Redovisning av miljöledningsarbetet 2017

Återrapportering till regeringen  22 februari 2018

Miljöpolicyn beslutades i juni 2016 och lyder;
I vårt samhällsuppdrag bidrar vi till en hållbar utveckling med utgångspunkt att få människor och företag att växa. Som ansvarstagande och miljömedveten myndighet bedriver vi ett systematiskt miljöarbete genom att:
- Vi uppfyller lag- och myndighetskrav samt strävar efter att verksamhetens miljöresultat ständigt förbättras. Revision och utvärdering av miljöarbetets resultat sker årligen och rapporteras till Arbetsförmedlingens ledningsgrupp.

  • Medarbetare får nödvändiga kunskaper så att minsta möjliga miljöpåverkan uppnås. Genom återkoppling och kommunikation om verksamheternas miljöarbete tar vi till vara medarbetarnas engagemang.
  • Miljökonsekvenser vägs in vid alla strategiska beslut i verksamheten.
  • Vi är klimateffektiva genom att vi energieffektiviserar och prioriterar användningen av förnyelsebara resurser. Vi utnyttjar distansmöten samt beaktar miljöpåverkan vid val av resandeform enligt mötes- och resepolicy.
  • Våra digitala processer och tjänster utvecklas för att minska resurs- och klimatpåverkan internt men även för våra kunder och samverkanspartners.
  • Vid anskaffning och val av varor och tjänster eftersträvar vi alltid resurseffektiva lösningar och metoder. Vi minskar miljöpåverkan genom att beakta livscykelperspektiv och överväga ekonomiska, sociala och miljömässiga motiv.
  • Vi återvinner vårt avfall då det är möjligt och säkerställer alltid rätt avfallshantering.
  • Arbetsförmedlingens hållbarhetsarbete ska omfatta ekologisk, social och ekonomisk hänsyn och utvecklas med stöd och struktur från vårt miljöledningssystem.
  • Vi samverkar med andra myndigheter, kommuner, leverantörer och andra samhällsaktörer för att bidra till ett hållbart samhälle.

Ladda ner

Miljöledningsarbetet 2017 (pdf, 413 kB)