AMSFS 2002:12

Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, administrativa föreskrifter.

Beskrivning 

  • AMSFS 2002:12, ursprunglig lydelse
  • AMSFS 2007:37, ändring
  • AFFS 2018:2, ändring
  • AFFS 2018:2, rättelse

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Ändringar införda t.om. AMSFS 2007:37
Fulltext

Nedan följer en fulltextversion av föreskriften / det allmänna rådet. Det betyder att ursprungslydelsen är ändrad så att samtliga ändringsföreskrifter är inlagda på rätt plats i texten. Om den skiljer sig åt från den ursprungliga lydelsen och dess eventuella ändringar, så är det grundtexterna som gäller.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 22 § förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter tillämpas på behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som sker med stöd av lagen (2002:546) och förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Om behörighet att behandla personuppgifter

2 § Den som i sin anställning har arbetsuppgifter som omfattas av ett ändamål enligt 4 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, får förordnas att som användare ha tillgång till det eller de system i vilka behandlingen utförs. Användaren ska tilldelas viss behörighet inom en angiven behörighets- och befattningsnivå. Av anvisningar och manualer för respektive system ska framgå den närmare innebörden av dessa nivåer, vilka faktorer som ska beaktas vid tilldelning av viss behörighet och krav på kunskap hos den som förordnas.

Den som blir behörig ska noga underrättas om innebörden av den till-delade behörigheten, om innehållet i 2 a § samt hans eller hennes ansvar vid hanteringen av användaridentiteten och lösenordet.

2 a § Den som fått behörighet enligt 2 § får endast använda sin behörighet till att fullgöra tilldelade arbetsuppgifter.

Oavsett vilken behörighetsnivå som tilldelats en anställd är han eller hon därför förbjuden att inhämta information i annat syfte än som anges i första stycket eller att utom sin tjänsteutövning av privata skäl bereda sig tillgång till uppgifter ur systemen.

Indelning av den arbetsmarknadspolitiska databasen

3 § De uppgifter som behandlas, ska vara fördelade på ett antal register. Uppgifterna i registren läses, bearbetas och lagras för använd-ning i de system, som tillsammans utgör den arbetsmarknadspolitiska databasen.

Information om registren ska framgå av den beskrivning av register, förteckningar eller andra anteckningar hos myndigheten som förs med hjälp av automatisk databehandling (ADB-register) som enligt 11 § sekretesslagen (1980:100) ska hållas tillgänglig för allmänheten.

Information till den registrerade

4 § Anteckning om att information enligt 20 § förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verk-samheten lämnats till den registrerade ska göras i en daganteckning.

Ansvars- och beslutsfördelning

5 § Av arbetsordning för Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet och funktioner på nationell nivå framgår vem som handlägger och beslutar i ärenden som avses i 2 och 3 §§.

__________________

1 AMSFS 2002:12
2 AMSFS 2007:37

Ladda ner

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Här listas den ursprungliga lydelsen som den såg ut när den gavs ut och eventuella ändringsföreskrifter.

AMSFS 2002:12, ursprunglig lydelse (pdf, 13 kB)

AMSFS 2007:37, ändring (pdf, 23 kB)

AFFS 2018:2, ändring (pdf, 80 kB)

Ett fel har uppmärksammats i Arbetsförmedlingens föreskrifter (2018:2).
Felet gäller det datum då föreskriften utkom från tryck. En rättelse är därför publicerad.

AFFS 2018:2, rättelse (pdf, 102 kB)