Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, juli 2015

Återrapportering till regeringen 19 augusti 2015

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2015 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med juli månad 2015.

Sammanställningen omfattar:

  • utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • utbetalda belopp per insats under anslagen
  • inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från Europeiska Socialfonden perioden 2000-2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal
  • beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb.