Redovisning av miljöledningsarbetet 2011

Återrapportering till regeringen  27 februari 2012

Arbetsförmedlingen har ett regeringsuppdrag att införa ett miljöledningssystem. Ett miljöledningssystem är ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor. Verktyget kan effektivisera och rationalisera en organisations miljöarbete och kan vara en hjälp att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för miljöförbättringar.

Denna rapport omfattar fyra delar: Först en övergripande del om Arbetsförmedlingens arbete med Miljöledningssystemet, sedan en uppföljning av miljöledningsarbetets effekter indelat i tre delar: tjänsteresor och transporter, energianvändningen och miljökrav i upphandling.