AFFS 2015:1

Kod för uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, föreskrifter.

Ansvarig utgivare: Joanna Berlin
Beslutade: 16 februari 2015
Utkom från trycket: 18 februari 2015
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen föreskriver med stöd av 11 § förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verk-samheten följande.

1 § I arbetsmarknadspolitiska databaser får endast följande koder för uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga användas.

Kod

Typ av funktionsnedsättning

11

Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor

21

Barndomsdöv och/eller teckenspråkig

22

Hörselskada

33

Synnedsättning

43

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga

51

Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar

61

Psykisk funktionsnedsättning

71

Generellt nedsatt inlärningsförmåga

82

Missbruks- eller beroendeproblematik

91

Allergi eller överkänslighet

92

Specifik kognitiv funktionsnedsättning


2 § Om koder för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska registreras för en arbetssökande, får högst tre koder anges för en arbetssökande.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2015.
2. I och med ikraftträdandet av föreskrifterna ska 2 § Arbetsmarknads-styrelsens föreskrifter (AMSFS 2002:11) om tillämpningen av lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten upphöra att gälla.
3. De äldre föreskrifterna ska gälla för koder som en arbetssökande fått före
På Arbetsförmedlingens vägnar.

_____________________________

Mikael Sjöberg
Joanna Berlin (Juridiska avdelningen)

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen av föreskriften.

AFFS 2015:1, ursprunglig lydelse (pdf, 30 kB)