AFFS 2014:1

Individuella handlingsplaner, föreskrifter.

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Joanna Berlin
Beslutade: 21 mars 2014
Utkom från trycket: 24 mars 2014
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen föreskriver följande med stöd av 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vad en individuell handlingsplan ska innehålla och hur den ska följas upp.

Handlingsplanens innehåll

2 § En individuell handlingsplan ska innehålla en arbetsmarknads-politisk bedömning som utgår från den arbetssökandes förutsättningar för arbete, arbetsmarknadens krav och Arbetsförmedlingens uppdrag.

Handlingsplanen ska också innehålla den arbetssökandes inriktning vad gäller yrkesområden och geografiskt sökområde.

Vidare ska det av handlingsplanen framgå vilket stöd den arbetssökande kommer att få från Arbetsförmedlingen.

3 § De aktiviteter som planeras ska vara tidssatta och ska kunna följas upp. Aktiviteterna ska ha sin utgångspunkt i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.

Uppföljning av handlingsplanen

4 § Handlingsplanen ska innehålla uppgifter om hur och när den ska följas upp. Revidering av handlingsplanen ska göras vid behov så att den alltid är aktuell.

__________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2014.
2. I och med dessa föreskrifters ikraftträdande upphävs Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (2004:11) om individuella handlingsplaner och Arbetsmarknadsstyrelsens allmänna råd (AMSFS 2005:1) för tillämpning av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 2004:11) om individuella handlingsplaner.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Mikael Sjöberg
Joanna Berlin (Juridiska avdelningen)

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen av föreskriften.

AFFS 2014:1, ursprunglig lydelse Pdf, 28 kB.