Prognos för utbetalningar 2019-2022, maj 2019

Återrapportering till regeringen  3 maj 2019

Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit positiv under senare år. Arbetslösheten har sjunkit och fler personer har kunnat ta steg in på arbetsmarknaden. Samtidigt som resultaten i Arbetsförmedlingens verksamhet på flera områden har varit goda under senare år, har sammansättningen av de arbetssökande förändrats.

Allt fler av Arbetsförmedlingens kunder har idag – av olika anledningar – det svårare i konkurrensen om jobben på arbetsmarknaden. Många av de arbetssökande tillhör en eller flera av grupperna långtidsarbetslösa, korttidsutbildade, funktionsnedsatta eller äldre. För dessa arbetssökande är insatser från myndigheten av särskild vikt för att påbörja arbete eller studier.

Utifrån de tilldelade anslagen 2019 har myndigheten behov av att nyttja anslagskrediten på följande anslag:

 Anslag 1:1 Arbetsfömedlingens fövaltningskostnader

 Anslag 1:2 ap1 Aktivitetsstöd

 Anslag 1:2 ap2 Arbetslöhetsersättning

 Anslag 1:3 ap1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Omställningsprocessen för att minska förvaltningskostnaderna pågår men arbetet tar tid och det medför att en större del av anslagskrediten på förvaltningsanslaget kommer att utnyttjas än vad som tidigare prognostiserats. Vidare innebär budgetläget ett minskat utrymme för myndigheten att erbjuda program och insatser till alla arbetssökande i enlighet med deras behov, såväl inom som utanför garantiprogrammen. Situationen innebär även begränsningar av stöd till arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen har sedan årsskiftet infört ett tillfälligt beslutsstopp för extratjänster och fullt ut för moderna beredskapsjobb. Beslutsstoppet för extratjänster och små möjligheter till anvisning till introduktionsjobb innebär både att utflödet från jobb- och utvecklingsgarantin minskar samt att inflödet ökar. Beslutsstoppet innebär även att sammansättningen av deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin förändras, genom ett ökat inflöde från etableringsuppdraget. Till viss del bedöms deltagarna i större utsträckning kunna erbjudas anställningar med nystartsjobb. Förutsättningen för detta ökar i och med att kravet på kollektivavtals liknande förhållande föreslås tas bort.