Prognos för utbetalningar 2019-2022, juli 2019

Återrapportering till regeringen  29 juli 2019

Sverige befinner sig i ett konjunkturläge där tillväxttoppen har passerats och aktiviteten i ekonomin bedöms växla ned i takt med att världsekonomin försvagas och exportefterfrågan minskar.

Trots en avtagande efterfrågan är bristen på utbildad arbetskraft fortsatt hög, vilket gäller såväl privata som offentliga arbetsgivare. Under inledningen av 2019 har den tidigare tydliga nedgången av antalet inskrivna arbetslösa börjat bromsa in och bedöms åter börja öka från 2020.

Sökandesammansättningen bland de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen har förändrats de senaste åren, där tre av fyra arbetssökande nu bedöms stå längre ifrån arbetsmarknaden. Inte minst fortsätter andelen arbetssökande som saknar en fullständig gymnasieutbildning att öka.

Prognosen för kostnaderna på förvaltningsanslaget har sänkts jämfört med föregående prognos. Det finns fortfarande en viss osäkerhet kring hur fort omställningsprocessen kommer att gå, men bedömningen nu är att det kommer att gå lite snabbare än vad som tidigare prognostiserats.

Arbetsförmedlingens minskande personalstyrka och kommande förändringar av uppdraget innebär stora utmaningar. När antalet anställda inom myndigheten nu minskar i snabb takt riskerar arbetssituationen bli mycket ansträngd för de medarbetare som är kvar.

Det finns ett mycket tydligt samband mellan antalet arbetsförmedlare - samt deras arbetssituation - och Arbetsförmedlingens förmåga att upprätthålla eftersträvad produktion. Detta är särskilt tydligt avseende förutsättningarna att säkerställa att arbetssökande med behov av ett fördjupat stöd ska få de tjänster och insatser de har behov av.

Denna situation medför att vi nu skriver ner hur mycket som kommer att nyttjas både på anslaget 1:2 ap1 aktivitetsstöd och 1:3 ap1 programmedel vilket medför att endast en mindre del av anslagskrediten kommer att nyttjas.

Utgifterna för arbetslöshetsersättning fortsätter att öka och bedöms nu överskrida anslaget med 835 miljoner kronor, vilket är 179 miljoner kronor mer än anslagskrediten medger.

Arbetsförmedlingens nuvarande bedömning innebär att det tilldelade anslaget enbart räcker till och med november månad. Myndigheten ser därför ett stort behov av att anslaget förstärks under både innevarande och kommande år. Eftersom arbetslöshetsersättningen är en rättighet finns inga möjligheter till besparingar i denna del.

På anslag 1:4 ap1 Lönebidrag prognostiseras 230 miljoner kronor av anslagskrediten att nyttjas. Orsaken till de högre kostnaderna är stigande snittkostnader och ökande kostnader för handledararvode. Utgifterna påverkas även av att rutinerna för utbetalning till anordnare av subventionerade anställningar har förenklats och sker snabbare samtidigt som andelen utbetalda beslut har ökat.