Samråd och rundabordssamtal om arbetsmarknadsuppdraget

På Arbetsförmedlingen arbetar vi just nu intensivt med att förbereda för att en ny myndighet ska vara på plats 2021. Det innebär bland annat att analysera en rad områden och svara på frågor från regeringen inför ett nytt arbetsmarknadsuppdrag 2021.

Dialog med myndigheter och andra aktörer

I detta arbete är samråd med andra aktörer avgörande för att kunna ge regeringen en klar bild över vilka möjligheter som finns för att lösa de frågeställningar regeringen har.

– Vi verkar inte i ett vakuum. Det nya arbetsmarknadsuppdraget kommer att ske genom och tillsammans med andra. Nu har regeringen tydligt gett oss uppgiften att samråda och föra dialog med myndigheter, kommuner, organisationer, leverantörer av tjänster och andra berörda aktörer, säger Mathias Wahlsten som är Arbetsförmedlingens ansvariga för att samordna samrådsarbetet i arbetet med att analysera och svara på frågor.

Mathias Wahlsten

Men tiden för att genomföra analysuppdraget är mycket kort. Och frågorna är komplexa. Därför har Arbetsförmedlingen valt att så långt som möjligt samordna samråden i befintliga kontaktytor.

– Vi har till exempel ett partsråd där vi samråder med arbetsmarknadens parter och de har fått information om analysuppdragen, frågeställningarna och hur vi arbetar med dem. De har också möjlighet att ge oss sina synpunkter före den 15 augusti så att vi kan få med dem i arbetet som ska återrapporteras till regeringen den 1 november, säger Mathias Wahlsten.

Samtal i Almedalen

För att effektivt kunna träffa de olika aktörerna genomför vi även två rundabordssamtal i Almedalen där flera av intressenterna ändå är på plats.

På tisdag den 2 juli diskuterar vi processer och infrastruktur med en rad it-leverantörer. På onsdag den 3 juli för vi diskussioner om samverkan i arbetsmarknadsuppdraget med bland andra Sveriges kommuner och landsting, Folkbildningsrådet och offentliga aktörer.

– Vid rundabordssamtalen kommer vi att informera om analysuppdraget, hur vi tar oss an det och vilka frågeställningar vi ska besvara. Det är viktigt att ge deltagarna möjlighet att delge oss vilka frågor som är viktiga för dem, säger Mathias Wahlsten.

– Det är också viktigt att vi har en gemensam bild av vad som kan påverkas. Skrivningarna i uppdraget är inte godtyckliga utan regeringen vill ha specifika svar på tydliga frågeställningar. Sedan är det regeringen som sammanställer helheten och beslutar om det nya arbetsmarknadsuppdraget.

Även andra aktörer kan lämna synpunkter på regeringens frågeställningar via mejl till arbetsformedlingen2021@arbetsformedlingen.se

Senast den 15 augusti behöver vi ha dem.

Rundabordssamtalen i Almedalen 2-3 juli

Tisdagen den 2 juli:

Vilken ytterligare nödvändig digital och annan stödjande infrastruktur behöver utvecklas för att stödja det reformerade systemet? Vilken nödvändig infrastruktur finns i dag och vilken är under utveckling?

Inbjudna: Oracle, Atea, Microsoft, Cybercom, CGI, Telia, HiQ, Cisco, Capgemini, Tieto, Radar, Red Hat och Gartner.

Onsdagen den 3 juli:

Hur kan vi tillsammans mer effektivt nyttja samhällets samlade resurser som syftar till att underlätta individers inträde på arbetsmarknaden? Hur ska samverkan mellan verksamhet hos Arbetsförmedlingen, kommuner och andra aktörer rent praktiskt fungera i ett reformerat system?

Inbjudna: Sveriges kommuner och landsting (SKL), Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Skolverket, Folkbildningsrådet.

(Rundabordssamtalen är inte öppna för allmänheten.)