AFFS 2022:2

Statsbidrag till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttrande till Arbetsförmedlingen inför arbetsplatsförlagda program och insatser, föreskrifter.

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Beslutade: 8 december 2022
Utkom från trycket 2022-12-08

Arbetsförmedlingen föreskriver följande med stöd av 11 § förordningen (2022:1346) om statsbidrag till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen inför arbetsplatsförlagda program och insatser.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till förordningen (2022:1346) om statsbidrag till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen inför arbetsplatsförlagda program och insatser.

Ansökan om statsbidrag

2 § En ansökan om statsbidrag ska ha inkommit till Arbetsförmedlingen senast den 28 februari och avse kostnader för det närmast föregående kalenderåret.

3 § En ansökan om statsbidrag ska innehålla följande uppgifter:
1. arbetstagarorganisations namn, organisationsnummer (förbundsnivå) och kontaktuppgifter,

2. antal yttranden som har getts in till Arbetsförmedlingen under det närmast föregående kalenderåret,

3. en redovisning av de kostnader som arbetstagarorganisation har haft för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen under det närmast föregående kalenderåret,
4. sökandes bank- eller plusgironummer, alternativt bankkontonummer, och
5. datum, samt undertecknande av behörig firmatecknare.

Blanketter

4 § Arbetsförmedlingen tillhandahåller blanketter som kan användas för yttrande och för ansökan om statsbidrag. Blanketterna finns tillgängliga på Arbetsförmedlingens hemsida www.arbetsformedlingen.se

__________________

1 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Maria Mindhammar

Anna Middelman, Rättsavdelningen  

Ladda ner