Redovisning av miljöledningsarbetet 2015

Återrapportering till regeringen  22 februari 2016

Sammanfattningsvis arbetar Arbetsförmedlingen bra med att uppnå beslutade miljömål inom myndigheten. Myndigheten behöver förbättra uppföljningen inom de områden vi har störst miljöpåverkan och arbeta vidare med att ta fram en arbetsprocess med metod och struktur enligt miljöledning ISO 14001:2015

Under 2015 har myndigheten lyckats nå tre utav fem delmål inom de övergripande miljömålen. Vi har minskat koldioxidutsläppen från våra tjänsteresor, 9 av 10 medarbetare har gått vår miljöutbildning och vi har minskat utskrifterna med en femtedel. Alla medarbetare inom myndigheten har bidragit till dessa positiva resultat.

Rapporten omfattar fem delar: en övergripande del om Arbetsförmedlingens arbete med miljöledningssystemet och sedan en uppföljning av miljöledningsarbetets effekter indelat i tre delar: tjänsteresor och transporter, energianvändningen och miljökrav i upphandling samt en sista del med frivilliga frågor kopplade till arbetet med Grönt IT.

Nytt för i år är att rapportering enligt förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader inkluderas i denna rapportering.

Ladda ner

Miljöledningsarbetet 2015 (pdf, 169 kB)