Prognos för utbetalningar 2018-2021, januari 2018

Återrapportering till regeringen 18 januari 2018

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Vidare bör prognosen, där det är relevant, kommenteras i relation till myndighetens egna prioriteringar och resultat.

Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisa prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas 2018 – 2021 per anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Detta är den första av fem utgiftsprognoser som Arbetsförmedlingen lämnar 2018. I enlighet med regleringsbrevet redogörs i denna prognos endast för större förändringar i förhållande till prognosen som lämnades i oktober 2017. Utfallet för 2017 som redovisas i denna prognos är preliminärt då bokslutet ännu inte är klart.

Till grund för beräkningarna ligger den arbetsmarknadsprognos som Arbetsförmedlingen lämnade i december 2017 samt Migrationsverkets simulering från oktober 2017, vilken ligger till grund för den prognos som Migrationsverket lämnar den 17 januari vad avser etableringsuppdraget.

Aktiviteten i den svenska ekonomin och på arbetsmarknaden fortsätter att vara hög. Efterfrågan på arbetskraft är mycket god och sysselsättningen utvecklas mycket starkt. Arbetslösheten enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU) har fortsatt att minska. Den starka sysselsättningsutvecklingen väntas bestå under perioden till och med 2021. Tillväxten av nya jobb trappas dock ned successivt. Även fortsättningsvis kommer sysselsättningsökningen till största del att ske bland utrikes födda.

Arbetsförmedlingen sänkte sin bedömning av arbetslösheten de kommande åren i den senaste arbetsmarknadsprognosen jämfört med arbetsmarknadsprognosen från juni 2017. Ändå skiljer sig myndighetens bedömning alltjämt från regeringens bedömning av arbetslösheten. Att Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att ligga på en högre nivå både i år och kommande år än regeringen innebär i sin tur att myndigheten prognostiserar högre kostnader för aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning än vad regeringen anslagit i medel.

Redovisningsdatum för 2018

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2018 – 2021 till regeringen den 17 januari, den 16 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 8 november 2018. Prognoserna ska även lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.