Prognos för utbetalningar 2018-2021: Stor osäkerhet i ny prognos

Återrapportering till regeringen  26 november 2018

Arbetsförmedlingens nya utgiftsprognos präglas av flera frågetecken. Skälet är det politiska läget som innebär oklara ekonomiska förutsättningar inför 2019.

Efter riksdagsvalet i september är det fortfarande osäkert vilken regering Sverige kommer att ha och som kan besluta om en statsbudget. Det innebär oklara ekonomiska förutsättningar för många myndigheter, inte minst för Arbetsförmedlingen.

– Vi har ett läge som gör det mycket svårt att planera, och som vi bara kan hantera genom att vara beredda på snabba förändringar, säger Maria Mindhammar, överdirektör på Arbetsförmedlingen.

I utgiftsprognosen har Arbetsförmedlingen utgått från de föreslagna anslagen i övergångsregeringens budgetproposition. Men det är högst troligt att denna inte kommer att gälla under hela 2019. Visserligen innehåller den inga politiska reformer och är i övrigt avskalad från partipolitik, men kan komma att förändras snabbt när en ny regering är på plats och förväntas lägga fram en ändringsbudget. I nuläget finns till och med osäkerhet om övergångsregeringens nuvarande budgetförslag kommer att vinna gehör i riksdagen den 12 december.

Trots de oklara ekonomiska förutsättningarna inför 2019 prognostiserar myndigheten för en viss ökning av köp av upphandlade arbetsförmedlingstjänster jämfört med prognosen som lämnades i juli.

Prognosen innehåller också en bedömning att ökningstakten för extratjänster skrivs ned. Därtill överväger Arbetsförmedlingen att korta beslutsperioden för extratjänster från idag tolv månader till sex månader.

– Genom kortare beslut skulle myndigheten få ett större handlingsutrymme och en ökad anpassningsbarhet av verksamheten under 2019 och därmed lättare kunna anpassa sig till vad en ny regering har för inriktning. Frågan om vi ska fatta kortare beslut måste däremot genomlysas och diskuteras ytterligare innan vi kan ta ställning i den frågan, säger Maria Mindhammar.

– Samtidigt måste jag återigen poängtera att det oklara politiska läget gör att det är en högst preliminär prognos. I mitten av januari samt i februari ska vi redovisa nya utgiftsprognoser, då hoppas vi att läget har klarnat, säger Maria Mindhammar.

Redovisningsdatum för 2018

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2018 – 2021 till regeringen den 17 januari, den 16 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 8 november 2018. Prognoserna ska även lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.