Beviljade insatser 2019

Här presenterar vi ett urval av de projekt som har fått främjandemedel 2019.

Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Byggnads, Seko

Projektägare:
2017 skrev Sveriges byggindustrier (BI), Maskinentreprenörerna (ME), Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) och Seko ett gemensamt avtal om yrkesintroduktion för bygg- och anläggningsbranschen. Sedan dess har parterna arbetat utifrån det avtalet med fortsatta insatser under 2019 med stöd av främjandemedel från Arbetsförmedlingen.

Parterna har sedan tidigare samverkan via organisationerna Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN), Galaxen Bygg samt Samverkansgrupperna (fd Anpassningsgrupperna). Dessa organisationer har i hög grad varit involverade i projektet och har i vissa fall ägt delar av processen.

Projekt:
Projektägarna ansökte om främjandemedel för följande insatser under 2019:

 • BI/ME och Byggnads/Seko ansökte för var sin koordinatör.
 • Galaxen Bygg ansökte för att bygga upp organisation av
  matchningskoordinatörer
 • BYN sökte medel för två yrkesinriktade språkkurser till vår app
  bygg.lingio.com

Projektägarna har projektanställt två koordinatorer som har koordinerat insatserna kring det partsgemensamma avtalet. Sedan har en samverkansorganisation anställt en projektledare för rekrytering och utveckling av matchningskoordinatörer.
Syftet med parternas två koordinatörer har varit informationsinsatser till lokala och regionala kontor i hela Sverige för de inblandade organisationerna, samt lokala variationer som exempelvis Byggbranschråd. Koordinatörerna har även tagit fram informationsmaterial i både tryckt och digitalt format.

Koordinatörerna har haft ett aktivt första halvår med många möten, nytt material samt deltagande på Järvaveckan H2 2019 kommer de fortsätta delta på mässor, konferenser och samverkansgruppsmöten för att nå ut till fler intressenter.

Projektledaren på Galaxen Bygg hade som uppgift att bygga upp en nationell verksamhet som bidrar till att skapa anställningar och genomföra uppföljningar inom byggsektorn för målgrupperna nyanlända och långtidsarbetslösa. Matchningskoordinatörer har anställts runt om i landet som arbetar med att nå ut till målgrupperna samt skapa nya rekryteringsmöjligheter i hela byggsektorn. I samverkan med lokala parter inom samverkansgruppen har dessa insatser påskyndat nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

September 2018 tillsattes de tre första matchningskoordinatörerna i storstadsregionen. På ett halvår hade de fått ut över 30 personer i anställning. Med över 20 matchningskoordinatörer på plats i många orter i landet under hösten 2019 räknar vi med att mångdubbla dessa antal.

BYN har tagit fram två yrkesbaserade språkkurser till vår app och de kommer att lanseras i september-oktober 2019.

Koordinatör BI/ME:

siri.hallberg@sverigesbyggindustrier.se

Koordinatör Byggnads/Seko:

ameli.frostell@byggnads.se

Projektledare/Verksamhetsutvecklare Galaxen Bygg:

Aryan.Khaffaf@galaxenbygg.se

Länkar till projektet:

www.nubyggare.com
https://bygg.lingio.com/

Läkemedelsakademin

Projektägare:
Läkemedelsakademin, helägt dotterbolag till Apotekarsocieteten, är en ideell förening med stadgar stadfästa av regeringen. Arbetet med Främjandemedel uppfyller Apotekarsocietetens ändamålsparagraf ”befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel” som godkändes av Regeringen 1999. Den ger oss uppdraget att verka för ökad kompetens för alla professionellt arbetande inom läkemedelsområdet.
Projekten genomförs i samarbete med Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening.

Projekt:

 1. Uppdatera och erbjuda samtliga svenska Egenvårdsutbildningar för de som avser att göra universitetens kunskapsprov eller de som avser att genomgå kompletteringsutbildning. (E-learning)
 2. Uppdatera Farmakoterapiutbildningar och erbjuda samtliga svenska Farmakoterapiutbildningar, Expeditionsförfattningar samt Naturläkemedel för de som avser att göra universitetens kunskapsprov eller de som avser att genomgå kompletteringsutbildning. (E-learning)
 3. Revidera och översätta två kurser till arabiska, centrala för den som inte känner till svensk apoteksmarknad; Good Pharmacy Practice samt Expeditionsförfattningar och receptföreskrifter. (E-learning)

Syfte för samtliga utbildningsinsatser:

 • Synliggöra kompetens
 • Stärka svenska språkkunskaper
 • Främja pågående arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Därmed:

 • Förbereds och stöttas apotekare inför kunskapsprov. De stöttas också under kompletteringsutbildning samt vid framtida praktik/arbete.
 • Får apotekarna tillgång till relevant kompetensutveckling motsvarande den som erbjuds till medarbetare på apotek i Sverige
 • Sparas tid på lokala apotek.
 • Förenklas administration för apoteksaktörerna och läkemedelsindustrin.
 • Avlastas universiteten.
 • Förkortas insteget och ledtiderna till svensk apoteksmarknad.

Projektledare Läkemedelsakademin:

Jeanette.jansson@lakamedelsakademin.se


Till projektet

Sveriges Farmaceuter, Almega, Svensk Handel, Sveriges Apoteksförening och Läkemedelsindustriföreningen.

Projektägare:
Projekt SENNA är ett samarbetsprojekt mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel samt branschorganisationerna Sveriges Apoteksförening och Läkemedelsindustriföreningen.

Projekt: SENNA syftar till att hjälpa och stötta nyanlända farmaceuter i sin etablering och integration på den svenska arbetsmarknaden. Genom projektet erbjuds vägledning, stöd och uppmuntran att ta sig an en kompletteringsprocess för att kunna arbeta inom sitt yrke i Sverige. Projektet har ett gott samarbete med Uppsala, Umeå och Göteborgs Universitet som idag bedriver utbildning för apotekare och receptarier.

Projektet innehåller insatser i form av studiestöd, praktikplatser inför det praktiska provet, kommunikation, rådgivning, studiebesök, nätverksträffar och seminarier samt andra kommunikationsinsatser.

Projektledare SENNA:

sara.antar@sverigesfarmaceuter.se

Länk till projektet

Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté

Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté

Projektägare: TCYK Service AB.

TCYK är en intresseorganisation, bestående av arbetsgivar-, arbetstagar- och intresseorganisationer inom utemiljö och fastighetsbranschen.

Syftet med TCYKs verksamhet har sedan starten 1985 varit att främja kompetensutvecklingsinsatser och kompetensutvecklingsmetoder för de yrkesgrupper som arbetar med att anlägga och förvalta utemiljöer av olika slag på bostadsgårdar, i privata trädgårdar, i utemiljöer i anslutning till sjukhus, skolor och vårdinrättningar av olika slag, i parker och i friluftsområden, på kyrkogårdar och begravningsplatser, på idrottsanläggningar eller i utemiljöer i samband i anslutning till olika infrastrukturanläggningar.

De organisationer som gemensamt står bakom och driver TCYKs verksamhet är: Kommunal, Gröna Arbetsgivare, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, SKKF, Trädgårdsanläggarna STAF, Sveriges Allmännytta, LRF Trädgård, FSK och FSS.

Projekt:
Målet med projektet är att underlätta för människor som av olika anledningar vill komma in i utemiljöbranschen, med fokus på nyanlända. Projektet testar valideringsmetoden OCN kopplad till TCYKs Yrkesbevis 1 – skötsel och förvaltning av utemiljö. Fokus i detta projekt ligger på etablera ett program (Utemiljö Bas) som mer grundläggande nivå för att bedöma yrkeskunskaper och färdigheter inom yrkesområdet. Detta blir ett första steg för nyanlända att kunna få sina befintliga kunskaper och färdigheter validerade mot kraven i de ingående modulerna i Utemiljö Bas. Ambitionen i projektet är att också ta fram och översätta tillämpligt utbildningsmaterial som linjerar med valideringsarbetet.

Om Utemiljö Bas är det första steget in i utemiljöbranschen så möjliggör kopplingen till TCYKs yrkesbevis 1 i sin förlängning, att man kan sätta mål på att utveckla sina yrkeskunskaper vidare mot ett komplett yrkesbevis.

Projektledare TCYK:

lennart.wahlstedt@poseidon.goteborg.se

Länk till projektet

Transportföretagen

Projektägare:
Transportföretagen

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt säkerhetsbranschen. I våra nio förbund finns drygt 10 100 medlemsföretag med tillsammans ca 217 000 anställda. Det gör oss till den främsta samlingspunkten för företagen i transportnäringen i Sverige.

Transporterna är samhällets blodomlopp. Deras betydelse för tillväxt och välstånd i Sverige kan inte nog framhållas. Därför arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för transportnäringen. På så sätt bidrar vi till välfärd och hållbar tillväxt för alla. Kompetensförsörjning är en viktig del av Transportföretagens arbete och är avgörande för att våra företag skall kunna utvecklas och växa.

Projekt:
Projektet syftar till att ta fram valideringsmodeller för olika yrkesområden som fordonslackerare, personbilmekaniker, mekaniker för lastbil-och mobila maskiner samt bussmekaniker för att synliggöra kompetenser som kan förvärvats utanför de reglerade utbildningssystemen men även för att kunna påvisa vad som krävs för att vara anställningsbar.

Projektledare:

maria.sjolin@transportforetagen.se

Länk till projektet

Sobona

Projektägare:
Sobona genomför och driver projektet tillsammans med Kommunal och Seko.

Projekt:
Projektet beskriver en långsiktig kompetensförsörjningsmodell genom att erbjuda bland annat språkutveckling, yrkespraktik och yrkesprofilering samt informationsinsatser kring att öka medvetenheten om nyanländas kompetens för att öka rekryteringsbasen.

Inom ramen för projektet erbjuds Sobonas medlemmar:

 • Sobonas verktygslåda med bland annat handledarutbildning med språkmodul
 • Regionala och lokala möten med Arbetsförmedlingen, exempelvis frukostträffar
 • Medlemsbesök/ledningsgruppsworkshop
 • Pilotprojekt inom Energibranschen kring validering samt utveckling av yrkesprofil anpassad för introduktion av nyanlända.
 • Yrkesprofilering inom Besöksnäring och kulturarv, Energi och Fastighetsbranschen

Syftet med de planerade insatserna är att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden, stärka kunskaper i yrkesspråk samt främjande användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Projektledare:

conny.larsson@sobona.se

Länk till projektet

Energiföretagen Sverige

Projektägare:
Branschföreningen Energiföretagen Sverige har tillsammans med arbetsgivarorganisationen EFA samt fackförbunden Ledarna, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Svenska Elektrikerförbundet och SEKO sökt främjandemedel för att bättre tillvarata nyanländas kompetens inom svensk energibransch. Samarbetet vilar på en trepartsöverenskommelse upprättad med Arbetsförmedlingen 2015/2016.

Projekt:
Energisvenska: Lärobok i svenska för utländska energiexperter

Syfte:
Bidra till en bättre, effektivare, mer yrkesnära svenskundervisning för personer som vill arbeta inom energibranschen. Öka nivån och möjligheten för nyanlända att klara de språkkrav som ställs för anställningsbarhet.
Beskrivning:
Vi tar under året fram ett läromedel i svenska som andraspråk för utländska yrkespersoner inom energisektorn. Läromedlet är en fysisk lärobok med språkövningar relaterade till bristyrken inom energisektorn. Nedslag görs i distributionselektrikerns, eldriftteknikern och fjärrvärmeteknikerns arbetsdag för att illustrera det språkbruk som används med övningar som syftar till att öka språkkompetensen.

Förväntat resultat:
Öka kvaliteten inom yrkessvenska. Bidra till att yrkessvenska kan genomföras även då det inte finns lärare med branschspecifik kunskap att tillgå. Tillhandahålla ett läromedel för praktiserande utrikesfödda på våra medlemsföretag som vill förbättra sin språkliga kompetens och därmed öka möjligheterna till anställning.

 

Projekt:
Yrkesprofiler för driftpersonal inom kraft och värme

Syfte:
Ta fram yrkesprofiler som kan synliggöra efterfrågad kompetens, tydliggöra praktikinnehåll och introduktionsanställning samt utgöra ett första steg mot validering.
Beskrivning:
Tillsammans med Nordiskt Valideringsforum och OCN-metoden har vi tagit fram två yrkesprofiler – Drifttekniker inom kraft- och fjärrvärme samt Distributionstekniker inom fjärrvärme – som beskriver vad potentiella medarbetare behöver kunna för att arbeta inom utvalda områden, på utvalda nivåer.
Förväntat resultat:
Synliggör vilken kompetens som nyttjas i utvalda yrkesroller vilket gör det enklare att matcha nyanlända personer rätt men också att utbilda rätt i termer av exempelvis rekryteringsutbildningar och jobbspår.


Projekt:
Parlören – yrkestermer för nyanlända energiexperter

Syfte:
Praktiskt digitalt verktyg som hjälper arabisktalande att förbättra sitt svenska ordförråd med relevanta termer inom energi.
Beskrivning:
Vi har utökat vår digitala ordlista med yrkesspecifika termer på svenska, engelska och arabiska.
Resultat:
Förbättra den språkliga kompetensen bland nyanlända som vill arbeta inom energibranschen. Tillhandahålla ett praktiskt verktyg för medlemsföretag som vill erbjuda praktikplats, anställning, jobbspår för nyanlända.

Kontaktuppgifter:
Projektledare Energiföretagen Sverige

elinfellers@energiforetagen.se

Länk till projektet

Länk 2 till projektet