Prognoser för utbetalningar 2017-2021, oktober 2017

Återrapportering till regeringen  26 oktober 2017

Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2017 redovisa prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas 2017 – 2021 per anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Detta är den sista av fem utgiftsprognoser som Arbetsförmedlingen lämnar 2017.

Till grund för beräkningarna ligger den arbetsmarknadsprognos som Arbetsförmedlingen lämnade i juni 2017 samt Migrationsverkets prognos från den 25 oktober 2017 vad avser etableringsuppdraget.

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen minskade något under 2016 men under innevarande år har antalet inskrivna arbetslösa åter ökat. Samtidigt som arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt förklaras ökningen av antalet inskrivna arbetslösa av att många nyanlända har registrerat sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Det av regeringen föreslagna förvaltningsanslaget för 2018 är 565 miljoner kronor lägre än vad Arbetsförmedlingen framförde behov av i vårens budgetunderlag. Arbetsförmedlingen bedömer alltjämt att förvaltningsanslaget behöver tillföras ytterligare medel kommande år för att svara mot ett ökat antal inskrivna arbetslösa, en ökande andel arbetssökande med utsatt ställning samt för att förbättra kvaliteten i stödet inom garantiprogrammen och etableringsuppdraget.

Antalet deltagare inom etablering är fortsatt mycket högt och Arbetsförmedlingen ser ett fortsatt stort behov av att förvaltningsanslaget kopplat till etableringsuppdraget är i proportion till behoven. Det nya etableringsprogrammet och den nya ersättningsförordningen som kommer att införas den 1 januari 2018 innebär att arbetsbelastningen och därmed resursbehovet väntas öka under 2018 och att Arbetsförmedlingen ser effekter av harmoniseringen och därmed minskad administration tidigast under 2019.

Även om antalet deltagare med och utgifterna för aktivitetsstöd beräknas minska under prognosperioden så bedömer Arbetsförmedlingen att anslaget behöver förstärkas redan under 2018 och åren därefter. De prognostiserade utgifterna för aktivitetsstöd i denna prognos ligger 1 239 miljoner kronor högre än det föreslagna anslaget 2018. I dagsläget finns därmed en risk att anslagskrediten kan komma att överskridas, även efter att möjligheten utnyttjats att föra över utgifter till anslag 1:3 ap1 enligt villkor i regleringsbrevet. En starkt bidragande orsak till medelsbehovet för aktivitetsstöd är att antalet deltagare som går in i garantierna från etableringsuppdraget bedöms öka.

Utgifterna för arbetslöshetsersättning bedöms överskrida anslaget med 1 003 miljoner kronor 2018. Denna bedömning utgår från en prognostiserad arbetslöshet på 6,7 %. Då arbetslöshetsersättningen är en rättighet finns inga möjligheter till besparingar på denna anslagspost. Myndigheten ser därför behov av att anslaget förstärks jämfört med föreslagen anslagsnivå i budgetpropositionen.

Redovisningsdatum för 2017

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2017 – 2021 till regeringen den 18 januari, den 17 februari, den 3 maj, den 31 juli och den 25 oktober 2017.