Arbetsförmedlingens sekretess ändras – fler uppgifter är offentliga från 1 december 2022

Den 1 december 2022 gjordes ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att fler uppgifter om arbetssökande och arbetsgivare som lämnas till Arbetsförmedlingen är offentliga.

Om någon begär ut uppgifter som finns hos Arbetsförmedlingen gör myndigheten alltid en bedömning om de kan lämnas ut i varje enskilt fall. Bedömningen sker utifrån de lagstadgade regler som finns för offentlighet och sekretess.

I juni 2022 fattade riksdagen beslut om lagändringar som påverkar vilka uppgifter om arbetsgivare och arbetssökande som Arbetsförmedlingen får och inte får lämna ut.

Lagändringarna börjar gälla från och med den 1 december 2022. Det innebär att fler uppgifter bedöms som offentliga och därmed lämnas ut.

– Liksom alltid gör vi en bedömning i varje enskilt fall. De uppgifter som lämnas ut får inte antas skada den enskilde eller dennes närstående eller medföra ekonomisk skada för ett företag. Samtidigt innebär lagändringen att bedömningsgrunden förskjuts mot ett mer öppet förhållningssätt där fler uppgifter som regel blir offentliga, säger rättschef Anna Middelman på Arbetsförmedlingen.

Observera att lagändringen omfattar uppgifter som inkommer till Arbetsförmedlingen från och med den 1 december 2022. Uppgifter som inkommit före den 1 december 2022 omfattas inte av de nya bestämmelserna.

Ändringar som rör arbetssökande

Det här gäller för uppgifter om arbetssökande som inkommer till Arbetsförmedlingen från och med den 1 december 2022 enligt de nya reglerna.

Uppgifter om namn, ålder, civilstånd och adress kommer i regel inte vara sekretessbelagda och kan därmed komma att lämnas ut efter begäran.

Uppgifter om personliga förhållanden kommer inte att lämnas ut om det kan antas att personen som uppgiften handlar om lider men om den röjs, till exempel uppgifter om hälsa. Det gäller även personens närstående, till exempel makar, sambo, barn och nära släktingar.

Ändringar som rör arbetsgivare

Det här gäller för uppgifter om arbetsgivare som inkommer till Arbetsförmedlingen från och med den 1 december 2022 enligt de nya reglerna.

Uppgifter om organisationsnummer, företagsnamn, kontaktpersoner och kontaktuppgifter kommer i regel inte vara sekretessbelagda och kan därmed komma att lämnas ut efter begäran.

Uppgifter som inte kommer att lämnas ut är uppgifter om företagets affärs- och driftsförhållanden om det kan antas att företaget tar ekonomisk skada om uppgiften röjs. Här omfattas i regel uppgifter om varsel, företagets produktionssätt, marknadsläge, anställdas cv och meriter.