Prognos för utbetalningar 2018-2021, februari 2018

Återrapportering till regeringen 18 februari 2018

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Vidare bör prognosen, där det är relevant, kommenteras i relation till myndighetens egna prioriteringar och resultat.

Under senare delen av 2017 började antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen åter att minska. Detta är en utveckling som bedöms fortsätta under de närmaste åren. Samtidigt fortsätter andelen inskrivna arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden att öka. Mer än var tredje inskriven arbetslös saknar fullständig gymnasiekompetens och den andelen bedöms stiga framöver.

Den starka sysselsättningsutvecklingen väntas bestå under perioden till och med 2021. Tillväxten av nya jobb trappas dock ned successivt. Den allt mer utbredda bristen på arbetskraft är en bidragande faktor bakom denna utveckling. Även fortsättningsvis kommer sysselsättningsökningen till största del att ske bland utrikes födda.

I likhet med lämnad utgiftsprognos i januari framför myndigheten i denna prognos behov av anslagsförstärkningar på anslaget 1:2, både vad avser aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning.

Även om antalet deltagare med och utgifterna för aktivitetsstöd beräknas minska under prognosperioden så bedömer Arbetsförmedlingen att anslaget behöver förstärkas redan under 2018 samt åren därefter. De prognostiserade utgifterna för aktivitetsstöd i denna prognos ligger 1 472 miljoner kronor högre än det tilldelade anslaget 2018. I dagsläget bedöms anslagskrediten därmed att överskridas med 513 miljoner kronor efter att möjligheten att föra över utgifter om 450 miljoner kronor till anslag 1:3 ap1 nyttjats enligt möjlighet i myndighetens regleringsbrev. En grundläggande orsak till differensen mellan myndighetens bedömda kostnader och tilldelat anslag är de olika bedömningar som görs av hur mycket och snabbt som antalet deltagare inom garantierna kommer att minska. Om myndighetens bedömning av antalet deltagare inom garantierna för helåret stämmer, och om anslaget för aktivitetsstöd inte utökas, skulle myndighetens ambitioner att förhindra långtidsarbetslöshet genom insatser utanför garantier behöva minskas kraftigt. Arbetsförmedlingen ser därför ett behov av tidiga signaler från regeringen i denna fråga. En kraftig neddragning av den nuvarande planeringen av antalet insatser utanför garantierna skulle t.ex. innebära att arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning skulle behöva minskas ner ordentligt. Det i sin tur skulle innebära att behovet av fördjupade insatser utanför garantierna inte skulle kunna tillgodoses för utsatta grupper t.ex. arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller arbetslösa med en historik av ohälsa, utrikesfödda samt lågutbildade.

Även utgifterna för arbetslöshetsersättning bedöms överskrida anslaget. Differensen mellan myndighetens bedöma kostnader och tilldelat anslag baseras på att myndigheten och regeringen gör olika bedömningar av arbetslöshetens utveckling. Arbetsförmedlingens bedömning utgår från en prognostiserad arbetslöshet på 6,6 %. I denna prognos bedöms ett högre anslagsöverskridande än i januariprognosen, motsvarande 1 637 miljoner kronor 2018. En orsak till de stigande kostnaderna är att andelen öppet arbetslösa som har rätt till inkomstrelaterad ersättning har ökat. Då arbetslöshetsersättningen är en rättighet finns inga möjligheter till besparingar på denna anslagspost. Myndigheten ser därför behov av att anslaget förstärks redan innevarande år samt kommande år jämfört med de föreslagna anslagsnivåerna i budgetpropositionen.

Antalet extratjänster har ökat stadigt sedan införandet och ökningen har varit särskilt kraftig de senaste månaderna. Ökar anställningsstöden mer än den nu lagda prognosen minskar möjligheten att föra över utgifter avseende aktivitetsstöd som beskrivits ovan. Det ökande antalet anställda med subventionerade anställningar i kombination med stigande snittkostnader, till följd av att lönetaket höjts, gör att även de tilldelade bemyndigandebeloppen för anslaget 1:3 ap1 kostnader för arbetsmarknadspolitiska program bedöms överskridas 2018.

Det nya etableringsprogrammet har nu trätt ikraft. Implementeringen har förlöpt väl. Myndigheten är nu inne i en tvåårsperiod av parallella regelverk som ska hanteras, vilket kommer att medföra både kompetensmässiga och organisatoriska utmaningar.

Antalet deltagare inom etableringsuppdraget bedöms minska under hela prognosperioden. Andelen som lämnat etableringsuppdraget för arbete eller studier ökar. I januari 2018 uppgick den till 41,4 %, vilket är den högsta andelen någonsin och kan jämföras med januari 2017 då andelen var 29 %. Bidragande orsaker till att fler har gått till arbete är den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden samt att extratjänsterna haft en mycket stark utveckling.

Redovisningsdatum för 2018

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2018 – 2021 till regeringen den 17 januari, den 16 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 8 november 2018. Prognoserna ska även lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.