Prognos för utbetalningar 2020-2023, juli 2020

Återrapportering till regeringen 27 juli 2020

Just nu ser vi den största krisen på arbetsmarknaden i modern tid. Sedan coronapandemins utbrott i början på mars har närmare 92 000 personer varslats om uppsägning samtidigt som 256 000 personer registrerat sig som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.

I slutet av juni var drygt 466 000 personer registrerade inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program). Det är 130 000 fler än för ett år sedan.

Läget på svensk arbetsmarknad är mycket allvarligt och efterfrågan på arbetskraft har tydligt bromsat in. Det råder en stor ovisshet om hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas på både kort och lång sikt. Myndighetens bedömning är att risken för en mer utdragen återhämtning, snarare än en snabb sådan, är stor.

Arbetsförmedlingen förväntar sig att antalet inskrivna arbetslösa kommer fortsätta stiga under de närmaste kvartalen och då öka bland alla grupper på arbetsmarknaden. I nuläget beräknas antalet inskrivna arbetslösa stiga till omkring 600 000 i slutet på mars 2021, för att därefter gradvis och i ett makligt tempo börja falla tillbaka.

Antalet arbetslösa beräknas till i genomsnitt 483 000 under 2020 och till 569 000 under 2021. Det motsvarar genomsnittliga arbetslöshetsnivåer på 9,3 respektive 10,7 procent. Därefter faller arbetslösheten gradvis tillbaka för att i genomsnitt vara 9,3 procent år 2023.

Det rådande läget på arbetsmarknaden riskerar att försena och försvåra inträdet för personer som är nya på arbetsmarknaden. Särskilt svår bedöms konkurrensen om jobben bli framförallt för unga och nyanlända invandrare som saknar gymnasial utbildning. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar uppgick i slutet av juni till drygt 71 000, vilket är en ökning med över 27 000 personer jämfört med för ett år sedan.

Under de senaste månaderna har gruppen långtidsarbetslösa som varit utan arbete i mer än tolv månader ökat påtagligt. Denna utveckling förväntas, som en följd av pandemin, förstärkas i snabb takt. I slutet av juni hade drygt 82 000 inskrivna arbetslösa varit utan arbete i 6–12 månader. Dessa personer riskerar att bli kvar i arbetslöshet, vilket innebär att antalet långtidsarbetslösa kan komma att nå omkring 200 000 vid årets slut. Det är historiskt höga nivåer.

Trots den anslagsförstärkning på 330 miljoner kronor som Arbetsförmedlingen fick del av i vårändringsbudgeten 2020 bedömer myndigheten att även den utökade anslagskrediten behöver nyttjas i år. Nuvarande arbetslöshetsprognos1 med starkt ökad arbetslöshet kommande år indikerar på ytterligare behov än tidigare aviserat. Dialogen i denna fråga måste därför fortsätta.

I dagsläget prioriterar Arbetsförmedlingen de arbetsuppgifter som krävs för inskrivningen och planeringssamtal av arbetslösa och därmed tillförsäkra dem rätten till individersättning samt besluta om programinsatser.