Prognos för utbetalningar 2020-2023

Återrapportering till regeringen 2020-10-26

Coronapandemin har slagit hårt mot stora delar av ekonomin. Det råder fortsatt stor osäkerhet om utvecklingen på arbetsmarknaden framöver liksom om krisens långsiktiga effekter på arbetsmarknaden. Bilden har dock klarnat något jämfört med föregående prognos och de ekonomiska utsikterna har generellt sett förbättrats.

Antalet nya arbetssökande har inte stigit fullt lika mycket som bedömdes i juli. Samtidigt har antalet personer som lämnar Arbetsförmedlingen för jobb eller studier varit högre än förväntat. Prognosen för antalet inskrivna arbetslösa revideras ned samtliga år under prognosperioden jämfört med föregående prognos. Osäkerheten om utvecklingen framåt är dock fortsatt stor.

Omfördelning av personal och digitalisering säkrar inskrivningen

Arbetsförmedlingen prioriterar framgångsrikt arbetsuppgifter som inskrivning och planeringssamtal av arbetslösa och därmed säkra deras rätt till individersättning samt besluta om programinsatser. Arbetsförmedlingen förstärker nu även sina personalresurser genom konsultinsatser och visstidsanställningar. Fysiska möten ersätts i högre utsträckning med distansmöten och digitala tjänster.

Ökning och översyn av utbudet av matchande tjänster

Många av de nyinskrivna arbetssökande har redan tidigt behov av någon form av stöd- och matchningstjänst för att undvika långtidsarbetslöshet. En kraftig uppgång av anvisningar till tjänster har skett och ska accelerera ytterligare under 2020 och kommande år som en följd av regeringens inriktning i budgetpropositionen för 2021. Arbetsförmedlingen ser över tjänsteutbudet och har därför valt att redovisa tjänsterna samlat i denna utgiftsprognos.
Även antalet som anvisas till arbetsmarknadsutbildningar bedöms fortsatt behöva öka under året och fortsätta öka under 2021. Ambitionen är därmed att antalet arbetssökande som tar del av arbetsmarknadsutbildning ska öka väsentligt.

Ny bedömning av utvecklingen i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar

Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar förväntas öka under 2020 och 2021, men inte fullt lika kraftigt som i tidigare lämnad prognos. Givet det rådande läget på arbetsmarknaden ökar antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin då allt fler träder in där samtidigt som det blir svårare för de som redan befinner sig där att hitta jobb. Detsamma gäller jobbgarantin för ungdomar då Coronapandemin slagit särskilt hårt mot branscher där många unga och korttidsutbildade arbetar.