Prognos för utbetalningar 2019-2022, februari 2019

Återrapportering till regeringen 18 februari 2019

Med anledning av riksdagens budgetbeslut i december accelererades den genomgripande omvandlingen av verksamheten som pågår i syfte att ytterligare minska kostnaderna och anpassa verksamheten till ett förändrat uppdrag. För att anpassa verksamheten till anslaget 2019 och de föreslagna anslagen kommande år varslade Arbetsförmedlingen 4 500 anställda i slutet av januari.

Anställda inom Arbetsförmedlingen har uppsägningstider på allt mellan en och tolv månader varför den ekonomiska effekten av omställningen inte kommer förrän i slutet av året och därmed främst minskar kostnaderna från 2020 och framåt. Mot den bakgrunden är det svårt att med precision prognostisera personalkostnaderna för budgetperioden. En snabb omställning kan till och med tillfälligt öka anslagsbelastningen när medarbetare, lokaler och utrustning avvecklas. 

Arbetsförmedlingen har hemställt om en utökad anslagskredit för år 2019 och kommande år1 för att öka flexibiliteten och fördela kostnaderna för omställningen på ett hållbart sätt över flera år. Sedan hemställan inlämnades har januariavtalet tillkommit och stipulerar större förändringar av Arbetsförmedlingens verksamhet de kommande åren. De verksamhetsförändringar som kan bli nödvändiga utifrån dessa förslag ökar betydelsen av en utökad anslagskredit ytterligare. 

Antalet subventionerade anställningar under anslaget prognostiseras minska kraftigt under 2019 som en konsekvens av minskningen av anslag 1:3 ap1 programkostnader. Arbetsförmedlingen har sedan årsskiftet infört ett tillfälligt beslutsstopp för extratjänster och fullt ut för moderna beredskapsjobb. En konsekvens på kort sikt av detta är ett ökat återflöde till jobb- och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet. Detta återflöde, tillsammans med nya presumtiva arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden, innebär ett ökat behov av alternativa insatser för dessa målgrupper. Beslutsstoppet kommer därutöver troligtvis påverka kvinnor i större utsträckning eftersom extratjänsterna varit en anställning som haft förhållandevis hög andel kvinnor jämfört med andra subventionerade anställningar. 

Arbetsförmedlingen ser en stor risk för att deltagare som tillhör etablering inte kommer att kunna erbjudas subventionerade anställningar som finansieras på anslaget 1:3 ap1 till följd av budgetläget, samtidigt prognostiseras ett överskott på programmedlen 1:3 ap5. Arbetsförmedlingen skulle därför se positivt på en ökad flexibilitet mellan dessa anslagsposter för att kunna erbjuda de insatser som bedöms lämpligast för målgruppen.