Prognoser för utbetalningar 2020-2023

Återrapport till regeringen 4 maj 2020

För att bromsa spridningen av Covid-19 har myndigheter runt om i världen vidtagit mer eller mindre strikta åtgärder och infört olika restriktioner, vilket i princip fått hela världsekonomin att stanna upp. Svensk ekonomi och arbetsmarknad påverkas i hög grad av vad som händer i omvärlden och av de åtgärder som vidtas för att minska smittspridningen i Sverige.

Vi upplever nu den största krisen på arbetsmarknaden i modern tid. Förutsättningarna har förändrats radikalt sedan utgiftsprognosen som lämnades i februari. Från mars fram till och slutet av april har drygt 69 000 personer varslats om uppsägning samtidigt som drygt 122 000 skrivit in sig som arbetslösa, vilket kan jämföras med 7 000 varslade om uppsägning och 58 000 nyinskrivna för samma period förra året.

Osäkerhet kring utvecklingen på arbetsmarknaden framåt är mycket stor. Det gör att det inte är möjligt att ta fram tillförlitliga prognoser, istället redovisas två tänkbara scenarier för utvecklingen av arbetslösheten. Beräkningarna av scenarierna baseras på statistik till och med den 26 april 2020. Utvecklingen den senaste veckan är inte med i underlaget men påverkar inte heller helhetsbedömningen. Utvecklingen ligger i linje med scenarierna.