Beviljade insatser 2020

Här presenterar vi ett urval av de projekt som har fått främjandemedel 2020.

Sobona

Projektägare

Sobona genomför och driver projektet tillsammans med Kommunal och Seko. Sobona ska verka för ett inkluderande arbetsliv där frågor om jämställdhet, mångfald och bredd i rekryteringen är prioriterade.

Projekt

Projektet syftar till att bättre synliggöra nyanländas kompetens så de långsiktigt blir en naturlig del av kompetensförsörjningen. Tillsammans med Arbetsförmedlingen skapar vi bredare rekryteringsvägar för nyanlända genom språkutveckling, praktik, yrkesprofilering och kommunikationsinsatser.

Inom ramen för projektet erbjuds Sobonas medlemmar:

 • Sobonas verktygslåda med bland annat handledarutbildning med språkmodul för språkutveckling på arbetsplatsen.
 • Regionala och lokala möten med Arbetsförmedlingen, exempelvis frukostträffar.
 • Medlemsbesök/ledningsgruppsworkshop
 • Pilotprojekt inom Energibranschen kring validering samt utveckling av yrkesprofil anpassad för introduktion av nyanlända
 • Yrkesprofilering och validering Energi och Fastighetsbranschen.
 • Information och kommunikation kring lokala jobbspår.
 • Utbildning för att starta upp validering på arbetsplatsnivå i samarbete med Nordiskt Valideringsforum.

Syftet med de planerade insatserna är att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden, stärka kunskaper i yrkesspråk samt främjande användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser. Under 2020 har webbplatsen www.sobona.se/enklarevag vidareutvecklats för att vara ett nav för kunskap kring inkluderande kompetensförsörjning och det omfattande information- och kommunikationsmaterial som Sobona sedan starten 2015 utvecklat.

Kontaktuppgifter

Conny Larsson, 072-884 51 35,

conny.larsson@sobona.se

Länkar till projektets webbplats

Sobona-enklare vardag

Sobona-enklare väg

Föreningen Vård- och omsorgscollege

Projektägare

Föreningen Vård- och omsorgscollege. Partsgemensam organisation. Medlemmar: Kommunal, SKR, Sobona, KFO och Vårdföretagarna.

Projekt

VO-College arbetar aktivt med att stärka arbetet med språkutvecklande arbetsplatser. För att synliggöra kompetens hos nyanlända och personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden har VO-College definierat fölande syftet i projektet:

 • Samla kunskap och vidareutveckla verktyg för att arbeta språkutvecklande på arbetsplatser.
 • Bidra till att chefer får redskap som kan hjälpa dem att ta vara på kompetens och utveckla språket i arbete hos nuvarande och blivande medarbetare som inte har svenska som modersmål och som håller på att utveckla sitt språk.
 • Samla in och sprida erfarenheter om olika strategier för språkinlärning för att stärka och påskynda språkinlärning.

Bland resultat för projektet förväntas bland annat följande:

 • Plattform/hemsida för språkutvecklande arbetsplatser är framtagen och öppen för målgrupperna och andra som är intresserade.
 • Metodmaterial för att stimulera arbete med språkutveckling på arbetsplatser är utvecklat och färdigställt.
 • Minst två filmer om strategier för språkutveckling är framtagna.

Kontaktuppgifter

Olga.orrit@vo-college.se

Länkar till projektets webbplats

www.vo-college.se

www.spraketpajobbet.se

Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté

Projektägare

TCYK är en intresseorganisation, bestående av arbetsgivar-, arbetstagar- och intresseorganisationer inom utemiljö och fastighetsbranschen.

Syftet med TCYKs verksamhet har sedan starten 1985 varit att främja kompetensutvecklingsinsatser och kompetensutvecklingsmetoder för de yrkesgrupper som arbetar med att anlägga och förvalta utemiljöer av olika slag på bostadsgårdar, i privata trädgårdar, i utemiljöer i anslutning till sjukhus, skolor och vårdinrättningar av olika slag, i parker och i friluftsområden, på kyrkogårdar och begravningsplatser, på idrottsanläggningar eller i utemiljöer i samband i anslutning till olika infrastrukturanläggningar.

De organisationer som gemensamt står bakom och driver TCYKs verksamhet är: Kommunal, Gröna Arbetsgivare, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, SKKF, Trädgårdsanläggarna STAF, Sveriges Allmännytta, LRF Trädgård, FSK och FSS.

Projekt

Målet med projektet är att underlätta för människor som av olika anledningar vill komma in i utemiljöbranschen, med fokus på nyanlända. Projektet använder valideringsmetoden OCN kopplad till TCYKs Yrkesbevis 1 – skötsel och förvaltning av utemiljö. Fokus i detta projekt ligger på vidareutveckling av programmet (Utemiljö Bas) som en grundläggande nivå för att bedöma yrkeskunskaper och färdigheter inom yrkesområdet. Projektet arbetar under 2020 också med att implementera dessa metoder i branschen. Utemiljö Bas är ett första steg för nyanlända att kunna få sina befintliga kunskaper och färdigheter validerade mot kraven i de ingående modulerna. Projektet bygger också vidare med att utveckla metoder för språkstöd och en digital lär-plattform som ett stöd i valideringsarbetet. Detta gör man på de grunder som togs fram under projektet AF2019 förra året. Maskinfilmer, Talboken Utemiljö och filmer om jord, växtnäring, botanik och vattnet i marken.

Utemiljö Bas är det första steget in i utemiljöbranschen kopplingen till TCYK yrkesbevis 1 medger vägar att utveckla sina yrkeskunskaper vidare mot ett komplett yrkesbevis inom skötsel och förvaltning av utemiljö.

Det framtagna innehållet är nationellt förankrat och kan användas för att planera koordinera och genomföra olika arbetsmarknadsinsatser, där flera olika parter behöver samverka.

Kontaktuppgifter

lennart.wahlstedt@yrkesbevis.com

Byggnads, Byggföretagen, Seko och Maskinentreprenörerna.

Projektägare

Projektet är ett partsgemensamt initiativ mellan Byggnads, Byggföretagen, Seko och Maskinentreprenörerna. Det är dessa fack- och arbetsgivarorganisationer som är projektägare. Viktiga medaktörer i sammanhanget är även Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN) samt Galaxen Bygg.

Projekt

Projektet går under namnet Nubyggare, där syftet är att ha flera riktade insatser för att främja nyanländas etablering till ett arbete i bygg- och anläggningsbranschen. För 2020 beviljades projektet främjandemedel för fyra olika insatser:

 1. Event – denna del handlar framför allt om att nå nyanlända via kanaler och utrymmen som man normalt inte använt sig av i byggbranschen. Exempel är samarbete med den arabisktalande medieproduktionskanalen Aktarr, där det först var tänkt att ha ett fysiskt event där det skulle informeras om hur man skaffar ett jobb i bygg på arabiska. I och med Corona-pandemin så ställdes det här eventet om till ett digitalt webinarium.
 2. Matchningskoordinatorer via Galaxen Bygg – anställning av personer som fungerat som en vital länk mellan de nyanlända med etableringsstöd och byggföretag med kollektivavtal.
 3. Översättning av utbildningsmaterial till lättare svenska – utbildningsmaterial via BYN. Valet föll på lättare svenska, snarare än översättning till ett annat språk, för att kunna nå så många individer med SFI-grund som möjligt.
 4. Koordinator – anställning av individ för att kunna säkerställa att alla ambitioner med projektet genomförts på ett så tillfredställande vis som möjligt.

Kontaktuppgifter

Siri Hallberg Björklund, sakkunnig mångfald och jämställdhet på Byggföretagen.

siri.hallbergbjorklund@byggforetagen.se

Hemsida

www.byggforetagen.se

Läkemedelsakademin

Projektägare

Läkemedelsakademin, helägt dotterbolag till Apotekarsocieteten, som är en ideell förening med stadgar stadfästa av regeringen. Arbetet med Främjandemedel uppfyller Apotekarsocietetens ändamålsparagraf ”befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel” som godkändes av Regeringen 1999. Den ger oss uppdraget att verka för ökad kompetens för alla professionellt arbetande inom läkemedelsområdet.
Projekten genomförs i samarbete med Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening.

Projekt

 1. Uppdatera och erbjuda samtliga svenska Egenvårdsutbildningar - e-learning för de som avser att göra universitetens kunskapsprov eller de som avser att genomgå kompletteringsutbildning.
 2. Uppdatera Farmakoterapiutbildningar och erbjuda samtliga svenska Farmakoterapiutbildningar, Expeditionsförfattningar samt Naturläkemedel för de som avser att göra universitetens kunskapsprov eller de som avser att genomgå kompletteringsutbildning.
 3. Erbjuda utbildning i Apotekssvenska, e-learning.

Syfte för samtliga utbildningsinsatser:

 • synliggöra kompetens
 • stärka svenska språkkunskaper
 • främja pågående arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Därmed:

 • Förbereds och stöttas apotekare inför kunskapsprov.
 • De stöttas också under kompletteringsutbildning samt vid framtida praktik/arbete.
 • Får apotekarna tillgång till relevant kompetensutveckling motsvarande den som erbjuds till medarbetare på apotek i Sverige.
 • Sparas tid på lokala apotek.
 • Förenklas administration för apoteksaktörerna och läkemedelsindustrin.
 • Avlastas universiteten.
 • Förkortas insteget och ledtiderna till svensk apoteksmarknad.

Kontaktuppgifter

Jeanette Jansson, projektledare, Läkemedelsakademin

https://www.lakemedelsakademin.se/

Länk till projektets webbplats

Läkemedelsakademin nyanlända farmaceuter

SENNA

Projektägare

Projekt SENNA är ett samarbetsprojekt mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel samt branschorganisationerna Sveriges Apoteksförening och Läkemedelsindustriföreningen.

Projekt

SENNA hjälper och stöttar nyanlända farmaceuter i sin etablering och integration på den svenska arbetsmarknaden. Genom projektet, som i år har digitaliserat stora delar av sin verksamhet, erbjuds vägledning och uppmuntran att ta sig an en kompletteringsprocess för att kunna arbeta som farmaceut i Sverige. Projektet har ett gott samarbete med Uppsala, Umeå och Göteborgs Universitet som idag bedriver utbildning för apotekare och receptarier.

Projektet innehåller insatser i form av studiestöd, praktikstöd inför det praktiska provet, kommunikationsträning, rådgivning, studiebesök, nätverksträffar, föreläsningar, seminarier samt andra kommunikationsinsatser.

Kontaktuppgifter

SENNA Projektledare, Sara Antar

Sara.antar@sverigesfarmaceuter.se

Länk till projektets webbplats

Sverigesfarmaceuter Senna

Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet

Projektägare

Livsmedelsbranschens parter, LI och Livs, har ansökt om främjandemedel med inriktning att öka antalet starter och deltagare i rekryteringsutbildning för styckning, slakt och chark. Projektet genomförs i nära samarbete med branschorganisationen Kött och Charkföretagen, KCF.

Projekt

Projektet fokuserar på att öka antalet starter, deltagare och medverkande företag i rekryteringsutbildning inom styckning, slakt och chark. Då det i princip saknas utbildning inom styckning, slakt och chark i det ordinarie utbildningssystemet samtidigt som bristen på arbetskraft är mycket stor inom kött- och charkbranschen är rekryteringsutbildningen viktig för företagens kompetensförsörjning. För att lyckas med att starta fler utbildningar som leder till jobb krävs en rad förändringar av nuvarande utbildning och upplägg vilket projektet lägger stor vikt vid att åstadkomma.

En ytterligare insats som projektet fokuserar på är att sprida den digitala, yrkesinriktade språkutbildning som togs fram under förra året. Genom att kombinera rekryteringsutbildning med relevant språkutbildning är förhoppningen att fler deltagare kan anställas efter avslutad utbildning.

Kontaktuppgifter

Catharina Bildt Grape är projektledare och kontaktperson och nås på

catharina.bildt@gmail.com

eller 070-258 73 43

Fysioterapeuterna

Projektägare

Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna genomför projektet i nära samarbete med Karolinska Institutet och i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Enhet för personal- och kompetensförsörjning.

Projekt

Syftet med detta projekt är att producera och lansera en öppen självinstruerande webbutbildning som ger en riktad introduktion för nyanlända fysioterapeuter med utländsk utbildning utanför EU/EES. Webbutbildningen kommer att produceras via KI:s nuvarande lärplattform Canvas. Målsättningen är den lanseras och tillgängliggörs via KI:s webb i november 2020.

Webbutbildningen ska ge målgruppen ökad kunskap och inblick i fysioterapi som ämne och profession i Sverige som främjar deras förutsättningar och process att snabbare erhålla svensk legitimation samt att etablera sig på arbetsmarknaden oavsett var man bor i landet. Innehållet kommer att vara kvalitetssäkrat utifrån genomförd pilotutbildningsinsats vid KI med utlandsutbildade fysioterapeuter hösten 2019, där utbildningsmaterialet har testats och utvärderats.

I förlängningen ska webbutbildningen främja målgruppens förberedelse inför Socialstyrelsens kunskapsprov eller kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen utanför EU/EES samt ge stöd inför val av väg för att erhålla svensk legitimation. Detta för att främja deras förutsättningar att snabbare erhålla svensk legitimation samt etablera sig på arbetsmarknaden oavsett var man bor i Sverige.

Kontaktuppgifter

Projektsamordnare, Anna Lindhoff

anna.lindhoff@fysioterapeuterna.se,

Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna vägen till svensk anställning

Energiföretagen

Projektägare

Branschföreningen Energiföretagen Sverige har tillsammans med arbetsgivarorganisationen EFA samt fackförbunden Ledarna, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Svenska Elektrikerförbundet och SEKO sökt främjandemedel för att bättre tillvarata nyanländas kompetens inom svensk energibransch. Samarbetet vilar på en trepartsöverenskommelse upprättad med Arbetsförmedlingen.

Projekt

Branschinitiativ Drifttekniker:

I detta projekt har vi utgått från ett lokalt rekryteringsbehov, initierat ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunen för att skapa en kedja av insatser som bidrar till anställningsbarhet i målgruppen. Utbildning, praktik och anställning med fokus på upplärning och validering är de huvudsakliga byggstenarna.

Syftet med insatserna är att skapa en modell för innovativ kompetensförsörjning med utgångspunkt i det reella anställningsbehovet, målgruppens behov av kompletterande kompetenser, samt redskap för validering av kunskaper. Resultaten är ett inflöde av kompetens till ett yrke som i dagsläget är svårt att rekrytera till, tillvarata befintlig kompetens och intresse samt bygga vidare med kunskaper som gör individerna anställningsbara.

Språkutveckling på arbetsplatsen:

Under hösten färdigställs boken Ta kontakt innehållandes ett gediget övningsmaterial för att välkomna och inkludera medarbetare och praktikanter i energibranschen som inte har svenska som modersmål. Övningarna syftar till att överbrygga de språkliga och kulturella skillnader som kan uppstå på en arbetsplats och inkluderar såväl den nya medarbetaren som den erfarne handledaren eller chefen. Ta kontakt blir ett praktiskt verktyg som stärker företagen att vilja och kunna arbeta språkutvecklande.

Kontaktuppgifter

Elin.fellers@energiforetagen.se

Länk till projektets webbplats

Energiforetagen stärk etableringen av nyanlanda