AFFS 2020:1

Aktivitetsrapport,anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Beslutade: 12 juni 2020
Utkom från trycket 2020-06-15
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen föreskriver med stöd av 6 b, 7 a och 16 c §§ förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

- aktivitetsrapportens utformning,

- hur aktivitetsrapporten får lämnas,

- när aktivitetsrapport ska lämnas,

- hur den som är arbetssökande ska anvisas till arbete, och

- hur en underrättelse till arbetslöshetskassa ska lämnas och vad den ska innehålla.

Aktivitetsrapportens utformning

2 § En aktivitetsrapport ska innehålla den arbetslöses namn och person- eller samordningsnummer.

I aktivitetsrapporten ska den arbetslöse redovisa:

- sökta arbeten eller utbildningar,

- deltagande i anställningsintervjuer eller rekryteringsträffar,

- lämnade kontaktuppgifter eller intresseanmälningar till arbetsgivare, och

- övriga aktiviteter som den arbetslöse vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet.

Datum ska anges för de redovisade aktiviteterna.

Hur får aktivitetsrapporten lämnas?

3 § En aktivitetsrapport får lämnas

- via Arbetsförmedlingens självbetjäningstjänst Mina sidor på Internet,

- på blankett fastställd av Arbetsförmedlingen, eller

- muntligt.

En aktivitetsrapport får inte lämnas på andra sätt än vad som har angetts här.

4 § Aktivitetsrapporten ska lämnas till Arbetsförmedlingen efter varje kalendermånads utgång, om inte annat framgår av andra eller tredje stycket.

Den som har deltagit i förberedande insatser enligt 30 § andra stycket 6 och 7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program ska lämna en aktivitetsrapport månaden efter att anvisningen till programmet har upphört.

Den som inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, ska lämna en aktivitetsrapport månaden efter att utbildningskontraktet har upphört.

Anvisning till arbete

5 § Arbetsförmedlingen får lämna en anvisning till arbete muntligen eller skriftligen till den arbetslöse i samband med ett personligt besök, per telefon eller per post. En muntlig anvisning ska snarast kompletteras med en skriftlig bekräftelse.

En anvisning ska lämnas i så god tid att den arbetslöse har möjlighet att söka det anvisade arbetet.

6 § En anvisning ska innehålla följande uppgifter:

- arbetsgivarens kontaktuppgifter, - arbetsuppgifter, - anställningens varaktighet, och

- om anställningen avser hel-eller deltid- om anställningen avser hel- eller deltid. Av anvisningen ska det även framgå datum för när den arbetslöse senast ska redovisa till Arbetsförmedlingen om hen har sökt arbetet.

Underrättelse till arbetslöshetskassan

7 § Underrättelser från Arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassan enligt 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får endast lämnas i form av ett meddelande i enlighet med 8 och 9 §§ i dessa föreskrifter.

8 § Ett meddelande ska innehålla uppgifter om varför en arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning inte bedöms uppfylla villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Av meddelandet ska det framgå vilket datum en händelse har inträffat. Om händelsedatum är ett annat än datum för Arbetsförmedlingens meddelande, ska detta framgå i meddelandet till arbetslöshetskassan.

Underlag som ligger till grund för Arbetsförmedlingens meddelande ska skickas till arbetslöshetskassan tillsammans med meddelandet.

Meddelandet ska innehålla kontaktuppgifter till Arbetsförmedlingens handläggare.

9 § Ett meddelande enligt dessa föreskrifter ska lämnas via Arbetsförmedlingens systemstöd för meddelanden. Undantagsvis får ett meddelande lämnas via brev eller telefax. Ett meddelande får inte lämnas via e-post.

______________________________________

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2020.
  2. Genom denna författning upphävs

-Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2015:4) om Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa

-Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2016:1) om Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa

-Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2016:3) om Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa

På Arbetsförmedlingens vägnar

MARIA MINDHAMMAR      

                                                    Anna Middelman

                                                    Rättsavdelningen

 

                                                

Ladda ner