Anmäl frånvaro

Vi är medvetna om följande brister:

 • Språkväljaren där det står "Languages" är inte korrekt uppmärkt i koden, det gör att skärmläsare försöker läsa upp den delen på svenska istället för engelska. Kommer åtgärdas innan årsskiftet 2020/2021.
 • När knappen för att skicka frånvaron är grön är kontrasten för texten låg. Även "välj orsak" har låg kontrast. Texterna med låg kontrast kan vara svåra att läsa.
 • Knappen för att skicka in frånvaroanmälan går inte att klicka på förrän man fyllt i alla fält. När knappen inte går att klicka på har den en grå färg som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrunden och kan göra den svår att se. Kommer åtgärdas innan årsskiftet 2020/2021.
 • Radioknapparna är inte korrekt uppmärkta i koden. Det här kan göra att det blir svårt att förstå vilka alternativ som hör ihop. Kommer åtgärdas innan årsskiftet 2020/2021.
 • Om första sjukdag inte är samma dag som man gör anmälan behöver man fylla i datum för första sjukdag. Rubriken för den datumväljaren är inte korrekt uppmärkt i koden. Kommer åtgärdas innan årsskiftet 2020/2021.
 • Det är inte tydligt markerat vilka fält som är obligatoriska. Det här kan göra det svårt att veta vilka fält som behöver fyllas i för att komma vidare. Kommer åtgärdas innan årsskiftet 2020/2021.
 • Knappen för att skicka in anmälan är inte aktiv förrän alla svar är korrekt ifyllda, det gör att det inte visas några felmeddelanden i tjänsten. Det här leder till att det är svårt att veta vad som har blivit fel och vad man ska ändra för att kunna skicka in sin anmälan. Kommer åtgärdas innan årsskiftet 2020/2021.
 • När man väljer orsak till frånvaron kommer det upp nytt innehåll på sidan som får fokus. Det här kan störa arbetet om man skulle vilja ändra orsak. Kommer åtgärdas innan årsskiftet 2020/2021.

Aktivitetsrapportering

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det saknas kompletterande text till Stäng-knappen i modaler, i dagsläget är det bara ett kryss. Det här beror på tekniska svårigheter att göra anpassningar i externa komponenter. Kommer åtgärdas i nästa version av e-tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • Aktiviteterna som är tillagda i aktivitetsrapporten har inte tillräcklig kontrast mot bakgrunden. Detta kan göra att komponenterna är svåra att urskilja. Kommer åtgärdas i nästa version av e-tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • När man för musen över en knapp blir det inte tillräcklig kontrast mellan färgen som knappen får jämfört med när man inte har musen på knappen. Det gör att det kan vara svårt att se på knappen att man har musen över den. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Knappen för att skicka in rapport visas även när rapporteringsperioden är stängd men går då inte att klicka på. Det här kan göra att det blir svårt att förstå varför man inte kan använda knappen för att skicka in. Kommer åtgärdas i nästa version av e-tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • Texten i inmatningsfälten som beskriver vad man ska skriva in i fälten har låg kontrast mot bakgrunden och kan vara svår att läsa. Kommer åtgärdas i nästa version av e-tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • Länken ”gå till sidans innehåll” flyttar inte fokus till rätt del av sidan. Det här gör att man inte kan använda länken på det sätt som den är tänkt.
 • Språkväljaren där det står "Languages" är inte korrekt uppmärkt i koden, det gör att skärmläsare försöker läsa upp den delen på svenska istället för engelska. Kommer åtgärdas innan årsskiftet 2020/2021.
 • Knappen som öppnar kalendern i datumfältet har endast ett engelskt namn - "Open calendar". Det här försämrar upplevelsen för de som använder hjälpmedel. Kommer åtgärdas innan årsskiftet 2020/2021.
 • När man fyller i en aktivitet och får felmeddelande i fler av inmatningsfälten visas inget sammanfattat meddelanden med information om samtliga fel. Det kan göra att det blir svårt att få en överblick över felen. Kommer åtgärdas i nästa version av e-tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • Om man ska fylla i en aktivitet där alla inmatningsfält är obligatoriska framgår inte det. Vi visar bara när det finns ett valfritt fält. Det här gör att det kan bli svårt att veta vilka fält som behöver fyllas i för att komma vidare. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Om man får fel vid inmatning i ett formulär beskrivs inte alltid exakt vad felet är. Inmatningsfältet markeras inte heller visuellt. Det kan göra att det ibland är svårt att förstå vad man har gjort för fel. Kommer åtgärdas i nästa version av e-tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • Det finns ingen sida för att förhandsgranska sin aktivitetsrapport innan man skickar in den vilket kan göra det svårt att få en överblick över alla tillagda aktiviteter. Kommer åtgärdas i nästa version av e-tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • När man växlar från tabb- till skrivläge med skärmläsare försöker systemet skicka in aktiviteten och man får därför felvalidering på alla fält. När det här händer hamnar fokus på sista fältet. Kommer åtgärdas i nästa version av e-tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • Radioknapparna när man fyller i aktiviteterna jobbat och studerat är inte korrekt uppmärkta i koden. Det här kan göra att det blir svårt att förstå vilka alternativ som hör ihop. Kommer åtgärdas innan årsskiftet 2020/2021.
 • Texten som berättar om rapporteringsperioden är öppen eller stängd är inte uppmärkt som en rubrik i koden. Det här gör det svårare för personer som använder hjälpmedel för att navigera på sidan att hitta rätt. Kommer åtgärdas innan årsskiftet 2020/2021.
 • Alla länkar är inte unika. Om man har fler inskickade rapporter har alla rapporter en länk som heter ”Visa rapport”. Det här gör att listan med länkar som hjälpmedel visar blir oanvändbar. Kommer åtgärdas innan årsskiftet 2020/2021.
 • Fokusordningen är inte alltid konsekvent med läsordningen vilket gör att tjänsten uppfattas som oförutsägbar och inte intuitiv.
 • När man klarmarkerar en aktivitet så kommer det upp ett datumfält där man ska fylla i datum då aktiviteten genomfördes. Fältet och frågan som hör till fältet kommer inte i en logisk följd vilket kan bli otydligt för den som använder hjälpmedel.
 • När man har lagt till sökta jobb i sin rapport får alla rubriken ”Sökt jobb”. När det finns fler rubriker med samma namn blir listan över rubriker som skärmläsare presenterar otydlig.
 • Meddelandet som berättar om systemet är upptaget med att uppdatera eller hämta innehåll presenteras inte på rätt sätt för personer som använder hjälpmedel. Kommer åtgärdas i nästa version av e-tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • Vid redigering av sparad aktivitet har ändra- och ta bort-knappen samma ID för alla aktiviteter. Om man har lagt till fler jobb i sin rapport har även dessa samma ID. Det gör det svårare för användare med hjälpmedel att använda tjänsten. Kommer åtgärdas innan årsskiftet 2020/2021.

Chatt

Tillgänglighetsredogörelse publieras inom kort.

Chattbot

Tillgänglighetsredogörelse publieras inom kort.

Ersättning för resa

Tillgänglighetsredogörelse publieras inom kort.

FAQ - Frågor och svar

Tillgänglighetsredogörelse publieras inom kort.

Hitta yrken

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns vissa brister vid tabb-navigering för visa fler yrken.
 • Outline kan vara otydlig på vissa element.

Intresseguiden

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns vissa brister vid tabb-navigering för visa fler yrken i resultatsidan.
 • Outline kan vara otydlig på vissa element.
 • Knapparna på startsidan är idag A-taggar och inte button.

Komplettera meriter

Vi är medvetna om att tjänsten Komplettera meriter inte uppfyller tillgänglighetsriktlinjerna. Komplettera meriter är planerad att avvecklas under 2021 och ersättas med en ny tjänst som uppfyller direktiven för tillgänglighet.

Kompletterande frågor (Behovskollen i Skriv in dig)

Den här tjänsten är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Mina sidor

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det behövs en genomgång av vilka delar av tjänstens innehåll som döljs för skärmläsare för att skapa enhetlighet. Arbete med att se över detta initieras inom kort.
 • Det finns osäkerhet kring om våra interna komponenter alltid uppfyller den semantiska sidstrukturen med aria-landmarks. Frågan tas vidare till ansvarig del av organisationen.
 • Betoningar eller annan specifik text behöver ses över och i vissa fall markeras för att underlätta för skärmläsare. Arbete med att se över detta initieras inom kort.
 • Det finns systemrelaterade svårigheter som gör att vi inte alltid har möjlighet att använda autofyllnad i inmatningsfält.
 • Under ”Mina uppgifter” finns en ikon som inte uppfyller kontrastkravet 3:1. Det finns en tillhörande text som förtydligar men vi behöver se över om detta uppfyller kraven.
 • Det finns risk att användare som tabbar sig igenom sidorna inte interagerar med alla komponenter. Arbete med att se över detta initieras inom kort.
 • När kunden öppnar dokument ”Intyg på inskrivning” framgår inte att det laddas ner. Arbete med att se över detta initieras inom kort.
 • Det finn osäkerhet kring om den synliga texten på en komponent överensstämmer med det namn som hjälpmedel kommer. För att åtgärda eventuella brister kommer användartester att ske.
 • Navigeringen är inte konsekvent mellan olika tjänster. Ett arbete kommer att se över detta kommer att göras.
 • Funktioner i tjänsten identifieras inte på samma sätt. För att uppnå detta krävs ett generellt designmönster och ett arbete för att se över detta kommer att göras.
 • En översyn av att alla interaktiva komponenter alltid går att interagera med behöver ske. Arbete med att se över detta initieras inom kort.
 • Användaren har inte möjlighet att mata in olika format på till exempel datum eller telefonnummer. Tydliga riktlinjer kring detta har saknats. Arbete med att se över detta initieras inom kort.
 • Det finns inte alltid korrigeringsförslag till användaren på Mina sidor. Arbete med att se över detta initieras inom kort.

Mina profiler

Vi är medvetna om följande brister:

 • Delar av tjänsten använder sig inte av landmarks. Landmarks används av en skärmläsare och gör det lättare för användaren att orientera sig. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • I vissa delar av tjänster blir inte läsordningen korrekt om man använder skärmläsare. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Länklistan som en skärmläsare skapar kan innehålla länkar som inte är meningsfulla eftersom det finns länkar i tjänsten som inte är semantiskt korrekt uppmärkta. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • När man lägger till kompetens så finns det en möjlighet att hitta möjliga kompetenser under utfällbara rubriker. Detta fungerar inte med skärmläsare. Då kan man endast använda sökfältet. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det går inte att navigera i tjänsten och nå alla komponenter med endast tangentbord.
 • Tjänsten använder inte så kallade skip-länkar så att användare kan nå huvudinnehållet istället för att behöva tabba sig igenom samma innehåll flera gånger. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det förekommer Spara-knappar är avaktiverade (disabled) tills att användaren skriver något. Till dess går inte knapparna att interagera med, detta kan förvilla användaren som använder hjälpmedel som då missar den avaktiverade knappen. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • När man fyller i årtal för arbetslivserfarenhet saknas en informationstext om vilket format som efterfrågas. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det framgår inte vilka fält som är obligatoriska. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det saknas en inledande text i formuläret som informerar om vilket sätt som används för att markera obligatoriska eller frivilliga fält. Tex: "Alla obligatoriska fält är uppmärkta med (obligatoriskt)." Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det är inte tydligt att knappen ”Skapa CV” kommer skapa en pdf-version av Min profil och ladda ner det till användarens dator. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Alla sidor har inte en titel, som hjälper användaren att förstå om detta är relevant information för hen. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det finns ingen tydlig gruppering av checkboxar som hör ihop, det kan göra det svårare för användaren att förstå vad som efterfrågas. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Om användaren skriver fel, markeras inte det felaktiga fältet på ett tillräckligt tydligt sätt. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • När användaren skriver t.ex. år på fel format borde vi ge förslag på rätt format, nu visas endast ett felmeddelande utan förslag på rätt format. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Navigeringen följer inte Arbetsförmedlingens standard och kan därför skilja sig från andra tjänster. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • I tjänsten kan samma funktioner benämnas annorlunda än på andra delar av arbetsformedlingen.se, vilket försämrar förutsägbarheten för användaren. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.

Nystartsjobb sökandesammanställning

Den här tjänsten är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Planering

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det saknas en beskrivande titel på de olika sidorna vilket gör att det kan vara svårt att snabbt veta om innehållet är relevant för den som besöker sidan.
 • Sidan med inplanerade aktiviteter saknar rubrik. Guiden som visas första gången man besöker tjänsten har inte beskrivande texter. Det här gör att det kan bli svårare att veta vilket innehåll man kan förvänta sig se på sidan.
 • På vissa ställen i tjänsten fungerar navigering med hjälp av tangentbord inte som det borde.
 • Det är inte alltid tydligt vilken knapp på sidan som har fokus på grund av att färgen som markerar fokus är lik färgen på knapparna.
 • Länken ”gå till sidans innehåll” flyttar inte fokus till rätt del av sidan. Det här gör att man inte kan använda länken på det sätt som den är tänkt.
 • Tjänsten är inte helt responsiv. Om man använder en mindre skärm eller har förstorat sidan kan innehåll försvinna och på vissa ställen kan man behöva scrolla i sidled för att ta till sig all information.
 • Aktiviteterna har inte tillräcklig kontrast mot bakgrunden. Även filtreringen på de inplanerade aktiviteterna har för dålig kontrast. Det här gör att de kan bli svårt att se hela ytan som går att klicka på.
 • När man för musen över en knapp blir kontrasten mellan färgen som knappen får då jämfört med när man inte har musen på knappen inte tillräcklig. Det gör att det kan vara svårt att se på knappens färg att man har musen över den. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • De inplanerade aktiviteterna har ingen länktext som beskriver var länken leder utan visar bara URL:en. Det här beror på tekniska svårigheter och vi arbetar med att hitta en lösning till detta. Knapparna i introduktionen som visas för vissa användare (de som ska klara sig med enbart våra digitala tjänster samt de som deltar i rusta och matcha) saknar tydliga namn. Det kan försvåra för personer som använder hjälpmedel att navigera genom introduktionen.
 • Vi markerar inte upp om en länk leder till en sida som ligger utanför arbetsförmedlingen.se. Det är först när man klickat på länken som man ser hur och vart länken leder vilket kan försvåra navigeringen. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Det saknas kompletterande text till Stäng-knappen i modaler, i dagsläget är det bara ett kryss. Det här beror på tekniska svårigheter att göra anpassningar i externa komponenter.
 • I koden har vissa knappar, länkar och funktioner andra namn än det synliga namnet. Det här försämrar upplevelsen av tjänsten för personer som använder hjälpmedel.
 • Inmatningsfält blir inte uppdaterade i koden när ett fel upptäcks. Det här gör att hjälpmedel kan ha svårt att visa felet korrekt.
 • Felmeddelanden får fokus vilket försämrar upplevelsen för de som använder skärmläsare eftersom man blir avbruten av meddelandet.
 • Aktiviteterna är inte uppmärkta som listelement i koden vilket gör att hjälpmedel får svårt att tolka dem. Detta gäller även stegen i introduktionen som visas för kunder som ska klara sig med enbart våra digitala tjänster samt kunder som deltar i rusta och matcha.
 • Meddelandet som berättar om systemet är upptaget med att uppdatera eller hämta innehåll presenteras inte på rätt sätt för personer som använder hjälpmedel.

Platsbanken

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns länkar som inte urskiljs på annat sätt än genom färg, till exempel rubriker i annonskorten. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • När en sökning görs flyttas fokus till texten med antal träffar på resultatsidan.
 • När en sparad annons läggs till eller tas bort kommuniceras detta endast visuellt i gränssnittet.
 • Vid förstoring försvinner en del innehåll i annonskorten i resultatlistan. Samma text försvinner även vid användning av små skärmar.
 • Texten i sökrutan som ger tips om vad man kan söka på har låg kontrast mot bakgrunden och kan vara svår att läsa.
 • På gröna kryssrutor och blå knappar syns inte fokusmarkeringen. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • I rutan med Senaste sökningar visas en tool-tip när användaren för musen över en länk då texten på länken är så lång att den inte får plats på en rad.

Signera programbeslut

Den här tjänsten är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Skapa konto

Tillgänglighetsredogörelse publieras inom kort.

Skriv in dig

Bristerna nedan är planerade att korrigeras senast kvartal 1 2021 med undantag för de som är markerade med (Q2) som är planerade att korrigeras senast under kvartal 2 2021.

Vi är medvetna om följande brister i steg 1 som gäller frågan ”Kommer du vara upptagen eller sysselsatt på heltid inom 3 månader?”:

 • (Q2) Det öppnas en modal när man svarar ”Ja” eller ”Nej” – det framgår inte tydligt att det är vad som kommer att hända. Vi arbetar med att titta på alternativa lösningar.
 • (Q2) I dialogerna som öppnas på steg 1 står det bara ”Spara” på knappen. Det framgår inte tydligt vad det är som sparas.
 • (Q2) Det framgår inte för skärmläsare vilket svarsalternativ (”Ja” eller ”Nej”) som har valts.
 • (Q2) När man väljer datum för planerad sysselsättning med skärmläsare går det att välja datum som är inaktiverade – alltså datum som inte går att välja med mus eller tangentbord utan bara skärmläsare.
 • (Q2) För användare med skärmläsare kan det upplevas som otydligt vad man svarat på för fråga när man väljer t.ex. ”Ja”. Vi kommer lägga in en dold text där det framgår vad man har valt för alternativ i dialogen som öppnas när man väljer ”Ja” eller ”Nej”.
 • (Q2) Vi arbetar med att ta fram ett alternativt flöde för Ja/Nej-frågorna som fungerar bättre för alla användare oavsett funktionsvariation.

Vi är medvetna om följande brister i steg 2:

 • (Q2) Det finns två knappar med texten ”Lägg till yrke” men de gör olika saker. Den ena öppnar en dialog och den andra stänger sagd dialog och sparar valda yrken. Vi kommer att ändra innehållet på texterna för att tydligare beskriva vad som kommer att ske när man klickar på dem.
 • (Q2) Dialogen för att välja yrken är lite förvirrande för skärmläsare. Det är svårt att se vilka yrken som har valts och det framgår inte tydligt att man måste klicka på knappen ”Lägg till yrke” efter att man valt yrken för att ändringarna ska sparas.

Vi är medvetna om följande brister i steg 3:

 • Texten ”X av max Y kompetenser tillagda” ligger före beskrivningen av sidan vilket gör att det är svårt att sätta i rätt sammanhang.
 • Ikoner utan text blir ibland upplästa av skärmläsare.
 • Det finns dialoger som har knappar i sig med samma namn som knappen som öppnade dialogen.
 • Sök-funktionen som finns på flera platser i steg 3 läser ibland inte upp förslagen korrekt för skärmläsare. Vi arbetar på en ny sök-funktion med bättre skärmläsarstöd.
 • Användare med skärmläsare tappar ibland fokus när de väljer språk.
 • (Q2) Valda språk läses inte upp på samma sätt som kompetenser av skärmläsare.
 • (Q2) Dialogen för att lägga till kompetenser är en väldigt utmanande användarupplevelse. Vi arbetar på att hitta ett enklare sätt.

Vi är medvetna om följande brister i steg 4:

 • Det går att fastna i en oändlig slinga av ”Fortsätt utan att spara”-dialoger om man försöker lägga till en arbetslivserfarenhet eller utbildning och trycker på ”Escape”-tangenten på tangentbordet inne i ”Fortsätt utan att spara”-dialogen efter att man fyllt i delar av formuläret utan att ha sparat. Händer detta måste man ladda om sidan.
 • Datumen för ”Från och med” och ”Till och med” i dialogerna när man lägger till arbetslivserfarenhet eller utbildning är inte i rätt format. De skrivs ut som ”202002” istället för ”Februari 2020”
 • Användare med skärmläsare kan uppleva dialogerna som svårnavigerade på grund av bristande aria-attribut.
 • Användare med skärmläsare kan stänga dialogerna när de står på en rubrik om de trycker på returtangenten på sitt tangentbord.
 • Användare med skärmläsare kan ibland tappa fokus när de försöker navigera listan av eventuella fel i steg 4.
 • Det framgår inte vilka fält i dialogerna som är obligatoriska för skärmläsare.
 • Det framgår inte för skärmläsare vad man ändrar när man klickar på ”Ändra” för en arbetslivserfarenhet eller utbildning. Vi kommer uppdatera texten så att det står ”Ändra XX” där XX är namnet på arbetslivserfarenheten/utbildningen.
 • (Q2) Det finns en liten ”info”-ikon bredvid rullgardinsmenyn (dropdown) för inriktning när man lägger till en utbildning. Beroende på vad man har valt är den ibland inaktiverad. Vi kommer ändra detta så att den inte syns om den inte går att interagera med.

Vi är medvetna om följande brister i steg 5:

 • Ikoner utan text blir ibland upplästa av skärmläsare.
 • (Q2) Rubriken för steg 5 är lite missvisande och borde skrivas om för att bättre representera innehållet på sidan.

Vi är medvetna om följande brister i steg 6:

 • Användare med skärmläsare tappar ibland fokus på flera ställen i steg 6. Vi arbetar med att kartlägga alla platser där det kan ske och ta fram åtgärder för dessa.
 • Det uppstår ingen varning i webbläsaren om man försöker stänga ner fönstret/fliken utan att ha skickat in sin inskrivning till Arbetsförmedlingen.
 • Det framgår inte tydligt för användare med skärmläsare vilken tid som är vald när man reserverar ett möte. Man måste idag stänga dialogen och gå uppåt i innehållet för att se vilken tid som är vald.
 • Användare med skärmläsare behöver kunna använda sig av rubriker för att snabbare hitta en tid på den dagen de vill boka. Vi kommer att göra om texterna för de olika dagarna till rubriker för att möjliggöra detta.
 • Det finns flera mindre störningsmoment på steg 6 för användare med skärmläsare på grund av bristande semantik i HTML-strukturen. Det pågår ett arbete med att förenkla strukturen på sidan för en bättre användarupplevelse.
 • (Q2) För en del individer är en fem minuters nedräkning ett problem när man reserverar en tid. Förutsatt att vi inte kan ändra den tiden borde vi göra det tydligare när reservationen har gått ut. När fem minuter har gått så "försvinner" reservationen och det finns ingen information på sidan som egentligen säger vad som har hänt. Vi undersöker just nu möjligheten att förlänga reservationstiden vid behov.

Vi är medvetna om följande brister på kvittens-sidan (den sida man kommer till om man går till tjänsten och redan är inskriven):

 • Sidan saknar H1- och H2-rubriker.
 • Under ”Vi ringer dig” kan vissa skärmläsare läsa upp tiden med ett format.

Skriv ut dig

Den här tjänsten är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Sök arbetsmarknadsutbildning

Vi är medvetna om följande brister:

 • Kartfunktionen saknar textalternativ och borde vara dold för skärmläsare.
 • Det finns dold sökfunktionalitet för seende men som visas/läses upp i skärmläsare.
 • Det är svårt att urskilja Hämta-knapparna då bakgrund och knapp i stort sett har samma färg.
 • Fokus hamnar överst på sidan efter sökning, vilket gör att man behöver leta sig ned på sidan igen för att hitta sökresultatet alternativt meddelande om det inte finns något sökresultat.
 • Det framgår inte vilket format som ska användas vid inmatning av ID-nummer för utbildning respektive utbildningstillfälle.
 • Sök arbetsmarknadsutbildning publicerades 2012 och innehåller brister utifrån dagens gällande krav på tillgänglighet. Sök arbetsmarknadsutbildning kommer att ersättas preliminärt under 2021.

Sök validering

Vi är medvetna om följande brister:

 • Kartfunktionen saknar textalternativ och borde vara dold för skärmläsare.
 • Det finns dold hämta-funktionalitet för seende men som visas/läses upp i skärmläsare.
 • Det går inte att öka avståndet mellan text eller rad.
 • Fokus hamnar överst på sidan efter sökning, vilket gör att man behöver leta sig ned på sidan igen för att hitta sökresultatet alternativt meddelande om det inte finns något sökresultat.
 • Det framgår inte vilket format som ska användas vid inmatning av TillfälleID.
 • Sök validering publicerades 2017 och innehåller brister utifrån dagens gällande krav på tillgänglighet. Sök validering kommer att ersättas preliminärt under 2021.

Välj leverantör (Sök leverantör för Stöd och matchning samt Rusta och matcha)

Vi är medvetna om följande brister:

 • Hovrande över leverantörsalternativ resulterar i en microanimation som inte slutar efter 5 sekunder om användaren håller kvar musen. Kommer åtgärdas i nästa version av e-tjänsten med planerad driftsättning under 2020.
 • Vald leverantör med hjälp av radioknapp är synligt för användaren. Användaren ges dock ej möjlighet att kontrollera och förhandsgranska valet av leverantör som skickas in med hjälp av förhandsgranskningsfunktion. Kommer åtgärdas i nästa version av e-tjänsten med planerad driftsättning under 2020.
 • När användaren tabbar sig igenom sökfältsalternativen blir det inte tillräcklig kontrast mellan färgen som fältet får jämfört med när man inte har fokus på ett fält. Det gör att det kan vara svårt att se var fokuset ligger. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Vid kontaktuppgifterna på detaljsidan så markeras länkar endast med färg. Kommer åtgärdas i nästa version av e-tjänsten med planerad driftsättning under 2020.
 • Vi markerar inte upp om en länk leder till en sida som ligger utanför arbetsförmedlingen.se. Det här gör att man först när man klickat på länken ser hur och vart länken leder vilket kan försvåra navigeringen. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Radavstånd går ej att ändra. Detta medför att texter kan vara svårlästa. Detta kommer åtgärdas i en uppdatering under 2020.

Yrkesguiden

Vi är medvetna om följande brister:

 • Kontraster i infografiska element kan vara problematiska.
 • Tabb-index hamnar fel vid klick på ankarlänkar.

Yrkeskompassen

Vi är medvetna om följande brister:

 • Kontraster i kart-vyn kan vara problematisk.
 • Tabb-index hamnar fel vid sidnavigering.

Rapportera brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetssökande

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

Den här sidan uppdaterades 23 september 2020.