Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

Återrapportering till regeringen  20 februari 2015

Sammanfattningsvis är trenden för måluppfyllelsen för myndighetens fem miljömål positiv. Exempel på detta är att allt fler medarbetare har tagit del av miljöutbildningen, koldioxidutsläppen från tjänsteresorna minskar, och värdet på de miljöanpassade upphandlingarna ökar.

Energianvändningen har ökat något under året, likaså utskrifterna och men samtidigt har en del aktiviteter genomförts under året som på sikt ska bidra till att nå dessa mål.

Trenden för våra fem övergripande miljömål

  • Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag.
  • Växthusgasutsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska.
  • Totala mängden avfall ska minska. Andelen källsorterat avfall ska öka.
  • Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka.
  • Energi- och resursanvändningen ska minska.