AFFS 2011:3

Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, tillämpningen av lagen (2010:197), allmänna råd. Övergångsbestämmelser i Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Ansvarig utgivare: Catharina Sojde
Beslutade: 13 april 2011
Utkom från trycket: 4 maj 2011
Ursprunglig lydelse

(2010:197) Upphävd - övergångsbestämmelser

Arbetsförmedlingen beslutar att Arbetsförmedlingens allmänna råd för
tillämpningen av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

Till 9 § 2
Till förvärvsarbete bör inte räknas
- arbete som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställningsstöd enligt
förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, eller
- näringsverksamhet som bedrivs med stöd av 18 § förordningen (2000:634)
om arbetsmarknadspolitiska program.

__________________

På Arbetsförmedlingens vägnar

Angeles Bermudez-Svankvist
Catharina Sojde (Juridiska avdelningen)

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen av det allmänna rådet.

AFFS 2011:3, ursprunglig lydelse Pdf, 80 kB.