Prognos för utbetalningar 2019-2022, oktober 2019

Återrapportering till regeringen  25 oktober 2019

Sverige befinner sig i ett konjunkturläge där tillväxttoppen har passerats och aktiviteten i ekonomin växlar ned. Efter att ha ökat i god takt under flera år har nu både arbetskrafts- och sysselsättningstillväxten allt tydligare börjat bromsa in. Med stor sannolikhet kommer den svagare utvecklingen att bestå de kommande åren enligt Arbetsförmedlingens bedömning.

Sammansättningen bland de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen har förändrats de senaste åren, främst genom att andelen arbetssökande som saknar gymnasieutbildning ökar. Det finns ett fortsatt stort behov av utbildad arbetskraft, både bland privata och offentliga arbetsgivare. Medan arbetsmarknaden för personer med kort utbildning fortsätter att vara begränsad. Denna utveckling gör att antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt i jobbgarantin för ungdomar bedöms bli fler än i föregående prognos.

Arbetsförmedlingen befinner sig en exceptionell situation som gör prognoserna osäkra. Anslagen reducerades kraftigt inför året och det har föranlett att en stor personalomställning behövt genomföras under året och att förutsättningarna för att bevilja insatser för arbetssökande förändrades till följd av minskade programanslag.
Prognosen för kostnaderna på förvaltningsanslaget har sänkts jämfört med föregående prognos. Den främsta orsaken är att personalomställningen gått fortare än förväntat. Arbetssituationen har blivit ansträngd och prioriteringar har varit nödvändiga i verksamheten. Det har varit nödvändigt att i första hand prioritera frågan om enskildas ersättning före frågor om att ge de arbetssökande det fördjupade stöd, de tjänster och de insatser de skulle behöva för att snabbare komma ur sin arbetslöshet. Denna situation medför att vi nu skriver ner hur mycket som kommer att nyttjas både på anslaget 1:2 ap1 aktivitetsstöd och 1:3 ap1 programmedel för 2019.

Anslagssparandet som uppstått nyttjas delvis för att öka antalet anvisningar till prioriterade insatser inom stöd- och matchning, yrkes- och studieförberedande moduler och introduktion till arbete där antalet anvisningar har ökat under hösten. Arbetsförmedlingen kommer även inom kort öppna möjligheten att återigen bevilja extratjänster och introduktionsjobb.

Samtidigt flyttas nu inskrivningen, planeringssamtalen och stödet för nya arbetssökande till de digitala kanalerna fullt ut från månadsskiftet  oktober/november. Detta så att de lokala kontoren framöver istället kan fokusera på att ge stöd till dem som bäst behöver stödet.

På anslag 1:4 ap1 Lönebidrag prognostiseras 352 miljoner kronor av anslagskrediten att nyttjas. Orsaken till de högre kostnaderna är fortsatt stigande snittkostnader och ökande kostnader för handledararvode.