AFFS 2016:4 – ändring och omtryck

Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter.

Beskrivning 

Ursprunglig lydelse (AFFS 2010:5) är ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:4)

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Beslutade: 18 november 2016
Utkom från trycket: 2016-11-18
Omtryck

Arbetsförmedlingens föreskriver med stöd av stöd av 23 § förordningen
(1997:836) om arbetslöshetskassor
dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att 10 § upphävs

Ansökan om statsbidrag

1 § Till grund för utbetalning av statsbidrag ska finnas en ansökan om
utbetalning av statsbidrag från arbetslöshetskassa till
Arbetsförmedlingen. Ansökan ska lämnas elektroniskt via det systemstöd
som Arbetsförmedlingen tillhandahåller.

2 §¹ En statsbidragsansökan ska innehålla följande uppgifter:
1. löpnummer,
2. arbetslöshetskassans firma och registreringsnummer hos
Arbetsförmedlingen,
3. utbetalningsdag (år, månad, dag),
4. brutto- och nettobelopp samt skatt, och
5. antal ersättningsdagar.
Belopp och ersättningsdagar ska anges fördelad på grundbelopp
respektive inkomstrelaterad ersättning avseende arbetslöshetsersättning.
Statsbidragsansökan ska även innehålla följande:
6. uppgift om rättelse skatteredovisning på grund av återkrav,
skuldreglering nettoavdrag, återutbetalning och
7. uppgift om återbetalning från ersättningstagare samt återbetalning av
statsbidrag från arbetslöshetskassan.
Arbetslöshetskassan ska vidare, under punkterna 6 och 7 ovan, ange
hänvisning till aktuellt beslut/motsvarande.
I det fall äldre ersättningsslag förekommer särredovisas dessa ej.

3 § Statsbidragsansökan ska signeras av två behöriga representanter för
arbetslöshetskassan.

Arbetslöshetskassan ska, på begäran, kunna styrka behörighet för den
som signerar ansökan genom utdrag ur arbetslöshetskassans
delegationsordning eller liknande fullmakt.
Om arbetslöshetskassan därutöver har annan kontaktperson för
statsbidragsutbetalningar ska Arbetsförmedlingen informeras om dennes
kontaktuppgifter.

Utbetalning av statsbidrag

4 § Arbetslöshetskassan ska till Arbetsförmedlingen överlämna en
tidsplan över utbetalningsdagar då utbetalning till ersättningstagarna ska
ske.

Ansökan om statsbidrag ska lämnas till Arbetsförmedlingen senast vid
överenskommen tidpunkt och enligt filleveransdag i tidsplanen för
utbetalning.

5 § Arbetslöshetskassan ska i samband med ansökan om statsbidrag
ombesörja att Arbetsförmedlingen får tillgång till statistikfil med
aggregerade uppgifter enligt fastställd filbeskrivning om
arbetslöshetskassans utbetalning.

6 § Arbetsförmedlingen ska kontrollera uppgifterna i ansökan mot de
uppgifter som kassan lämnat till betalningsförmedlaren och därefter
ställa erforderliga medel till arbetslöshetskassans förfogande för
utbetalning av arbetslöshetsersättning till ersättningsmottagare.

7 § Arbetslöshetskassan ska hos betalningsförmedlaren inneha ett
särskilt bankkonto som enbart ska användas för hantering av statsbidrag
till arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen ska ha insyn i detta
bankkonto.

Återbetalning av statsbidrag

8 § Arbetslöshetskassan ska i direkt anslutning till ansökan om
statsbidrag återbetala statsbidrag till Arbetsförmedlingen som
arbetslöshetskassan i ansökan om statsbidrag tagit upp som
återbetalningar från arbetslöshetskassan respektive återbetalningar från
ersättningsmottagare.

Skatteinbetalning

9 § Arbetsförmedlingen ansvarar för att inbetalning av skatt på
arbetslöshetsersättningen sker.
Arbetslöshetskassan ska, som underlag för skatteinbetalningen, skicka
kopia av skattedeklarationens specifikation till Arbetsförmedlingen.
Detta ska göras senast den femte i månaden efter den månad då
ersättning betalats ut och preliminärskatten dragits.

Avstämning av utbetalt statsbidrag
10 § Har upphävts genom (AFFS 2016: 4).

__________________

Dessa föreskrifter² träder i kraft den 1 december 2010.

_________________________________________________________________

Dessa föreskrifter³ träder i kraft den 1 december 2016.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Mikael Sjöberg
Anna Middelman, Rättsavdelningen

¹Senaste lydelse 2010:5
²AMSFS 2010:5
³AFFS 2016:4

Ladda ner

Ett omtryck är en ändringsförfattning där alla ändringarna är inarbetade och återges i sin helhet i ett nytt författningsnummer. Ordet Omtryck finns angivet på första sidan.

AFFS 2016:4, omtryck Pdf, 115 kB.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Här listas den ursprungliga lydelsen som den såg ut när den gavs ut och eventuella ändringsföreskrifter.

AFFS 2010:5, ursprunglig lydelse Pdf, 36 kB.