Redovisning av miljöledningsarbetet 2020

Återrapportering till regeringen 22 februari

Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Denna rapport omfattar fem delar: en övergripande del om Arbetsförmedlingens arbete med miljöledningssystemet och sedan en uppföljning av miljöledningsarbetets effekter indelat i tre delar: tjänsteresor och övriga transporter, energianvändningen och miljökrav i upphandling samt en sista del med frivilliga frågor kopplade till arbetet med Grönt IT. Redovisningen inkluderar också rapportering enligt förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader.