Redovisning av miljöledningsarbetet 2013

Återrapportering till regeringen  21 februari 2014

Sammanfattningsvis är trenden för måluppfyllelsen för myndighetens fem miljömål positiv, se bild nedan. Exempel på detta är att allt fler medarbetare har tagit del av miljöutbildningen, koldioxidutsläppen från tjänsteresorna minskar, andelen miljöanpassade upphandlingar ökar och energianvändningen per årsarbetskraft minskar.

  • Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag
  • Växthusgasutsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verkasmhet ska minska
  • Totala mängden avfall ska minska. Andelen källsorterat avfall ska öka
  • Andelen miljöanpassade upphanlingar och avrop ska öka
  • Energi- och resursanvändning ska minska

Ladda ner

Miljöledningsarbetet 2013 (pdf, 352 kB)