Prognoser för utbetalningar 2020-2023

Återrapport till regeringen 11 februari 2020

Den globala ekonomin fortsätter att försvagas under kommande år, vilket påverkar den svenska konjunkturen allt tydligare. Avmattningen i ekonomin bidrar till en lägre efterfrågan på arbetskraft. Samtidigt finns ett fortsatt stort behov av utbildad arbetskraft. Arbetsmarknaden för personer med kort utbildning är dock begränsad.

Antalet inskrivna arbetslösa började öka det andra halvåret 2019, och bedöms fortsätta att öka successivt under 2020 och 2021. En bidragande orsak till denna utveckling är att sammansättningen bland de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen har förändrats de senaste åren. Det är främst andelen arbetssökande som saknar gymnasieutbildning som har ökat. Av dessa saknar drygt hälften en fullständig grundskoleutbildning, varav en stor andel är utrikes födda kvinnor.

Den aviserade reformeringen av Arbetsförmedlingen är framskjuten vilket innebär att behovet av en väl fungerande arbetsförmedling i Sverige kvarstår i samma omfattning för budgetåren 2021 och 2022, som för 2020.
Regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen 2020 och uppdraget att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro i hela landet leder till varaktigt ökade kostnader på förvaltningsanslaget. Arbetsförmedlingen bedömer att kostnaden för ökad lokal närvaro är 200 miljoner kronor 2020. Det finns därför ett stort behov av att förvaltningsanslaget förstärks redan innevarande år. I nuläget finansieras detta med den utökade anslagskrediten, vilket får stor påverkan på verksamheten kommande år.