Prognos för utbetalningar 2018-2021, juli 2018

Återrapportering till regeringen 27 juli 2018

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Vidare bör prognosen, där det är relevant, kommenteras i relation till myndighetens egna prioriteringar och resultat.

Aktiviteten i den svenska ekonomin fortsätter att vara hög. Efterfrågan på arbetskraft är mycket god och sysselsättningen fortsätter att utvecklas mycket starkt. Den starka efterfrågan på arbetskraft avspeglas även i att antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska. Samtidigt fortsätter andelen inskrivna arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden att öka.

Merparten av de bedömningar som myndigheten gjorde i sin majprognos kvarhålls i denna prognos och många av Arbetsförmedlingens resultat fortsätter att förbättrats. Etableringsuppdraget visar på fortsatt stark utveckling. Antalet arbetslösa ungdomar sjunker och 90-dagarsgarantin upprätthålls. De subventionerade anställningarna fortsätter att öka och regeringens årsmål för moderna beredskapsjobb uppnåddes redan i maj.

Den positiva utvecklingen av subventionerade anställningar på anslag 1:3 ap1, med extratjänster och moderna beredskapsjobb i spetsen, medför dock ökade utgifter på anslaget. Marginalen till fullt nyttjande av anslagskrediten beräknas till endast 23 miljoner kronor. För att säkerställa att tillväxten av anställningsstöd fortsätter utan att riskera att anslaget inklusive kredit överskrids bedömer Arbetsförmedlingen att det finns behov av att ytterligare förstärka anslaget. Då anslagssparande prognostiseras på anslagen 1:3 ap5 och 1:4 ap1 föreslår Arbetsförmedlingen att resurser omfördelas från dessa anslag till 1:3 ap1.

Utöver ökande kostnader på anslag 1:3 ap1 vill Arbetsförmedlingen i denna prognos särskilt peka på att utgifterna för arbetslöshetsersättning fortsätter att öka. Dessa kostnader bedöms nu överskrida anslaget med 2 156 miljoner kronor. Arbetsförmedlingens nuvarande bedömning innebär att det tilldelade anslaget enbart räcker till och med oktober månad. Myndigheten ser därför ett stort behov av att anslaget förstärks under både innevarande och kommande år. Eftersom arbetslöshetsersättningen är en rättighet finns inga möjligheter till besparingar i denna del.

Redovisningsdatum för 2018

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2018 – 2021 till regeringen den 17 januari, den 16 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 8 november 2018. Prognoserna ska även lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.