AFFS 2016:3 – ändring och omtryck

Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter.

Beskrivning 

Ursprunglig lydelse (AFFS 2010:5) är ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:3)

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Beslutade: 18 november 2016
Utkom från trycket 18 november 2016
Omtryck

Arbetsförmedlingen föreskriver med stöd av 6 b § förordningen (2000:628)
om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten att 4 § ska ha följande
lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag
då dessa föreskrifter träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om
- aktivitetsrapportens utformning,
- hur aktivitetsrapporten får lämnas,
- när aktivitetsrapport ska lämnas,
- hur den som är arbetssökande ska anvisas till arbete, och
- hur en underrättelse till arbetslöshetskassa ska lämnas och vad den ska
innehålla.

Aktivitetsrapportens utformning

2 § En aktivitetsrapport ska innehålla den arbetslöses namn och personeller
samordningsnummer.
I aktivitetsrapporten ska den arbetslöse redovisa:
- sökta arbeten eller utbildningar,
- deltagande i anställningsintervjuer eller rekryteringsträffar,
- lämnade kontaktuppgifter eller intresseanmälningar till arbetsgivare, och
- övriga aktiviteter som den arbetslöse vidtagit för att ta sig ur sin
arbetslöshet.
Datum ska anges för de redovisade aktiviteterna.

Hur får aktivitetsrapporten lämnas?

3 § En aktivitetsrapport får lämnas på följande sätt

- på Arbetsförmedlingens webbplats via funktionen Min sida,
- i formuläret Aktivitetsrapport,
- i formuläret Aktivitetsrapport för deltagare i Arbetslivsintroduktion och det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan
- i formuläret Activity report, eller
- muntligt vid personligt besök på arbetsförmedlingsenhet eller distansservicekontor.
En aktivitetsrapport får inte lämnas på andra sätt än vad som har angetts här.

4 §1 Aktivitetsrapporten ska lämnas till Arbetsförmedlingen efter varje kalendermånads utgång, om inte annat framgår av andra till fjärde stycket.

Den som har deltagit i förberedande insatser enligt 30 § andra stycket 6 och 7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program ska lämna en aktivitetsrapport den kalendermånad som följer efter att anvisningen till programmet har upphört.

Den som inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, ska lämna en aktivitetsrapport den kalendermånad som följer efter att utbildningskontraktet har upphört.

Arbetslösa som har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska lämna en aktivitetsrapport var sjätte kalendermånad. (AFFS 2016:1)

Anvisning till arbete

5 § Arbetsförmedlingen får lämna en anvisning till arbete muntligen eller skriftligen till den arbetslöse i samband med ett personligt besök, per telefon eller per post. En muntlig anvisning ska snarast kompletteras med en skriftlig bekräftelse.
En anvisning ska lämnas i så god tid att den arbetslöse har möjlighet att söka det anvisade arbetet.

6 § En anvisning ska innehålla följande uppgifter:
- arbetsgivarens kontaktuppgifter, - arbetsuppgifter, - anställningens varaktighet, och
- om anställningen avser hel- eller deltid. Av anvisningen ska det även framgå datum för när den arbetslöse senast ska redovisa till Arbetsförmedlingen om hen har sökt arbetet.

Underrättelse till arbetslöshetskassan

7 § Underrättelser från Arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassan enligt 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får endast lämnas i form av ett meddelande i enlighet med 8 och 9 §§ i dessa föreskrifter.

8 § Ett meddelande ska innehålla uppgifter om varför en arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning inte bedöms uppfylla villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Av meddelandet ska det framgå vilket datum en händelse har inträffat. Om händelsedatum är ett annat än datum för Arbetsförmedlingens meddelande, ska detta framgå i meddelandet till arbetslöshetskassan.
Underlag som ligger till grund för Arbetsförmedlingens meddelande ska skickas till arbetslöshetskassan tillsammans med meddelandet. Meddelandet ska innehålla kontaktuppgifter till Arbetsförmedlingens handläggare.

9 § Ett meddelande enligt dessa föreskrifter ska lämnas via Arbetsförmedlingens systemstöd för meddelanden. Undantagsvis får ett meddelande lämnas via brev eller telefax. Ett meddelande får inte lämnas via e-post.

__________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2016.

På Arbetsförmedlingens vägnar

MIKAEL SJÖBERG
Anna Middelman, Rättsavdelningen

Ladda ner

Ett omtryck är en ändringsförfattning där alla ändringarna är inarbetade och återges i sin helhet i ett nytt författningsnummer. Ordet Omtryck finns angivet på första sidan.

AFFS 2016:3, omtryck

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Här listas den ursprungliga lydelsen som den såg ut när den gavs ut och eventuella ändringsföreskrifter.

AFFS 2015:4, ursprunglig lydelse

AFFS 2016:1, ändring